;

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Kiedy budowa nie wymaga pozwolenia?

Kiedy budowa nie wymaga pozwolenia? (Fot. Budowlany.pl)

Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie, a niekiedy nawet bez konieczności tego zgłoszenia.
Treść zgłoszenia

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeżeli budowa wymaga zgłoszenia, to należy go dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.Właściwy organ

Zgłoszenia należy dokonać właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania te wykonują następujące organy: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kiedy należy zgłosić budowę obiektu?

Zgłoszenie właściwemu organowi budowy obiektu jest konieczne, jeżeli budowa ta dotyczy:

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

- wiat przystankowych i peronowych,

- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,

- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

- parkometrów z własnym zasilaniem,

- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji,

- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,

- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

- urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

- ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu

- urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

- budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. Obiektami małej architektury są niewielkie obiekty.

Zgłoszenie do właściwego organu jest także konieczne w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych polegających na:

- remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

- dociepleniu ścian budynków o wysokości do 12 m,

- utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,

- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

- wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

- wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,

- przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

- przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

- wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu.

Pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia nie wymaga budowa:

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

- obiektów małej architektury (jeżeli nie są umieszczone w miejscach publicznych),

- ogrodzeń (jeżeli nie są to ogrodzenia, na które konieczne jest zezwolenie),

- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładZOBACZ TEŻ WIDEO

Komentarze (1)
Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym
Zaloguj się
  • Jarosław Rogalski

    0

    i tak własnoscią prywatna rzadzą urzedasy a komu to przeszkadza że gość sobie postawi domek zamiast 35m2 a 40m2 a jaka to różnica ?? tu chodzi cały czas o władzę nad ludżmi

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX