opór cieplny

  • termowizja

    Opór cieplny ściany

    Opór cieplny to podstawowa właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany. Opór cieplny R jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U. Im większa wartość oporu cieplnego ścian, tym mniej ciepła ucieka przez przegrody i tym wolniej się to dzieje, a więc tym skuteczniejsze jest ocieplenie przegrody zewnętrznej i bardziej energooszczędny dom.

  • Zdjęcie termowizyjne (termogram) domu

    Opór cieplny R ściany

    Opór cieplny R jest to właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany.