Dom po rozwodzie - podział majątku

03.02.2005 00:00
Dom po rozwodzie

Dom po rozwodzie (Rys. Małgorzata Ślińska)

Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu.
- sąd ustanowi rozdzielność majątkową,

- jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,

- w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,

- sąd orzeknie separację małżonków.

Z chwilą ustania małżeństwa rozdzielność następuje w momencie:

- rozwodu; wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,

- śmierci jednego albo obojga małżonków,

- uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Do podziału majątku wspólnego małżonków może dojść na podstawie zgodnej umowy zawartej przez małżonków lub na mocy orzeczenia sądu.

Umowny podział majątku

Jeśli małżonkowie zgodnie dojdą do porozumienia w sprawie podziału, unikną długich i często przykrych dla stron sporów sądowych. Dodatkowym atutem podziału umownego jest też to, że strony mogą go ograniczyć tylko do niektórych składników majątku (np. nieruchomości), odkładając podział pozostałych (np. sprzętu AGD) na później. Przy podziale sądowym takie działanie jest niemożliwe; sąd dokona od razu podziału całości wspólnego majątku.

Podziału dokonuje się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym nieruchomości), określa ich wartość i przyporządkowuje każdy z nich konkretnemu małżonkowi wraz ze wskazaniem ewentualnych dopłat.

Sądowy podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie potrafią sami dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, pozostaje im jego podział w sądzie. Właściwy będzie wydział cywilny sądu rejonowego miejsca położenia majątku. Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

Aby rozpocząć postępowanie o podział, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać między innymi następujące elementy:

- wyszczególnienie składników majątku podlegających podziałowi wraz z określeniem ich wartości,

- przedstawienie dowodów na prawa do majątku odrębnego (np. wskazanie, że samochód był zakupiony przed zawarciem małżeństwa, a działka została odziedziczona po rodzicach),

- załączniki (takie jak umowy, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych).

Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej (np. prawomocny wyrok rozwodowy).Skład i wartość (określona według cen rynkowych z daty podziału) majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Dotyczy to najczęściej wyceny nieruchomości. Za opinie sporządzoną przez biegłego płacą małżonkowie.

Sądowy podział majątku wspólnego może nastąpić przez:

- podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) - dotyczy głównie nieruchomości, pod warunkiem że istnieje techniczna i prawna możliwość wyodrębnienia w jednym domu dwóch odrębnych lokali (jeśli w wyniku podziału powstaną różnice w powierzchni, sąd określi wysokość koniecznej dopłaty ze strony jednego z małżonków),

- przyznanie rzeczy (nieruchomości) jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka,

n sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat.

* * *
Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie przedawnia, można się zatem spokojnie zastanowić nad sposobem uregulowania rozliczeń finansowych

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Skomentuj:
Dom po rozwodzie - podział majątku
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX