Samowola na budowie

red.

Jestem właścicielem połówki bliźniaka. Sąsiad postanowił rozbudować swoją część domu według własnego pomysłu, bez żadnego projektu. Czy wolno mu to zrobić bez pozwolenia? Paweł R., Krzywań

1 Tylko pozwolenie

Na rozbudowę, podobnie jak na budowę, odbudowę, nadbudowę i przebudowę obiektu budowlanego, trzeba mieć pozwolenie, które wydaje starosta powiatu (w formie decyzji administracyjnej). Po złożeniu przez inwestora wniosku o wydanie pozwolenia ma on dwa miesiące na wydanie decyzji. Do prac można przystąpić, jeśli decyzja jest pozytywna i po odczekaniu 14 dni od dnia doręczenia, by się uprawomocniła.

2 Pozwolenie lub zgłoszenie

Zamiar wznoszenia budynków gospodarczych, wiat oraz altan o powierzchni zabudowy do 10 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki) trzeba zgłosić w starostwie powiatowym przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Podobnego zgłoszenia wymaga również budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych, a także ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,2 m. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ nie wniesie sprzeciwu (w dro-dze decyzji), można rozpocząć prace budowlane.

3 Samowola legalna?

Nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę samowolnie zbudowanego obiektu lub jego części. Może, ale nie musi, ponieważ znowelizowane w zeszłym roku Prawo budowlane dopuszcza zalegalizowanie samowoli. Jest to możliwe, jeśli:

- zbudowany obiekt nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani przepisów, w tym techniczno-budowlanych,

- inwestor przedstawi dokumenty wymagane przy występowaniu o pozwolenie na budowę lub zgłaszaniu zamiaru budowy,

- inwestor wniesie opłatę legalizacyjną.

 • Jak to się liczy

  Opłatę legalizacyjną (nazwijmy ją L) ustala się, mnożąc trzy czynniki:

  L = k×w×(n×s).

  Współczynniki k (kategoria) i w (wielkość) są określone w załączniku do ustawy Prawo budowlane, a zależą od kategorii, do jakiej zaliczono obiekt budowlany (kategorie to grupy obiektów o zbliżonej funkcji).

  Stawka opłaty s (jaka byłaby stosowana za stwierdzone w trakcie kontroli obiektu istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia) została ustalona w rozporządzeniu MI z 28 czerwca 2003 r. i wynosi 300 zł. Stawkę tę należy powiększyć n razy (przemnożyć przez 50, 10 lub 5).

  To, który mnożnik - 50, 10 czy 5 - należy zastosować do obliczenia opłaty, zależy od rodzaju budowy (Prawo budowlane - art. 49 ust. 2 oraz art. 49b ust. 5).

 • Ile kosztuje samowola

  Za samowolną rozbudowę, budowę, odbudowę, nadbudowę oraz przebudowę domu jednorodzinnego:

  2×1 × (50×300 zł) = 30 000 zł;

  za wznoszenie bez zgłoszenia budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2 (łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki):

  1×1×(10×300 zł) = 3000 zł;

  za budowę bez zgłoszenia ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości ponad 2,2 m:

  1×1×(5×300 zł) = 1500 zł.

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Samowola na budowie