Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin Konkursu "Najładniesze pokoje dziecięce"

Marta Lubaszewska

Regulamin Konkursu "Najładniejsze pokoje dziecięce"

Regulamin konkursu i plebiscytu serwisu Domosfera ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu i plebiscytu przeprowadzanego w serwisie Domosfera.pl (zwanych dalej "Konkursem" oraz "Plebiscytem" ) jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs i Plebiscyt zostaną przeprowadzone na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://domosfera.pl/, zwanego dalej "Serwisem", będącym oficjalną stroną internetową Konkursu i Plebiscytu, w dniach od 6 kwietnia do 12 maja 2009 roku:

I etap: od 6 kwietnia 2009 od godziny 00:01 do 27 kwietnia 2009 do godziny 23:59 (Konkurs),

II etap: od 28 kwietnia 2009 od godziny 00:01 do 11 maja 2009 do godziny 23:59 (Plebiscyt)

Ogłoszenie  zwycięzcy: 13 maja 20093. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i Plebiscytu i określa prawa i obowiązki ich Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie i Plebiscycie.

1. Uczestnictwo w Konkursie i Plebiscycie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wszyscy internauci, korzystający z Serwisu w czasie trwania Plebiscytu.

5. Przystąpienie do Konkursu i Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez ich uczestników Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i Plebiscycie.

6. Uczestnictwa w Konkursie i Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie i Plebiscycie tylko za pośrednictwem Serwisu.

8. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez Uczestnika, który wziął udział w Konkursie, jest podanie w wysłanym na wskazany adres e-mail'u (§ 3 pkt 1 Regulaminu), najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail).

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie i Plebiscycie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 6 kwietnia 2009 od godziny 00:01 do 27 kwietnia 2009 do godziny 23:59 wysłać od 3 do 5 zdjęć pokoju dziecięcego w formie elektronicznej (minimum 3 megapixele), na adres: konkurs.domosfera@gazeta.pl oraz podanie danych, o których mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu.

2. Jeden Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

3. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestnika oraz, że ich publikacja przez Organizatora nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób, a także, że Uczestnik posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji. Ponadto Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia nie uzyskały dotychczas żadnych nagród ani wyróżnień w innych konkursach ani plebiscytach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do wynagrodzenia Organizatorowi lub innym podmiotom publikującym zdjęcia za zgodą Organizatora ("inne osoby") zgodnie z niniejszym Regulaminem, wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora i inne osoby od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem lub Plebiscytem oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania zdjęć przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych zdjęć w ramach Archiwum.

5. Spośród uczestników Konkursu, spełniających warunki Regulaminu, jury złożone z przedstawicieli redakcji Serwisu wybierze 10 zgłoszeń, najtrafniej odpowiadających tematyce Konkursu, które zostaną poddane głosowaniu internautów w Plebiscycie.

6. Plebiscyt będzie trwał od 28 kwietnia 2009 od godziny 00:01 do 11 maja do godziny 23:59 2009.

7. W czasie trwania Plebiscytu zgłoszenia poddane pod rozstrzygnięcie internautów będą publikowane w Serwisie w sekcji "Polecamy".

§ 4. Zwycięzcy

1. Zwycięzcami Plebiscytu zostaną 3 Uczestnicy, których zgłoszenia otrzymają najwięcej głosów internautów. W zależności od liczby głosów przyznanych przez internautów, zwycięzca Plebiscytu zajmie 1, 2 lub 3 miejsce.

2. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ustęp 1 Regulaminu.

3. Organizator opublikuje w dniu 13 maja 2009 roku na stronie głównej Serwisu wyniki Plebiscytu. Nadto Organizator powiadomi nagrodzonych Uczestników o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe lub inny wskazany w wysłanym e-mailu, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami dla zwycięzców Plebiscytu  są:

a) za zajęcie 1 miejsca - nagroda główna: biurko z kontenerem firmy Meblik (do wyboru jedna z dostępnych kolekcji firmy MEBLIK) oraz suma pieniężna, w wysokości równej 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej;

b) za zajęcie 2 miejsca - druga nagroda: Skrzynia na zabawki z wyrzeźbionym  wybranym imieniem  i emblematem kolekcji (do wyboru jedna z dostępnych kolekcji firmy MEBLIK);

c) za zajęcie 3 miejsca - trzecia nagroda: Tabliczka z wyrzeźbionym wybranym imieniem (do wyboru kolor graweru).

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ustępie 1 a) powyżej Organizator jako fundator i płatnik, potrąci z części gotówkowej nagrody z  tytułu podatku od  wygranych w konkursach kwotę w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od  towarów i usług).

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską na koszt Sponsora Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych adresowych oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wysłaniu zgłoszenia konkursowego lub po ich przekazaniu Organizatorowi.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub Plebiscytem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem ?Konkurs/Plebiscyt serwisu Domosfera" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i Plebiscytu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu w czasie trwania Konkursu i Plebiscytu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników Konkursu lub Plebiscytu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Serwisu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Skomentuj:

Regulamin Konkursu "Najładniesze pokoje dziecięce"