Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin zakupu prenumeraty miesięczników: "Kuchnia" oraz "Ogrody" dla członków Klubu lojalnościowego IKEA Family

redakcja

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI1.1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej "Akcją") są : Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 zwana dalej "Agora" oraz IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach koło Warszawy, pl Szwedzki 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091681,

1.2. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 15.03.2008 do 31.12.2008 włącznie.2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca członkiem klubu IKEA Family, zwana dalej Klubowiczem, która:

2.1.1. spełnia warunki uczestnictwa w w/w klubie, posiada swój numer członkowski lub /i kartę Klubowicza, której zasady reguluje odrębny dokument; oraz

2.1.2. w terminie 15.03.2008 - 31.12.2008 zamówi roczną (12 numerów) prenumeratę miesięcznika lub miesięczników "Kuchnia" i "Ogrody, Ogródki, Zieleńce" w Agorze.3. REALIZACJA AKCJI PROMOCYJNEJ

3.1. Akcja promocyjna polegać będzie na tym, iż Klubowicze będą mogli dokonać zakupu prenumeraty rocznej czasopism Agory: "Kuchnia" i "Ogrody Ogródki Zieleńce" poprzez kanały, o których mowa w ust. 3.2 poniżej, w promocyjnej cenie 55 zł brutto za 1 roczną prenumeratę jednego tytułu.3.2. Prenumerata w promocyjnej cenie 55 zł zostanie przyznana na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod nr 0-801 130 000 lub emailowego pod adres emailowy ikeafamily@agora.pl. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.3 warunkiem przyznania Klubowiczowi prenumeraty będzie podanie przez niego swojego numeru członkowskiego/karty klubowej, danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, oraz dokonania opłaty za Prenumeratę.

3.3. Pierwszy numer/-y zamówionej na wniosek Klubowicza prenumeraty będzie wysłany terminie do 4 tygodni od daty wpływu opłaty za prenumeratę, o czym decyduje wpływ środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości zamówionej prenumeraty na rachunek bankowy Agory.

3.4. Dane osób, zgłaszających swoje zamówienia w prenumeracie, będą weryfikowane przez organizatorów. Osoby nie spełniające warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej, zostaną poinformowane przez Agorę o tym fakcie

3.5. W okresie trwania Akcji jeden Klubowicz może zamówić więcej niż jedną prenumeratę miesięczników wskazanych w ust. 2.1.2.4. KOMISJA

Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Akcji powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będzie dwóch przedstawicieli: IKEA i Agory.

W przypadku odmowy przyznania prenumeraty ze względu na brak członkostwa w klubie lub brak numeru członkowskiego/karty klubowej, wobec osób dokonujących zgłoszenia do Akcji organizatorem właściwym do rozpatrzenia skarg jest IKEA.

Agora nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania prenumeraty spowodowanej brakiem lub niepełnym adresem zamieszkania Klubowicza, jak również niedostarczenie prenumeraty spowodowane przez pocztę.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na: : www.e-ogrody.pl

5.2. Dokonując zgłoszenia do Akcji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian zasad Akcji w trakcie jej trwania.

5.4. Dane osobowe Klubowiczów biorących udział w Akcji Agora będzie przetwarzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883 ze zm.) i przepisach wykonawczych do niej, w zakresie i celach związanych z realizacją prenumeraty czasopism, a w szczególności w celu komunikacji z prenumeratorem oraz w celu doręczenia prenumeraty. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin zakupu prenumeraty miesięczników: "Kuchnia" oraz "Ogrody" dla członków Klubu lojalnościowego IKEA Family