Regulamin konkursu fotograficznego "Czas na zmiany"

red.

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Czas na zmiany" (zwany dalej "Konkursem").

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem i fundatorem nagród w postaci: 5 albumów "Tulipany", 5 książek "Żywopłoty- rośliny pnące", 9zestawów kubków porcelanowych, 8 stacji pogodowych, 10 zestawów nawozów - w Konkursie jest Agora Spółka Akcyjna , z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

4. Fundatorem nagród w postaci wiaderek z narzędziami jest The Tickmanns Marcin Kleszczewski z siedzibą Janinów 8, 95-060 Brzeziny, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy Brzeziny pod numerem 1244, NIP: 7251288479.

5. Fundatorem nagród w postaci narzędzi do pielęgnacji małych roślin jest Fiskars Brands Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilska 22 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS: 0000073427.

6. Fundatorem nagród w postaci opryskiwaczy ogrodowych jest Best Image PR Agnieszka Dąbrowska z siedzibą w Warszawie 01-015, Skwer ks kardynała Wyszyńskiego

7. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 13.05.2011 do 23.06.2011 roku poprzez serwis Organizatora prowadzony pod adresem: www.e-ogrody.pl.

8. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

9. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2 Udział w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Fundatorów, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną przekazane Fundatorom w celu wydania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem w celu opublikowania wyników Konkursu w sposób określony w § 4 ust. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe i zdjęcia zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.e-ogrody.pl.

§ 3 Przebieg Konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu, posiadanie konta zarejestrowanego użytkownika serwisu www.e-ogrody.pl oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia jako ilustracji do tematu: "Czas nam zmiany w ogrodzie - pokaż nam swój ogród", opisanie, co chciałby zmienić w swoim ogrodzie oraz dokonanie zgłoszenia konkursowego w trybie opisanym w ust. 3.

3. Zgłoszenie konkursowe są przyjmowane poprzez serwis www.e-ogrody.pl. Dla wykonania zgłoszenia uczestnik Konkursu musi wykonać następujące działania:

- zalogowanie się do swojego konta za pomocą loginu i hasła dostępu,

- załączenia zdjęcia konkursowego i otagowania go kategorią "czas na zmiany",

- wykonania opisu będącego odpowiedzią na pytanie "Co chciałbyś zmienić w swoim ogrodzie?",

- nadania tytułu zdjęcia,

- wysłania swoich danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania na adres e-ogrody@gazeta.pl. W mailu należy też podesłać link do swojego profilu. W tytule maila należy wpisać "Czas na zmiany w ogrodzie" - konkurs.

4. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło do Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 7. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

5. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każdorazowo będzie zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Fundatorów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie 

1. W wyniku Konkursu jury wyłoni w każdym tygodniu trwania Konkursu 10 zwycięzców, których prace zostaną uznane za najciekawsze i nagrodzone nagrodami w danym tygodniu.

2 Organizator w każdym tygodniu trwania Konkursu przedstawi w informacjach o nim w serwisach prowadzących Konkurs, jakie nagrody zostaną przyznane zwycięzcom Konkursu w danym tygodniu. Jeden uczestnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.

4. Nagrodami w Konkursie są:

a) 5 książek "Żywopłoty - rośliny pnące i osłonowe";

b) 5 książek "Tulipany";

c) 9 zestawów kubków porcelanowych;

d) opryskiwacz ogrodowy 3 litrowy;

e) opryskiwacz ogrodowy 6 litrowy;

f) opryskiwacz ogrodowy 9 litrowy;

g) opryskiwacz ogrodowy 12 litrowy;

h) opryskiwacz neptun EL 15 litrowy;

i) 8 zestawów wiaderek z narzędziami (motyka i łopatka)

j) 10 zestawów narzędzi do pielęgnacji małych roślin

k) 3 stacje pogodowe WMR80

l) 5 stacji pogodowych BA169

ł) 10 zestawów nawozów do roślin

5. W terminie do 21 dni od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym, a zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizotorem drogą mailową na adres: e-ogrody@gazeta.pl, w temacie wpisując: Konkurs "Czas na zmiany", w terminie 14 dni od zawiadomienia o wygranej.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie skontaktował się w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.

7. Dane kontaktowe zwycięzców Konkursu wskazane przez nich Organizatorowi w trybie przewidzianym ust. 6 zostaną przekazane fundatorom nagród w celu ich wydania. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora lub fundatorów, o których mowa w §1 ust. 5 i 6, za pośrednictwem operatora przesyłek pocztowych na adresy zamieszkania zwycięzców. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody postawionej mu do dyspozycji w okresie 28 dni od jej nadania, jego prawo do nagrody wygasa.

8. Pełna lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miasto zamieszkania) zostanie opublikowana w sekcji konkursowej serwisu www.e-ogrody.pl do dnia 25.06.2011 roku.

9. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

10. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora lub jej Fundatora.

§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Konkurs: Czas na zmiany", Czasopisma, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ufundowaniem i wydaniem nagród w Konkursie należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do odpowiedniego fundatora zgodnie z danymi podanymi w §1 ust. 3, 5 i ust. 6, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich, zaś osoby uwidocznione na zdjęciach wyraziły zgodę na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku na tych zdjęciach w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

b) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na jego nieodpłatne publiczne udostępnianie na stronach serwisu www.e-ogrody.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora;

c) zwalniają Organizatora ze wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęć w zakresie wskazanym pod lit. b).

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu i "Regulamin Korzystania z Serwisu www.e-ogrody.pl" jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.e-ogrody.pl.

2.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 maja 2011 r.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu fotograficznego "Czas na zmiany"