Bezpieczna dzierżawa gruntu

Bezpieczna dzierżawa

Bezpieczna dzierżawa (Rys. archiwum redakcji)

Odziedziczyłem grunt rolny, na którym chcę kiedyś zbudować dom. Teren ten ma być w nowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Zanim to nastąpi, chciałbym ten grunt wydzierżawić. Jak spisać umowę dzierżawy? Czy muszę ją gdzieś zgłaszać? M. Maliszewski, Katowice
1 Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntu rolnego?

2 Kiedy można odstąpić od umowy?

3 Czy umowa dzierżawy wymaga zgłoszenia do jakiegoś organu?

1 Umowa dzierżawy gruntu

 • Co musi zawierać. W umowie powinny być następujące informacje:

  - strony umowy, tj. dokładne dane osoby, która grunt wydzierżawia, oraz dzierżawcy,

  - czas, na jaki zostaje ona zawarta (może być to zarówno czas określony, np. na 7 miesięcy, jak i nieokreślony),

  - oznaczenie gruntu, który ma być wydzierżawiony - jego położenie, wielkość oraz rodzaj upraw,

  - określenie, która ze stron ma obowiązek zapłaty podatków i innych kosztów związanych z gruntem (np. ubezpieczenia od zdarzeń losowych, takich jak pożar, susza czy grad, które mogą zniszczyć uprawy),

  - wysokość, sposób oraz termin uiszczania czynszu dzierżawnego.

  Umowa musi być podpisana przez obie strony.

  Uwaga! Wpisanie w umowie terminu uiszczania czynszu dzierżawnego jest bardzo ważne. Jeśli go nie ustalimy, czynsz dzierżawny będzie płacony przez dzierżawcę co pół roku "z dołu", zatem pierwszą kwotę należności z tego tytułu otrzymamy od dzierżawcy dopiero po upływie pół roku od dnia udostępnienia mu gruntu.

 • Forma umowy. Umowa może być zawarta:

  - tylko pisemnie - jeśli dzierżawa będzie dłuższa niż 1 rok,

  - ustnie lub pisemnie - jeśli grunt wydzierżawiamy na okres krótszy od jednego roku.

  Jeśli w umowie nie określono daty zakończenia okresu dzierżawy, uważa się, że umowa taka została zawarta na czas nieoznaczony. Identyczne skutki ma dzierżawa zawarta na czas dłuższy niż 30 lat - po upływie tego okresu uważa się ją za zawartą na czas nieoznaczony.

  2 Wypowiedzenie umowy

  Jeśli dzierżawca narusza lub zmienia warunki przedmiotu dzierżawy (np. nie dba o wydzierżawioną plantację truskawek, albo na jej terenie magazynuje niebezpieczne odpady), lub nie płaci czynszu przez dwa pełne okresy płatności, a w wypadku, gdy czynsz jest płatny rocznie, spóźnia się z jego zapłatą ponad trzy miesiące, wówczas można wypowiedzieć mu umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym. Aby można było skorzystać z tego uprawnienia, należy uprzedzić dzierżawcę o zamiarze jej wypowiedzenia i udzielić mu - w formie pisemnej - dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. Jeżeli i w tym terminie nie ureguluje on należności, to mamy prawo - przez pisemne oświadczenie - wypowiedzieć umowę dzierżawy.

  Uwaga! Jeśli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony, to można ją wypowiedzieć również z rocznym terminem wypowiedzenia, liczonym od końca roku dzierżawnego (rok dzierżawny to dwanaście kolejnych miesięcy liczonych od dnia przekazania gruntu dzierżawcy - np. od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.).

  3 Konieczne zgłoszenie

  Umowę dzierżawy gruntu rolnego wydzierżawiający powinien zgłosić do właściwego - ze względu na miejsce zamieszkania - urzędu skarbowego. Od przychodów z tytułu dzierżawy należy bowiem odprowadzić podatek. Można to zrobić ryczałtem lub wykazać dochód z tytułu dzierżawy w rocznym zeznaniu podatkowym, które składamy do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Jeśli zdecydujemy się na pierwszy wariant, powinniśmy to wcześniej zgłosić (pisemnie) naczelnikowi urzędu skarbowego - jednak nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu.  Podstawa prawna:

  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zm.); Ustawa z 28 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.). • ZOBACZ TEŻ WIDEO

  Skomentuj:
  Bezpieczna dzierżawa gruntu
  Zaloguj się

  Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX