Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Zrób to sam" ("Regulamin")

red.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą pt. "Zrób to sam", zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród określonych w § 5 ust 1 oraz § 5 ust 2 pkt b), d), h), i) Regulaminu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród określonych w § 5 ust 1 jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-231, ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51814, zwana dalej "Fundatorem";

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.e-ogrody.pl, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 16 kwietnia do 7 maja 2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, jest przesłanie danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy oraz odnośnika linkującego do profilu na adres: e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem „Zrób to sam” - konkurs.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 16 kwietnia do 7 maja 2012 roku do godz. 23:59:

- zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

- zamieścić w swoim profilu w Serwisie zdjęcie obrazujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie i otagować je kategorią "zrób to sam",

- w opisie zdjęć wstawić: a) nazwę projektu, b) ideę pomysłu jego powstania, c) opis potrzebnych materiałów i narzędzi do wykonania przedmiotu oraz sposobu jego wykonania, d) ogólny opis przedmiotu

- nadać tytuł zdjęciu,

- odnośnik linkujący do profilu oraz dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail e-ogrody@gazeta.pl z dopiskiem "Zrób to sam" - konkurs.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Regulaminu jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

5. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. Spośród wszystkich zdjęć opublikowanych przez użytkowników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 13 (trzynaście) najlepszych.

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

6. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców zawierającą loginy oraz prace nagrodzonych osób oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt d) do dnia 17 maja 2012 roku.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust 2 Regulaminu są:

- za zajęcie pierwszego miejsca urządzenie Dremel 3000 w zestawie z 25 akcesoriami - o wartości 380 zł brutto + książka "Dremel Książka inspiracji. 50 projektów krok po kroku" o wartości 20 zł

- za zajęcie drugiego miejsca urządzenie Dremel 3000 w zestawie z 15 akcesoriami, o wartości 280 zł brutto + książka "Dremel Książka inspiracji. 50 projektów krok po kroku" o wartości 20 zł

- za zajęcie trzeciego miejsca urządzenie Glue Gun, o wartości 105 zł + książka "Dremel Książka inspiracji. 50 projektów krok po kroku" o wartości 20 zł

- oraz 7 (siedem) nagród wyróżnień w postaci książek "Dremel Książka inspiracji. 50 projektów krok po kroku", każda o wartości 20 zł

- przy czym jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę wskazaną w niniejszym ustępie.

3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt d) Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Zrób to sam - konkurs" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Zrób to sam" ("Regulamin")