Ogród uporządkowany z lawendą i różami

Charakter tego niezwykłego ogrodu określa kilka roślin - ich kompozycje wpleciono w przestrzeń jako powtarzające się sekwencje. I to one tworzą tu wyjątkowy klimat.
1 rosa super dorothy rosa super dorothy TOMEK CIESIELSKI

Rabaty z lawendy i róż

Spa­cer po tym peł­nym ko­lo­rów, kwit­ną­cym ogro­dzie jest praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią, a wi­zy­ta mo­że rów­nież na­stro­ić op­ty­mi­stycz­nie wszyst­kich, któ­rzy dopiero za­czy­na­ją urzą­dzać prze­strzeń wokół swo­ich no­wych do­mów. Na efekt, któ­ry oglądamy na zdjęciach, nie trze­ba było dłu­go cze­kać ? ogród za­ło­żo­no za­led­wie przed czte­re­ma la­ty.SLOWA KLUCZOWE: garden ogród ogrod gardensFot. TOMEK CIESIELSKI

W głę­bi ogro­du za stre­fą traw­ni­ka na ra­ba­tach oglą­da­my mi­ska­ny chiń­skie i niż­sze, ele­gan­ckie ko­strze­wy 'Ma­i­re'a.

2 ogród wizytówka ogród wizytówka TOMEK CIESIELSKI

Ogród wizytówka

Jest to na­roż­na dział­ka w osie­dlu jed­no­ro­dzin­nych do­mków. Jej po­ło­że­nie mo­że wy­da­wać się szczę­śli­we - te­ren jest bo­wiem nie­co wię­kszy niż u są­sia­dów. Jed­nak tak ulo­ko­wa­ny ogród oglą­da się rów­no­cześ­nie od stro­ny dwóch ulic, a to zo­bo­wią­zu­je.

Roz­wią­za­nia tej ła­mig­łów­ki pod­jął się pro­jek­tant zie­le­ni  Ka­rol Flak, któ­ry stwo­rzył przy­jaz­ny, pry­wat­ny ogród, bę­dą­cy za­ra­zem ro­dza­jem ele­gan­ckiej wi­zy­tów­ki do­mu.

Pra­ce w te­re­nie po­prze­dzo­ne zo­sta­ły dłu­gi­mi roz­mo­wa­mi z przy­szły­mi użyt­kow­ni­ka­mi. Po­wsta­ła kon­cep­cja ukła­du prze­strzen­ne­go ogro­du, a przy do­bo­rze ga­tun­ków pro­jek­tant po­słu­żył się swo­im spraw­dzo­nym ko­dem. Za­pro­po­no­wał gru­pę ro­ślin, któ­re mia­ły bu­do­wać tzw. kli­mat miej­sca. Po­nie­waż słoń­ca jest tu mnóstwo, a zie­mia ge­ne­ral­nie piasz­czy­sta (nie­o­po­dal znajduje się sos­no­wy las), li­de­ra­mi ogro­du zo­sta­ły la­wen­dy, pe­row­skie, tra­wy ozdob­ne, li­liow­ce, je­żów­ki i wrzo­sy. W oko­li­cy ta­ra­su i bli­sko­ści okien splen­do­ru do­da­ją ró­że, któ­rym miej­sco­we do­pra­wie­nie gle­by za­pew­ni­ło dobry rozwój.wydane projektantowi i wlascicielowi SLOWA KLUCZOWE: garden ogród ogrod gardensFot. TOMEK CIESIELSKI

3 ogród ogród TOMEK CIESIELSKI

Ścieżki w ogrodzie

Pro­jek­tant skom­po­no­wał tu ele­gan­cki wi­dok - ob­raz, w prze­strzeń któ­re­go moż­na za­głę­bić się nie­spiesz­nym krokiem. Przed ta­ra­sem, któ­re­mu to­wa­rzy­szą la­wen­dy i ró­że, roz­po­ście­ra się pół­ko­le traw­ni­ka. W per­spek­ty­wie prze­ci­na go wą­skie pas­mo ra­ba­ty, gdzie po­sa­dzo­no wrzo­sy, wrzo­śce i ni­skie ozdob­ne tra­wy. Po­tem na­stę­pu­je ko­lej­na stre­fa otwar­tej mu­ra­wy, a wi­dok za­my­ka ko­lo­ro­wa plą­ta­ni­na krze­wów na tle ogro­dze­nia.

SLOWA KLUCZOWE: garden ogród ogrod gardensTOMEK CIESIELSKI

Na ścież­ce pro­wa­dzą­cej przez błę­kit­ną kra­i­nę la­wen­dy uło­żo­no pla­stry łu­pa­ne­go ka­mie­nia, któ­re uła­twia­ją stąpa­nie po żwi­rze.

Pa­trzą­cy z ta­ra­su ob­ser­wu­je też kom­po­zy­cję ro­ślin wzdłuż ka­mien­ne­go mu­ru, któ­ry od­dzie­la po­se­sję od są­sia­da. Tłem dla by­lin są tu efek­tow­ne krze­wy - zło­to­list­ne li­gu­stry, pę­cherz­ni­ce, pe­ru­kow­ce i ber­be­ry­sy. Tę pie­rze­ję ozda­bia nie­wiel­kie oczko wod­ne o brze­gach wy­ło­żo­nych łu­pa­ny­mi ka­mien­ny­mi pły­ta­mi.

4 Ogród Ogród TOMEK CIESIELSKI

Oczko wodne z fontanną

Po tym ogro­dzie nie bie­ga­ją psy, nie ma tu ma­łych dzie­ci i in­nych "zagrożeń" dla ro­ślin. Ży­wy ob­raz jest po pro­stu z mi­ło­ścią pie­lę­gno­wa­ny i po­dzi­wia­ny.

W ogro­dzie po­pro­wa­dzo­no łu­ko­wa­to wy­gię­te, żwi­ro­we trak­ty. Je­den z nich skra­ca dro­gę na ta­ras od stro­ny wja­zdu na po­se­sję, dru­gi pro­wa­dzi nad wo­dę. W ak­we­nie pul­su­je ma­ła fon­tan­na, a kę­py krwaw­ni­cy, si­tów i lilii wodnych two­rzą swo­bod­ny, wręcz wa­ka­cyj­ny na­strój. Drzew jest w ogro­dzie nie­wie­le. Przy wjeź­dzie na po­se­sję po­sa­dzo­no po­je­dyn­czy okaz jo­dły ka­li­for­nij­skej, rosną tu też jo­dły ko­re­ań­skie, sos­na i czer­wo­no­list­na śli­wa.

Ogród wspo­ma­ga­ny jest sy­ste­mem na­wad­nia­ją­cym, a eki­pa Ka­ro­la Fla­ka zagląda tu na ­o­gół dwa ra­zy w cią­gu se­zo­nu. Wczes­ną wios­ną po­rząd­kuje ra­ba­ty, je­sie­nią przy­go­to­wu­je in­sta­la­cje na zi­mę.

Wła­ści­cie­le opa­no­wu­ją po­wo­li sztu­kę mo­ni­to­ro­wa­nia ro­ślin, a po­nie­waż wszel­kie nie­po­ko­jące objawy mo­gą zgła­szać bez­poś­red­nio ogrod­ni­kom, kra­i­na la­wen­dy i róż zawsze wygląda efektownie.

Skomentuj:
Ogród uporządkowany z lawendą i różami
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX