Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Autor: Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl
05.07.2010 , aktualizacja: 15.03.2012 14:41
A A A Drukuj
Kiedy budowa nie wymaga pozwolenia?

Kiedy budowa nie wymaga pozwolenia? (Fot. Budowlany.pl)

Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia.
Treść zgłoszenia

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeżeli budowa wymaga zgłoszenia, to należy go dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.Właściwy organ

Zgłoszenia należy dokonać właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania te wykonują następujące organy: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kiedy należy zgłosić budowę obiektu?

Zgłoszenie właściwemu organowi budowy obiektu jest konieczne, jeżeli budowa ta dotyczy:

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

- wiat przystankowych i peronowych,

- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,

- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

- parkometrów z własnym zasilaniem,

- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawi... sliws 29.10.12, 13:42

    Świetny przykład budynku bez wymaganego pozwolenia na budowę stanowi Dom modułowy SmartMod www.smartmod.plJest to budynek o powierzchni 25m2 i przyjeżdża na naczepie tira jako gotowy »

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych