Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Maciej Grodnicki; rysunek: Małgorzata Ślińska
03.02.2005 , aktualizacja: 16.07.2012 16:31
A A A Drukuj

Rys. Małgorzata Ślińska

To, czy na upatrzonej działce można będzie zbudować dom jednorodzinny, zależy od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa nie jest jednak prosta tam, gdzie planu nie ma. A takich terenów jest w Polsce bardzo wiele.
Nowa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 11 lipca 2003 r., miała ułatwić i przyspieszyć inwestycje. Rzeczywiście - uregulowania w niej zawarte uproszczą niektóre procedury. Wcześniej jednak nie przedłużono ważności starych - sprzed 1995 r. - planów miejscowych, które wygasły z końcem 2002 r. lub 2003 r. To oznacza dla inwestorów nowe utrudnienia. Gminy miały wprawdzie osiem lat na opracowanie planów, ale głównie z powodu braku środków tego nie zrobiły, zatem od początku tego roku w wielu z nich nie ma obowiązującego planu miejscowego. Sytuacja osób budujących się w takich gminach jest gorsza.

Dlaczego plan jest tak ważny

Plan miejscowy składa się z tekstu w postaci uchwały rady gminy oraz rysunku, który jest załącznikiem do uchwały. Ów rysunek - mapa terenu, na którym dany plan obowiązuje - według nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi być sporządzony w skali 1:1000, dzięki czemu będzie bardzo szczegółowy (dotychczas plany sporządzano najczęściej w skali 1:5000, a nawet 1:10 000). Ustawa wskazuje też, jakie elementy muszą się znaleźć w planie. Są to m.in.:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

 • szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

 • sposób i termi- tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

  Taka szczegółowość i jednoznaczność planu jest ważna, ponieważ od 11 lipca 2003 r. na podstawie wypisu z planu można opracowywać projekty budowlane. Bezpośrednio na podstawie nowych planów wydawane będą pozwolenia na budowę. W planach miejscowych znajdują się więc bardzo ważne informacje dla inwestorów potrzebne na etapie wyboru działki. Z planu inwestor dowie się nie tylko tego, czy na upatrzonej działce będzie mógł wybudować taki dom, jaki zamierza, ale też tego, czy w ogóle będzie na niej można cokolwiek zbudować. Informacje te potrzebne będą również na etapie powstawania projektu - bo to treść planu miejscowego jest podstawą do jego opracowania.

  O czym przesądza plan

  W planach miejscowych powinny być zawarte między innymi takie oto informacje:

 • czy na danej działce można zbudować dom jednorodzinny,

 • jaki konkretnie dom można zbudować - np. parterowy czy piętrowy, z dachem stromym czy płaskim, o jakiej szerokości frontu,

 • jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy,

 • jaka ma być minimalna odległość domu od drogi,

 • gdzie będzie biegła droga i czy nie zajmie części działki, co może utrudnić budowę w tym miejscu albo zmienić cichą dotychczas okolicę w hałaśliwą.

  Budowanie według nowej ustawy

  Od 11 lipca 2003 r. na terenach gmin, które mają ważne plany miejscowe (czyli uchwalone po 1 stycznia 1995 r. i wszystkie, które powstaną pod rządami nowej ustawy), nie trzeba już występować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dawniej - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Informacje, które dotychczas się w niej znajdowały, teraz zawierać będzie pla- miejscowy.

  Jeśli w gminie takich planów brak, decyzja o warunkach zabudowy będzie potrzebna.

 • Zobacz także

  Materiały budowlane

  Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych