Przyłącze kanalizacyjne

Tekst Cezary Jankowski
05.07.2009 , aktualizacja: 15.10.2012 15:13
A A A Drukuj
Jeśli obok naszej działki przebiega kolektor ściekowy, warto podłączyć do niego dom. Jest to przede wszystkim wygodne.
Podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej jest możliwe i zalecane, jeśli w pobliżu domu przebiega kolektor ściekowy. Przedtem jednak trzeba to uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji oraz zgłosić w starostwie powiatowym.

Co i jak odprowadzać do kanalizacji

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody z zakładu kanalizacji, z domu można odprowadzać następujące rodzaje ścieków:

1) bytowo-gospodarcze, powstające w budynku;

2) wodę opadową z dachu, a także wodę z drenażu odwadniającego, ułożonego wokół budynku.

Jeśli w ulicy jest kanalizacja:

- bytowo-gospodarcza (a tak jest najczęściej), to można do niej odprowadzać tylko ścieki bytowo-gospodarcze; deszczówka i woda z drenażu powinny być odprowadzane do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych: zbiornika albo cieku wodnego. Jeżeli taki odbiornik nie leży na terenie posesji, odprowadzanie do niego wody trzeba uzgodnić z jego właścicielem lub instytucją, która nim zarządza;

- ogólnospławna, to ścieki z domu i wody opadowe można odprowadzać jednym przykanalikiem;

- rozdzielcza (osobne kanały bytowo-gospodarczy i deszczowy), to jednym przykanalikiem odprowadza się ścieki bytowo-gospodarcze do kanalizacji bytowo-gospodarczej, a osobnym wody deszczowe i gruntowe - do kanału deszczowego.

O wszystkim decyduje gmina

Sieć kanalizacyjna należy najczęściej do zakładu komunalnego gminy, a szczegółowe zasady podłączania do sieci określane są w uchwałach rady gminy.

A oto formalności, jakich trzeba dopełnić.

Dom nowo budowany. W takiej sytuacji formalności związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej najlepiej połączyć z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę (zwłaszcza że ubiegając się o takie pozwolenie, należy podać planowany sposób odprowadzania ścieków). Trzeba jednak wcześniej uzyskać z zakładu kanalizacji warunki przyłącza kanalizacyjnego, a następnie zlecić wykonanie projektu przyłącza zgodnie z tymi warunkami i uzgodnić go w ZUD (zakład uzgadniania dokumentacji). Po uzyskaniu zgody na budowę domu nie trzeba już składać w starostwie odrębnego zgłoszenia budowy przyłącza.

Budynek istniejący lub zmiana planów. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego domu należy dopełnić wszystkich formalności, włącznie ze zgłoszeniem w starostwie (patrz ramka: "Formalności"). Podobnie trzeba postąpić, jeśli w trakcie budowy domu zmienią się plany (np. w pozwoleniu na budowę domu ustalono budowę szamba, a ostatecznie zdecydowano się na podłączenie do kanalizacji).

Elementy podłączenia kanalizacyjnego

Podłączenie, zwane też przyłączem kanalizacyjnym, musi być tak zbudowane, aby ścieki w nim nie zalegały, lecz spływały do kolektora, a także by w razie potrzeby można było czyścić cały układ z osadów i usunąć ewentualne zatory. Na podłączenie kanalizacyjne składają się niżej opisane elementy.

Złącze lub przyłącze. Element, za którego pośrednictwem przykanalik włącza się do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej jest to studzienka rewizyjna lub włazowa na kolektorze sieci zewnętrznej, ale może też być wpust boczny lub złącze siodłowe, zwane wcinką.

Przewód przykanalika. Doprowadza ścieki z rury odpływowej do kolektora kanalizacyjnego. Powinien mieć średnicę nie mniejszą niż przewód odpływowy wyprowadzony z budynku, tzn. zwykle 150-160 mm. Jego minimalny spadek wynosi 2%, a głębokość powinna być dostosowana do położenia kolektora i samego złącza - ponadto (aby nie zamarzały w nim ścieki) większa niż głębokość przemarzania gruntu w danym rejonie. Jeśli nie można zachować tego ostatniego warunku, przewód przykanalika trzeba od góry ocieplić np. żużlem lub keramzytem.

Studzienka rewizyjna na terenie posesji. Służy do kontroli i czyszczenia przewodów: przykanalika i odpływowego. Montuje się ją nie dalej niż 3-5 m od zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i co najmniej 1,5 m od fundamentów domu. Studzienka może być nieprzełazowa o średnicy około 30 cm (z tworzyw sztucznych, ) lub przełazowa (zwykle z kręgów betonowych o średnicy 1,0-1,2 m).

Przewód odpływowy. Nie należy do przyłącza kanalizacyjnego, ale doprowadza do niego ścieki. Przygotowanie go to obowiązek inwestora. Przewód ten ma zwykle średnicę 150 mm i wyprowadza się go z budynku na głębokości 80 cm - by nie zamarzały w nim ścieki (czasami należy go od góry ocieplić). Jego spadek powinien wynosić minimum 2%.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

  • Re: Przyłącze kanalizacyjne rispetto 19.04.06, 12:50

    Warto się przyłączyć, ale tylko wtedy, jeśli taki kolektor istnieje w chwili budowania domu. Później to zwykła strata pieniędzy. Może to kogoś zdziwić, ale u mnie wyszło, że gdybym podłączył»

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych