Kawałek działki pod drogę

Małgorzata Kapelusiak
10.07.2010 , aktualizacja: 10.09.2010 16:18
A A A Drukuj

Rys. Małgorzata Ślińska

Państwo chce nam zabrać część naszej działki na cele publiczne. Takie sytuacje niestety się zdarzają, a sama sprawa nie jest zwykle przyjemna dla właścicieli.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inwestycje celu publicznego oraz gdy została wydana ostateczna decyzja o ich lokalizacji. Skutkiem postępowania wywłaszczeniowego jest pozbawienie prawa własności dotychczasowego właściciela w imię ważnego interesu publicznego. Wśród wielu takich inwestycji (budowa szkół, urzędów, lotnisk, linii kolejowych) wyróżniono inwestycje drogowe. Zasady wywłaszczenie reguluje tu odrębna ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Najpierw jest zezwolenie

Proces budowy nowej drogi rozpoczyna Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (w odniesieniu do dróg przez siebie zarządzanych) lub właściwy zarządca drogi (zarząd województwa albo powiatu oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta) składa wniosek do miejscowego wojewody lub starosty. Wojewoda będzie właściwy w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, starosta zaś - w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Jeśli planowana droga znajduje się na terenie dwóch albo więcej gmin lub województw, decyzję wydaje ten wojewoda bądź starosta, na terenie którego będzie przebiegała większa część drogi.

Wojewoda lub starosta wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wojewoda lub starosta zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Skutkiem obwieszczenia jest to, że nieruchomości stanowiące własność skarbu państwa, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji drogi, nie mogą być przedmiotem obrotu (czyli np. sprzedaży).

Szczegóły decyzji

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera m.in.:

- wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

- określenie linii rozgraniczających teren;

- warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronności państwa;

- wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

- zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, przez które będzie biegła planowana droga;

- termin wydania tych nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń - nie może być on krótszy niż 120 dni od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna.

Wojewoda (starosta) doręcza decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony (w tym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, przez które droga będzie przebiegać) poprzez obwieszczenia w urzędach gmin oraz w prasie lokalnej, podobnie jak przy wszczęciu postępowania. Ponadto do właścicieli są wysyłane zawiadomienia o wydaniu decyzji - na adres wskazany w ewidencji gruntów (przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji uznaje się za skuteczne, nawet jeśli adres ten jest nieaktualny).

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą osobiście zapoznać się z jej treścią (najczęściej jest to miejscowy urząd gminy). Już na tym etapie właściciele, których działki zostały zaliczone do pasów drogowych, mogą próbować walczyć o swoje prawa.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do:

- wojewody, jeśli decyzję wydał starosta,

- ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w odniesieniu do decyzji wydanej przez wojewodę.

Po wyczerpaniu odwołań administracyjnych właścicielom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 14 dni, a skargę do sądu administracyjnego - w terminie 2 miesięcy.

Zobacz także
Brak komentarzy

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych