Organizacja placu budowy domu

Zakres przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia budowy w dużym stopniu zależy od formy prowadzenia robót - czy budujemy sposobem gospodarczym, czy też zlecamy firmie kompleksowe wykonawstwo. Zawsze jednak musimy zadbać o dopełnienie wymogów formalnych i - z reguły - zapewnić przynajmniej dostęp do prądu i wody.
Budowa domu Budowa domu Fot. Rafał Polak-Kuchta

Kiedy można zacząć prace na budowie

Jakiekolwiek roboty budowlane na działce można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do budowy.
Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wydania, co potwierdza adnotacja na tym dokumencie. Jest ważne przez 3 lata (do tego czasu należy rozpocząć budowę) oraz gdy ewentualne przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Przy okazji odbioru pozwolenia warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.
Kolejny krok to znalezienie osoby z uprawnieniami, której powierzymy obowiązki kierownika budowy (podpisane przez nią oświadczenie wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac składamy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego). Niekiedy w pozwoleniu może być nałożony obowiązek ustanowienia również inspektora nadzoru inwestorskiego - wtedy musimy dołączyć jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków do zgłoszenia.

Czytaj także: Wznowienie budowy domu

Czytaj także: Inspektor nadzoru czy kierownik budowy

Tablica budowlana Tablica budowlana Fot. Beata Ziemowska / AG

Tablica informacyjna

Po upływie 7 dni od złożenia w urzędzie zawiadomienia o rozpoczęciu robót , możemy przystąpić do prac przygotowawczych - wytyczenia budynku w terenie, robót ziemnych. Nie zapomnijmy też o wypełnieniu i umieszczeniu w widocznym miejscu na działce tablicy informacyjnej - można ją kupić w składzie budowlanym.

Czytaj więcej o tablicy informacyjnej na budowie

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak-Kuchta

Doprowadzenie prądu na budowę

Formalności związane z przyłączeniem do sieci można rozpocząć tuż po zakupie działki, występując do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych. Zależnie od możliwości technicznych przyłącze takie wykonywane jest jako tymczasowe lub docelowe.
W warunkach przyłączenia określana jest m.in. moc przyłączeniowa, sposób prowadzenia przyłącza (kablowe, napowietrzne) i termin realizacji. Koszty przyłączenia do sieci przebiegającej obok działki są zryczałtowane. Dodatkowo inwestor musi zapłacić za wyposażenie i podłączenie rozdzielnicy budowlanej.
Takie przyłącze warto dostosować do docelowego wykorzystania, występując o pożądany przydział mocy. Trzeba jednak pamiętać, że do czasu zakończenia budowy rozliczenie z dostawcą energii odbywa się na podstawie innej taryfy cenowej niż dla gospodarstw domowych. Istotną pozycję na rachunku stanowi w niej opłata stała zależna od mocy przyłączeniowej, a nie od faktycznego zużycia energii. Dlatego przy dostosowaniu przyłącza do dużego poboru prądu, warto na czas budowy ograniczyć pobór mocy do przewidywanego zapotrzebowania (niższy prąd bezpieczników) w umowie o dostawę energii.
Jeśli teren jest niezabudowany, a linia elektroenergetyczna przebiega daleko od działki, problemem może być długi czas oczekiwania. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni korzystać w czasie budowy z agregatu prądotwórczego.

Czytaj także: Co powinna zawierać rozdzielnica elektryczna

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak - Kuchta

Doprowadzenie wody na budowę

Formalności z podłączeniem do sieci wodociągowej załatwiamy w miejscowym zakładzie wodociągowym - najczęściej w gminnej spółce komunalnej - występując o przyłączenie doprowadzone do studzienki wodomierzowej. Trzeba uzgodnić taką jej lokalizację, aby później można było wykorzystać ją do zasilania instalacji domowej i nie przeszkadzała w zagospodarowaniu działki. Natomiast na czas budowy wystarczy podłączyć do wodomierza odcinek rury z zaworem i możemy już korzystać z dostępu do wody.
Jeśli nie mamy dostępu do wodociągu lub formalności z przyłączeniem do sieci przedłużają się, będziemy musieli wybudować własną studnię (tymczasową lub przewidzianą do długotrwałego użytkowania).

Czytaj także: Co to jest przyłącze wody do domu?

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak - Kuchta

Granice działki i miejsce na dom

Geodeta potrzebny jest do wytyczenia na działce miejsca posadowienia domu (musi ono być zgodne z planem sytuacyjnym dołączonym do pozwolenia na budowę). Wytyczenie przez geodetę zarysu fundamentów najlepiej połączyć z wejściem na plac budowy ekipy budowlanej. Umożliwi to jednoczesne ustawienie ław sznurowych i uchroni przed popełnieniem błędów podczas wykonywania wykopu pod fundamenty. Geodeta po wyznaczeniu zarysu domu powinien dokonać wpisu w dzienniku budowy.
Oczywiście, wcześniej muszą zostać wyznaczone granice działki, jeśli jednoznacznie nie można określić ich przebiegu (np. na podstawie słupków geodezyjnych, palików czy sąsiadujących ogrodzeń). Jeśli brak jest punktów geodezyjnego wytyczenia działki, to trzeba rozpocząć procedurę wznowienia granic, aby uniknąć ewentualnych konfliktów z właścicielami sąsiednich nieruchomości.
Wstępnie możemy samodzielnie wyznaczyć lokalizację domu (na podstawie planu zagospodarowania dołączonego do projektu), co ułatwi - zwłaszcza na niewielkiej działce - ustalenie miejsc składowania materiałów budowlanych, dojazdu czy obszaru wymagającego usunięcia warstwy roślinnej gruntu.

Czytaj także: Geodeta na początek budowy

budowa domu budowa domu Fot. Grzegorz Otwinowski

Prace ziemne na działce

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, spod przyszłego domu powinniśmy usunąć warstwę ziemi roślinnej (z terenu o ok. 1 m większego niż obrys budynku), a także ewentualnie zniwelować powierzchnię całej działki. Do tych robót najlepiej wynająć spycharko-ładowarkę (100-150 zł/godz.).
Nadmiar ziemi najlepiej rozplantować od razu na całej powierzchni działki - jeśli budujemy dom bez piwnic i ziemi nie trzeba wywozić. Jeżeli jednak będzie to konieczne, warto zrobić rozeznanie, czy w okolicy ktoś jej nie potrzebuje; nie trzeba będzie płacić za wywóz.

Czytaj także: Przed budową - zadbaj o ziemię na działce

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak - Kuchta

Co zrobić z ziemią roślinną

Przed rozpoczęciem wykopów trzeba zebrać około 20 cm warstwę ziemi roślinnej (humusu) i złożyć w pryźmie z dala od zarysu domu. Ziemia roślinna jest bardzo cennym materiałem do ogrodu, ale pozostawiona pod domem (na przykład pod podłogą na gruncie) może szkodliwie oddziaływać na niektóre elementy konstrukcji.
Wysokość usypanej pryzmy nie powinna być większa niż 1,5 m - wtedy ziemia nie będzie ulegać degradacji na skutek szkodliwych procesów beztlenowych.

Czytaj także: Co zrobić z ziemią i gruzem po budowie domu?

hp hp Fot.

Utwardzenie drogi dojazdowej na plac budowy

Droga dojazdowa do działki musi być nośna i zapewniająca możliwość manewrowania dużymi samochodami ciężarowymi; inaczej nie da się dowieźć materiałów. Sprawdźmy, czy trasa dojazdu od drogi utwardzonej zapewnia bezproblemowy wjazd i wyjazd, by uniknąć ugrzęźnięcia czy zablokowania ciężarówki na zakręcie. Dojazd drogami gruntowymi bywa utrudniony zwłaszcza po wiosennych roztopach, ale również piaszczysty grunt może uniemożliwić dojazd betonowozu czy wielotonowej ciężarówki.  
Ewentualne utwardzenie dojazdu i placu na budowie jest kosztowne - ułożenie płyt drogowych to wydatek 80-120 zł/m2, a stabilizacja gruntu tłuczniem kosztuje nie mniej niż 20-30 zł/m2, przy czym nie zawsze gwarantuje to dostateczną nośność podłoża dla ciężkich pojazdów.

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak-Kuchta

Czy ogrodzenie jest konieczne

Przepisy wymagają, żeby teren budowy był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Nie precyzują jednak wymogów takiego zabezpieczenia; zależnie od lokalizacji budowy, możemy postawić ogrodzenie tymczasowe (np. z żerdzi z rozpiętą tanią siatką ) lub wydzielić teren budowy np. taśmą. Do czasu zakończenia budowy stanu surowego raczej nie warto decydować się na budowę ogrodzenia docelowego (zwłaszcza od frontu), gdyż ogranicza to możliwość manewrowania pojazdów.

Czytaj także: Jak i za ile zrobić ogrodzenie z siatki

budowa domu budowa domu Fot. Shutterstock.com/Beth Ponticello

Zaplecze socjalne dla ekipy wykonawczej

Jeśli planujemy prowadzenie robót systemem gospodarczym, musimy zadbać o stworzenie warunków socjalnych dla pracowników. Często ekipy mieszkają na budowie, więc - jeśli nie mamy innej możliwości ich zakwaterowania - konieczne będzie wypożyczenie barakowozu bądź kontenera mieszkalnego. Koszt wynajęcia wyniesie ok. 400-800 zł na miesiąc. Nie można również zapomnieć o ustawieniu toalety, która będzie wykorzystywana do czasu wybudowania kanalizacji. Kabinę sanitarną typu toi-toi można wynająć (za 200-300 zł miesięcznie z serwisem) lub postawić zbitą z desek "sławojkę" nad dołem gnilnym bądź docelowym zbiornikiem - szambem.
Na działce powinniśmy również postawić składzik na narzędzia i drobne materiały budowlane. Można do tego celu wykorzystać np. gotowy domek ogrodowy, który później będzie służył do przechowywania sprzętu ogrodowego. Przy lokalizacji tych obiektów zwróćmy uwagę, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu robót i transporcie materiałów budowlanych.

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak-Kuchta

Miejsce na śmieci na placu budowy

Na placu budowy trzeba wyznaczyć miejsce do składowania odpadów i śmieci, zabezpieczone przed rozwiewaniem ich przez wiatr. Później, przy porządkowaniu placu, przełożymy je do kontenera i wywieziemy na składowisko.

budowa domu budowa domu Fot. Rafał Polak-Kuchta

Miejsce składowania materiałów budowalanych

Przy sprawnej organizacji dostaw materiałów nie musimy przygotowywać dużej powierzchni do ich składowania. Pustaki, bloczki, palety z cementem najlepiej rozładować (przy użyciu znajdującego się na samochodzie HDS-a) bezpośrednio w pobliżu miejsca ich wykorzystania i uzupełniać w miarę potrzeby. Piasek i żwir można składować na pozbawionym roślinności podłożu, najlepiej tam, gdzie będzie stała betoniarka.
Przygotowania miejsca wymagają natomiast prefabrykowane elementy stropowe. Nie można ich układać bezpośrednio na ziemi, ale na wypoziomowanych podwalinach drewnianych rozstawionych zgodnie z zaleceniami ich producenta. Materiały uzupełniające (papa, lepiki, dodatki do betonu) powinniśmy przechowywać pod zadaszeniem lub w składziku.

Drzewo Drzewo Fot. Grzegorz Otwinowski

Drzewa na placu budowy

Drzewa rosnące na działce mogą przeszkadzać w prowadzeniu robót, a czasem nawet uniemożliwiać wybudowanie na niej domu zgodnie z planem. Może się zdarzyć, że któreś z nich trzeba będzie wyciąć. Na ogół potrzebne jest na to pozwolenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - samowolna wycinka grozi wysoką karą.
Żeby drzewa rosnące blisko budowanego domu nie zostały uszkodzone podczas prac, trzeba osłonić ich pnie słomianymi matami albo palisadą z desek. Drzewom szkodzi także składowanie ciężkich materiałów bezpośrednio pod nimi - mogą ubić glebę i odciąć dopływ powietrza do korzeni. Cement, wapno i chemikalia mogą szkodliwie zmienić odczyn gleby.

Czytaj także: Drzewo z raną

Więcej o:
Komentarze (2)
Organizacja placu budowy domu
Zaloguj się
  • efr5

    0

    Proponuje rozważyć zastosowanie geowłókniny. Na stronie www.geosyntetyki.info można znaleźć więcej informacji.

  • Adam Kowalski

    Oceniono 1 raz -1

    Na każdej budowie powinien znaleźć si przynajmniej toi toi, choć dobrze by było gdyby budowa miała zaplecze socjalne (przenośne kabiny prysznicowe etc). Warto w takim przypadku zwrócić się do profesjonalistów, którzy dostarczają takie zaplecze. Osobiście polecam Wc Serwis

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX