Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Autor: Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl
05.07.2010 , aktualizacja: 15.03.2012 14:41
A A A Drukuj
Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia.
Treść zgłoszenia

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeżeli budowa wymaga zgłoszenia, to należy go dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.Właściwy organ

Zgłoszenia należy dokonać właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania te wykonują następujące organy: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kiedy należy zgłosić budowę obiektu?

Zgłoszenie właściwemu organowi budowy obiektu jest konieczne, jeżeli budowa ta dotyczy:

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

- wiat przystankowych i peronowych,

- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,

- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

- parkometrów z własnym zasilaniem,

- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawi... sliws 29.10.12, 13:42

    Świetny przykład budynku bez wymaganego pozwolenia na budowę stanowi Dom modułowy SmartMod www.smartmod.plJest to budynek o powierzchni 25m2 i przyjeżdża na naczepie tira jako gotowy »

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych

PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
WNĘTRZA
WYKOŃCZENIE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
  • ul. Czerska 8/10
  • 00-732 Warszawa
  • ladnydom@agora.pl