Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pomysły na śmietnik

Tekst i rysunki Tomasz Siwiec

Śmietnik nie będzie nigdy piękny. Ale powinien i może być estetyczny, a przede wszystkim funkcjonalny.

Dwa w jednym: składzik gospodarczy z miejscem na drewno do kominka oraz śmietnik dostępny od strony ulicy.
Dwa w jednym: składzik gospodarczy z miejscem na drewno do kominka oraz śmietnik dostępny od strony ulicy.
Przykrą koniecznością jest śmietnik umiejscowiony tuż przy furtce do domu. Szczególnie dobrze wiedzą o tym posiadacze domów jednorodzinnych na małych działkach oraz właściciele segmentów. Często jednak i na większej działce trudno znaleźć dobre miejsce na śmietnik. Dlatego warto już na etapie projektowania zagospodarowania terenu pomyśleć o tym, gdzie go najlepiej zlokalizować i co zrobić, by jak najmniej rzucał się w oczy. Odkładanie tych decyzji na potem może zaowocować rozwiązaniem prowizorycznym lub przypadkową formą, którą trudno będzie zgrać z architekturą domu.

Warto także z góry założyć ograniczanie ilości składowanych w śmietniku odpadków, które trzeba później wywozić. Dobrze jest segregować śmieci i kompostować odpady organiczne (takie jak skoszona trawa czy obierzyny warzyw i owoców). W ten sposób znacznie zmniejszymy ilość śmieci i jednocześnie uzyskiwać będziemy cenny, a zupełnie darmowy nawóz.

Dobrze jest osłonić śmietnik daszkiem, aby znajdujące się wewnątrz pojemniki nie mokły na deszczu i nie nagrzewały się, gdy świeci słońce. Furtki - nie węższe niż 80 cm - powinny otwierać się na zewnątrz śmietnika. Jego posadzka powinna być utwardzona.

Ściany dobrze jest wykończyć materiałem, który nadaje się do zmywania (ceramiką, gresem, klinkierem); można je również pomalować farbą zmywalną.

Pamiętajmy, że śmietnik stanowi element tzw. małej architektury i może wpływać na estetykę otoczenia domu. Niepożądane jest, by jego forma była zbyt wyrazista, agresywna, albo konkurowała z budynkiem. Najlepiej, aby śmietnik był skromny, schludny i nie rzucał się w oczy.

Warto też zadbać, aby śmietnik nawiązywał wyglądem do architektury domu. Wskazane jest więc użyć tych samych albo podobnych materiałów, z jakich zbudowano budynek mieszkalny.

Dobre miejsce, czyli jakie

Najlepiej, aby było odsunięte od drzwi wejściowych, ale z wygodnym dostępem zarówno od strony domu (dla mieszkańców), jak i od ulicy (dla firmy wywożącej śmieci). Dobrze, jeśli jest to specjalna wnęka w ogrodzeniu, mająca dwie furtki - jedną od strony ogrodu, a drugą od ulicy.

Odległości. Niezależnie od tego, czy będzie to mała wiata, wnęka w ogrodzeniu czy też część budyneczku gospodarczego, śmietnik powinien spełniać następujące warunki:

- odległość od ścian i okien domu mieszkalnego jednorodzinnego powinna wynosić co najmniej 3 m, a od granicy działki - co najmniej 2 m (1), chyba że jest to linia rozgraniczająca od strony ulicy - wtedy może do niej przylegać,

- dwumetrowej odległości od granicy z działką sąsiednią można nie zachowywać tylko wtedy, gdy śmietnik będzie przylegać do podobnego urządzenia na działce sąsiedniej.

Uwaga! Śmietnik (ani żadna inna budowla) nie może wykraczać poza linię rozgraniczającą określoną w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Planem tym powinien dysponować urząd gminy, dzielnicy lub miasta. Niezachowanie tego warunku może się skończyć rozbiórką śmietnika, jeśli na przykład lokalne władze zdecydują o poszerzeniu drogi.

Formalności

Nie pozwolenie, ale zgłoszenie. W świetle aktualnego prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę śmietnika - i to nawet wówczas, gdy chodzi o wiatę czy niewielki budynek gospodarczy, a więc budowle trwale związane z gruntem; wystarczy wtedy jedynie zgłoszenie budowy w wydziale architektury starostwa powiatowego właściwego dla danego terenu.

Najprościej, gdy projekt śmietnika stanowi integralną część projektu budowlanego domu. Wymagania dotyczące budowy śmietników są architektom bardzo dobrze znane i z pewnością zostaną uwzględnione w projekcie zagospodarowania działki.

Gdy buduje się go oddzielnie, należy pamiętać, by go zlokalizować z zachowaniem wymaganych odległości podanych na poprzedniej stronie.

Bez zgłoszenia można postawić kubeł na śmieci w głębi posesji i osłonić go (zadaszyć), na przykład trejażem ogrodowym - obiekty oraz urządzenia małej architektury nie wymagają bowiem ani żadnego pozwolenia, ani nawet zgłoszenia *.

Zgłoszenia wymaga budowa śmietnika, który będzie elementem ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej (4, 5, 6, 7), a więc na przykład: drogi, placu, torów kolejowych czy parku miejskiego * *.

W zgłoszeniu należy określić takie elementy, jak rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenie powinno zawierać:

- wypełniony druk zgłoszenia (jeśli urząd takim dysponuje);

- zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- szkice i rysunki śmietnika.

Uwaga! W razie konieczności (na żądanie starostwa powiatowego) wniosek trzeba uzupełnić o brakujące dokumenty - pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie - w terminie określonym przez urząd.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót. Jeżeli przez 30 dni od daty zgłoszenia nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, to można przystąpić do budowy śmietnika (na zasadzie tzw. milczącej zgody).

Jaki śmietnik najlepszy

Nie istnieją projekty idealne i dobre dla wszystkich. Każda sytuacja - działka, dom, usytuowanie drogi - jest inna, a więc i rozwiązanie problemu, gdzie i jaki śmietnik zbudować, powinno być zindywidualizowane. Nie znaczy to, że nie warto korzystać z gotowych propozycji projektowych czy też przetwarzać w różny sposób podpatrzonych rozwiązań. Przykłady pokazujemy na następnych stronach.

* Art. 29 ust. 1 punkt 22 oraz Art. 30 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane;

* *Art. 30 ust. 1 punkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Śmietnik w budynku gospodarczym

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym postawienie niedużego budynku gospodarczego połączonego ze śmietnikiem nie wymaga pozwolenia, jeśli:

- budynek nie przekracza 10 m2 powierzchni zabudowy (np. wymiarów 2,5×4 m);

- budowa zostanie zgłoszona w wydziale architektury starostwa powiatowego (odpowiedniego dla danego terenu).

Licznik w śmietniku

W wiacie śmietnikowej stanowiącej część ogrodzenia można umieścić szafki na liczniki - elektryczny i gazowy, pamiętając o zachowaniu wymaganej, przynajmniej 100-centymetrowej odległości między szafkami. Szafka z licznikiem gazowym musi mieć sprawny nawiew i wywiew powietrza, aby nie gromadził się w niej gaz z ewentualnych nieszczelności, co groziłoby wybuchem. Służby miejskie muszą móc dostać się do obydwu szafek bez wchodzenia na teren posesji.

Miejsce na śmietnik a wywóz śmieci

Firmy wywozowe odbierają śmieci zebrane w oznakowanych przez siebie workach lub w kubłach: tak często, jak się z firmą umawiamy - na terenach miejskich nawet codziennie.

Aby zaoszczędzić na kosztach, zwykle zawiera się umowę na wywóz śmieci raz w tygodniu lub nawet rzadziej - wtedy trzeba gromadzić je w odpowiednio większym pojemniku (ale koszt wywozu śmieci zależy też od wielkości pojemnika, np. w Warszawie wynosi 9-14 zł za kubeł o poj. 120 l).

Worki są niewygodne do przenoszenia, więc najłatwiej je zapełniać w śmietniku ustawionym tuż przy ogrodzeniu, skąd zabiera je firma wywozowa.

Kubły łatwo samodzielnie przetaczać, więc mogą stać nawet w śmietniku usytuowanym w głębi działki.

Skomentuj:

Pomysły na śmietnik