;

Znaki graniczne na działce

Zgodnie z prawem znaki graniczne podlegają ochronie i nie wolno ich samowolnie niszczyć ani przesuwać.

Zgodnie z prawem znaki graniczne podlegają ochronie i nie wolno ich samowolnie niszczyć ani przesuwać. (Rys. Małgorzata Ślińska)

Mam problem ze znakami granicznymi. Wygrałem sprawę sądową o rozgraniczenie i chciałbym przesunąć ogrodzenie. Niestety, sąsiedzi usunęli znaki (nie przyznają się do tego). Napisałem do starostwa z prośbą o interwencję, ale mi odmówiono (na piśmie). Co teraz mogę zrobić, żeby prawnie przesunąć ogrodzenie?
W przedstawionej sprawie należy ponownie, na piśmie, wystąpić do miejscowego starosty, powołując się przy tym na opisane poniżej uregulowania.

Ochrona znaków granicznych

Artykuł 152 Kodeksu cywilnego zobowiązuje właścicieli sąsiadujących gruntów do utrzymywania stałych znaków granicznych. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające przedmiotowe znaki podlegają ochronie. Wskazuje na to jednoznacznie treść artykułów 14. i 38. prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością (na przykład dzierżawca), na której znajdują się znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, są zobowiązani:

- nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,

- niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Powyższe zobowiązanie sprowadza się zatem do tego, by właściciele sąsiednich działek powstrzymywali się od działań, które mogą spowodować przesunięcie, uszkodzenie, zniszczenie znaków.

Jeśli z jakichś względów powstanie takie niebezpieczeństwo lub gdy już do niego doszło, właściciel działki ma obowiązek zawiadomić o tym starostę.

Osoba, której zostanie udowodnione niszczenie znaków lub bierność oraz niepowiadomienie o takim zdarzeniu starosty, poniesie odpowiedzialność przed sądem grodzkim. Kto bowiem niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o takich zdarzeniach, podlega karze grzywny orzekanej na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Bierny starosta

Jeśli pomimo zawiadomienia, starosta nadal pozostaje bierny, można o zaistniałej sytuacji poinformować organ wyższego stopnia, czyli w tym wypadku miejscowego wojewodę. Warto też wiedzieć, że przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia kolejnego postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładZOBACZ TEŻ WIDEO

Komentarze (2)
Znaki graniczne na działce
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX