Wylewki podłogowe czyli równo pod posadzką

Tekst: Piotr Idzikowski
03.02.2010 , aktualizacja: 15.03.2012 14:05
A A A Drukuj

Fot. CEDAT

Tak jak bez solidnych fundamentów nie ma dobrego domu, tak bez porządnie zrobionego podkładu nie będzie ładnej posadzki.
Podkłady podłogowe, zwane również wylewkami albo z niemieckiego - jastrychami, różnią się między sobą spoiwem (są podkłady cementowe lub anhydrytowe) oraz sposobem nakładania (mogą być samopoziomujące albo wylewane metodą tradycyjną - masy ściągane po listwach). Inny ważny podział dotyczy układu konstrukcyjnego, w którym podkłady zostaną zastosowane: mogą być zespolone z podłożem, znajdować się na warstwie izolacji (przeciwwilgociowej, akustycznej lub termicznej), można też zatopić w nich ogrzewanie podłogowe. Kolejny dotyczy szybkości wiązania: mogą być zwykłe lub szybkowiążące.

Przygotowanie podłoża

Bez względu na to, jaki będzie układ konstrukcyjny podłogi, podłoże pod podkład zawsze musi być stabilne i mocne. Ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac - na przykład słupy - powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki paskami ze styropianu lub specjalnymi taśmami dylatacyjnymi. Szczegóły przygotowania podłoża różnią się natomiast w zależności od tego, w jaki sposób podkład będzie z nim powiązany.

Podkład zespolony. Bezpośrednio i na całej powierzchni połączony zostanie z podłożem. Powinno więc ono być oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność - zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, na przykład skuć. Sposób gruntowania podłoża pod podkład zespolony należy dobrać według zaleceń producenta podkładu. Jeżeli trzeba:

- zredukować chłonność podłoża - należy zastosować taką emulsję gruntującą, która przede wszystkim zapobiega zbyt szybkiemu odciąganiu wody z podkładu, ale również przeciwdziała tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu i ułatwia mieszance rozlanie się;

- poprawić przyczepność - trzeba użyć specjalnych mas gruntujących, zwanych mostkami adhezyjnymi. Niektóre podkłady zespolone wymagają przygotowania specjalnej masy kontaktowej, będącej mieszanką wody, emulsji elastycznej i spoiwa.

Podkład na warstwie oddzielającej. Wykonuje się go na bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych podłożach mineralnych lub innych, niezapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepności. Warstwę oddzielającą może stanowić na przykład folia polietylenowa o grubości min. 0,1 mm lub inny materiał o podobnych właściwościach. Jeśli podłoże narażone jest na zawilgocenie, warstwą oddzielającą może być ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Należy ułożyć ją szczelnie, bez fałd, oraz wywinąć na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. Minimalna grubość wylewki wynosi 35 mm.

Podkład pływający. Układa się go bezpośrednio na płytach ocieplenia lub starych podkładach podłogowych. Powinny one być suche, czyste i gładkie. Dopuszcza się występowanie miejscowych nierówności (nieprzekraczających 3 mm, przy pomiarze łatą 2 m). Większe nierówności oraz miejscowe ubytki należy wypełnić odpowiednią zaprawą. Elementy, które wystają ponad powierzchnię stropu i uniemożliwiają równe ułożenie izolacji akustycznej bądź termicznej, należy usunąć. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe (np. są to rury instalacyjne), płyty trzeba ułożyć w dwóch warstwach, z których pierwsza powinna być na tyle gruba, aby „schować” w niej wszelkie tego typu elementy.

Podkłady z ogrzewaniem podłogowym. Przed wylaniem podkładu musimy sprawdzić, czy instalacja grzewcza działa (jeśli ogrzewanie jest wodne, rury należy napełnić wodą) oraz czy została odpowiednio zamocowana. Aby zapobiec wypływaniu rur, jastrych zaleca się wykonać w dwóch warstwach, przy czym pierwsza z nich powinna być wylana do górnej krawędzi elementów grzewczych, a druga sięgać przynajmniej 25 mm ponad nie. Drugą warstwę wylewki wykonuje się po wstępnym związaniu pierwszej, gdy można na nią? swobodnie wchodzić (min. po 24 godz.). Do odpowietrzania pierwszej warstwy wylewki zaleca się użycie szczotki z długim, twardym włosiem.

Jeżeli instalacja jest prawidłowo wykonana i przymocowana, dopuszcza się wykonanie jastrychu w jednej warstwie. Stopniowe ogrzewanie jastrychu (zwiększanie temperatury o max. 3°C na dobę) można rozpocząć najwcześniej 7 dni od wylania, a pełne - po 28 dniach.

Wysokość podkładu

Aby wyznaczyć poziom górnej powierzchni podkładu, najpierw trzeba dokładnie obliczyć grubości wszystkich warstw, które będą na nim układane. Należy przy tym pamiętać, że każdy rodzaj podkładu ma określoną minimalną grubość, poniżej której nie można zejść. Zależy ona przede wszystkim od układu, w jakim podkład jest wylewany. Grubość ta wynosi dla podkładu:

- zespolonego z podłożem - min. 2,5 cm,

- na warstwie oddzielającej (np. na folii) - min. 3,5 cm,

-pływającego (na izolacji termicznej bądź akustycznej) - min. 4 cm.

- z ogrzewaniem podłogowym - co najmniej 2,5 cm ponad elementy grzejne. Poziom górnej powierzchni podkładu należy zaznaczyć ołówkiem na ścianach za pomocą poziomnicy i długiej łaty. Jeśli stosujemy podkład samopoziomujący, dodatkowo w polu wylewania należy rozstawić co 2 m repery wysokościowe - tak by stworzyły siatkę.

Dylatacje

Dylatacje wykonuje się po to, żeby podkład mógł swobodnie pracować, a także by nie przenosiły się na niego naprężenia, których źródło stanowią odkształcenia innych konstrukcyjnych elementów budynku (ścian, schodów, słupów itp.). Dylatacje potrzebne są również w progach pomiędzy pomieszczeniami. W tych miejscach często bowiem łączą się wylewki o różnych wysokościach (jeśli posadzki układane są z różnych materiałów); poza tym stropy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach mogą być obciążone inaczej i inaczej pracować.

Liczba dylatacji, ich rozmieszczenie i wymiary zależą od różnych czynników. Generalnie można je podzielić na dwa typy - brzegowe i pośrednie:

- brzegowe (obwodowe) wykonuje się, mocując do ściany specjalne taśmy dylatacyjne zrobione na przykład z pianki polietylenowej lub pasków styropianu o grubości 1 cm;

Zobacz także
Brak komentarzy

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych