Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odbiór mieszkania i domu

artykuł zewnętrzny

Zakup mieszkania lub domu, niezależnie od tego, czy dokonywany jest na rynku pierwotnym czy wtórnym, wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności i zadbania o wiele szczegółów. Jednym z ważniejszych etapów transakcji nabycia nieruchomości jest dokonanie jej odbioru technicznego, poprzedzające, w przypadku umowy zawartej z deweloperem, przeniesienie własności zakupionego domu bądź mieszkania.

Odbiór mieszkania i domu
Odbiór mieszkania i domu
Pewnylokal.pl

Odbiór mieszkania od dewelopera krok po kroku

Przeprowadzenie odbioru technicznego mieszkania lub  domu możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla danej inwestycji. Stanowi ono formalne potwierdzenie zakończenia budowy oraz zrealizowania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną oraz wydanymi pozwoleniami. Zaproszenie na odbiór nabywcy otrzymują od dewelopera drogą pocztową, a często także elektroniczną i telefoniczną. W imieniu nabywcy w odbiorze może wziąć udział osoba przez niego wskazana, posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Uczestniczy w nim także przedstawiciel dewelopera, a często również generalnego wykonawcy, zazwyczaj odpowiedzialnego za naprawę usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru.

Ze względu na fakt, że efektywne przeprowadzenie odbioru wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego oraz norm budowlanych, a najlepiej także doświadczenia w tej kwestii, wartym rozważenia rozwiązaniem jest skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia inżyniera lub inspektora budowlanego. Dzięki temu szanse na wykrycie istniejących usterek oraz skuteczne wyegzekwowanie od dewelopera ich usunięcia znacząco wzrosną.

Celem odbioru jest dokładne sprawdzenie mieszkania lub domu zarówno pod względem zgodności z dokumentacją umowną (umowa deweloperska wraz z załącznikami, w tym ze Standardem wykończenia), jak i pod kątem poprawności zrealizowanych prac w kontekście regulacji prawa budowlanego oraz norm. Wszelkiego rodzaju wady, wykryte podczas odbioru, wpisywane są do sporządzanego w jego trakcie protokołu odbioru. Warto podkreślić tu jego wagę - stanowi on formalną podstawę do dochodzenia od dewelopera naprawy usterek. Dlatego też należy zadbać o jego kompletność, właściwą formę i dopilnować złożenia podpisu na nim przez dewelopera. Również w tym aspekcie wsparcie profesjonalisty może okazać się nieocenione - zdarza się, że deweloperzy kwestionują zasadność wskazanych usterek i w takiej dyskusji argumenty poparte fachową wiedzą będą niepodważalne. Warto też pamiętać o tym, że podpis nabywcy jest kluczowy dla ważności protokołu. Bezzasadne są obawy, że poprzez złożenie podpisu na dokumencie kupujący zamyka sobie drogę do dochodzenia swoich praw od dewelopera - wręcz przeciwnie, podpis nabywcy jest potwierdzeniem zobowiązania dewelopera do usunięcia uznanych za zasadne wad. Zgodnie z ustawą deweloperską deweloper do usterek powinien odnieść się w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu i w ciągu 30 dni od tego terminu naprawić uznane wady.  O jakichkolwiek opóźnieniach nabywca powinien być na bieżąco informowany  przez dewelopera. Jeszcze na etapie podpisywania umowy deweloperskiej warto rozważyć zabezpieczenie określonych w niej terminów, takich jak termin odbioru, termin zawarcia umowy przeniesienia własności, ale też termin usunięcia wad w lokalu, karami umownymi, które mogą być określone procentowo, w oparciu o wartość nieruchomości, lub kwotowo. Dzięki temu znacznie łatwiejsze będzie dochodzenie rekompensaty od dewelopera w przypadku niedotrzymania przez niego któregoś z zabezpieczonych w ten sposób terminów.

W przypadku wad wykrytych już po odbiorze nabywcy przysługuje prawo skorzystania z 5- letniej rękojmi na nieruchomości (termin liczony jest od dnia wydana przedmiotu umowny kupującemu).

Odbiory mieszkań Warszawa - na co zwrócić uwagę

Podczas odbioru konieczne jest, jak zostało wyżej wspomniane, sprawdzenie zgodności zrealizowanych prac z umową oraz z prawem budowlanym i normami. Dokładnej weryfikacji wymagają:

  • piony, poziomy, płaszczyzny i kąty,
  • tynki i wylewki,
  • stolarka okienna i drzwiowa,
  • wszystkie instalacje,
  • termika (tu najlepiej jest skorzystać jest z kamery termowizyjnej, która oprócz wykrycia nieprawidłowości z zakresu termoizolacji, umożliwia zidentyfikowanie niewidocznych usterek, takich jak między innymi zawilgocenia, wycieki i nieszczelności),
  • przynależności.

Warto jest też sprawdzić zgodność zastosowanej normy pomiaru powierzchni użytkowej z tą, wskazana w umowie deweloperskiej. Normą obowiązującą dla inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożono po 29 kwietnia 2012 r., jest norma PN-ISO 9836:1997, zgodnie z którą, pomimo iż zdarzają się odmienne jej interpretacje, do metrażu lokalu nie powinna być wliczana powierzchnia pod ścianki działowymi. Pomiar powinien być prowadzony w świetle wykończonych ścian, po podłodze. Już podpisując umowę deweloperską warto pamiętać o tym, że powierzchnia powykonawcza lokalu najprawdopodobniej będzie nieco różnić się od projektowej - dobrze jest zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia, przysługujące stronom sytuacji gdy wspomniane różnica będzie większa od przyjętych zwyczajowo za normę 2% powierzchni.

W trakcie odbioru domu dodatkowo należy zwrócić uwagę na jakość prac dachowych i elewacyjnych, a także na zagospodarowanie działki, poprawność lokalizacji punktów oświetleniowych i punktów czerpania wody, a także stan podjazdu i ogrodzenia.

Warto pamiętać o tym, że bezusterkowe odbiory są rzadkością, dlatego tak duże znaczenie ma bardzo szczegółowa kontrola stanu technicznego odbieranej nieruchomości.

W przypadku mieszkania lub domu z rynku wtórnego jego audyt techniczny umożliwi uzyskanie wiedzy na temat jego faktycznego stanu technicznego i pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów niezbędnych do wykonania prac. 

Odbiór a przekazanie kluczy

Odbiór techniczny nie zawsze będzie oznaczał przekazanie nieruchomości kupującemu, dlatego jeżeli zależy nam na otrzymaniu kluczy w dniu odbioru, powinniśmy tę kwestię stosownie uregulować w umowie. W innym przypadku klucze otrzymamy po zawarciu umowy przenoszącej własność. Gdyby jednak okazało się, że zgodnie z umową deweloper powinien przekazać nam klucze w dniu odbioru, a mieszkanie lub dom okażą się wyjątkowo usterkowe, wówczas możliwe jest pozostawienie kluczy w rękach dewelopera do czasu naprawienia przez niego wad, co może znacząco przyspieszyć proces ich naprawy. Wymaga to umieszczenia w protokole odbioru stosownej informacji.

Pewny Lokal wspiera nabywców nieruchomości na każdym etapie transakcji zakupu nieruchomości, oferując wsparcie w zakresie weryfikacji umów zawieranych ze sprzedającymi, oceny bezpieczeństwa inwestycji w ramach usługi audytu prawnego, a także poprzez usługę odbioru technicznego oraz audytu technicznego nieruchomości.

    Więcej o:

Skomentuj:

Odbiór mieszkania i domu