Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

Tekst: Małgorzata Reut
18.01.2012 , aktualizacja: 18.01.2012 11:25
A A A Drukuj
Jeżeli w ostatecznym projekcie zatwierdzonym przez wydanie pozwolenia na budowę zdecydujemy się wprowadzić zmiany, musimy wiedzieć, czy będą one zaliczone do istotnych czy nieistotnych.

Jeżeli w ostatecznym projekcie zatwierdzonym przez wydanie pozwolenia na budowę zdecydujemy się wprowadzić zmiany, musimy wiedzieć, czy będą one zaliczone do istotnych czy nieistotnych. (Fot. Wolf System)

Mamy pozwolenie na budowę. Ruszają prace budowlane i... nagle okazuje się, że - z różnych przyczyn - projekt trzeba zmienić.
Zgodnie z prawem zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Innego projektu wymaga zatem wielka wielopoziomowa willa z krytym basenem, innego - dom w górach, jeszcze innego - 150-metrowy dom dla młodej rodziny. Sam projekt można kupić jako gotowy lub indywidualnie zlecić jego wykonanie, co oczywiście będzie droższe. Niezależnie od tego, autorem projektu powinna być osoba z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami.

Jeżeli w ostatecznym projekcie zatwierdzonym przez wydanie pozwolenia na budowę zdecydujemy się wprowadzić zmiany, musimy wiedzieć, czy będą one zaliczone do istotnych czy nieistotnych. W sprawach zmian istotnych trzeba bowiem wystąpić do starosty o uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Kiedy zmiany są istotne

Niestety, przepisy prawa nie definiują precyzyjnie i jednoznacznie granicy między istotnym a nieistotnym odstępstwem od projektu. Wskazówką może być jednak rodzaj zmian, które zostały uznane za istotne na tyle, że wymagają wydania kolejnej decyzji pozwalającej na budowę, a są to:

- zmiana objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu; istotne będzie zatem na przykład inne usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich;

- zmiany charakterystycznych parametrów domu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji; nie można zatem samodzielnie zwiększyć powierzchni domu, dobudować piętra ani też odwrotnie - z domu piętrowego uczynić parterowego, dobudować dodatkowego pokoju czy garażu ani też zwiększyć lub zmniejszyć długości i szerokości domu;

- zmiana warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia);

- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep;

- zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego projekt stałby się sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (np. na terenie zabudowy mieszkaniowej postanawiamy zbudować zakład produkcyjny).

We wszystkich opisanych sytuacjach zmiany wymagają wstrzymania prac budowlanych i złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Do wniosku należy dołączyć nowy projekt domu i czekać na decyzję o zatwierdzeniu projektu i wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy można wznowić prace budowlane.

Kara za samowolę w trakcie budowy...

Jeśli roboty na budowie trwają pomimo istotnego odstąpienia od projektu, inwestor naraża się na kontrolę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w konsekwencji - na wstrzymanie prac budowlanych.

Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje inspektor nadzoru. Oprócz inwestora otrzymuje je również starosta, który ma obowiązek uchylić pozwolenie na budowę. Postanowienie to jest ważne przez dwa miesiące. W tym czasie inspektor wydaje decyzję określającą obowiązki inwestora i termin ich wykonania; inwestor musi zamówić projekt zamienny i przedstawić go inspektorowi. Dopiero po zatwierdzeniu projektu zamiennego inspektor wydaje pozwolenie na wznowienie prac budowlanych.

Gdyby budujący nie wykonał zaleceń inspektora, wówczas ma on prawo wydania decyzji nakazującej:

- bezwzględne wstrzymanie dalszych robót budowlanych, a nawet

- rozbiórkę całego domu lub jego części.

Na postanowienie o wstrzymaniu budowy przysługuje zażalenie, które wnosi się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego postanowienia. Właściciel może uzasadnić zażalenie tym, że uważa zmiany w projekcie za nieistotne.

...i po jej zakończeniu

Może się zdarzyć, że inspektor nadzoru budowlanego skontroluje dom już po jego wybudowaniu i dopiero wtedy uzna odstępstwa od projektu za istotne. W takiej sytuacji nakłada się na inwestora obowiązek przedłożenia projektu zamiennego (zgodnego z tym, co zostało wybudowane). Po zatwierdzeniu takiego projektu inwestor musi dodatkowo uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu. Gdyby przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie inspektor nadzoru zauważył kolejne istotne odstępstwa od projektu, inwestor zostanie obciążony karami finansowymi - w odniesieniu do budynków mieszkalnych kara ta wynosi tysiąc złotych za każde istotne odstępstwo.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Zmiany w trakcie budowy omegaq 25.12.06, 14:09

    Czego może dotyczyc kontrol PINB wewnątrz budynku jrdnorodzinnego po przedłożeniu projektu zamiennego po zakończeniu budowy? Stwierdzono istotne odstępstwa od projektu już wybudowanego »

  • czy taki projekt domu jest Ok 14marcin 04.03.09, 14:02

    wariant 125 m2 najmniejszy domek. Chcemy kupić taki projekt od firmy deweloperskiej a dom postawić gdzieś k/ Puszczy kampinowskiej. Sprzedają także same projekty. Żonie się spodobały »

  • Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy shira33 30.08.12, 17:42

    Hej. mam pytanie: w trakcie budowy wyszło nam, ze za przyłącze gazowe mamy zapłacić ponad 10000. Jako, ze ogrzewanie gazowe ma być wykorzystywane sporadycznie zdecydowaliśmy się na gaz z »

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych