Czy wentylacja mechaniczna jest opłacalna w okresie letnim

  • TAK (9)

  • NIE (2)

Liczba oddanych g?osów: 11

Wyniki nie sumuj? si? do 100%. Istnia?a mo?liwos? wybrania kilku odpowiedzi.