Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

REGULAMIN KONKURSU "Najpiękniejszy Ogród 2008"

red.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu pod nazwą "Najpiękniejszy Ogród 2008" ("Konkurs") jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Ogrody, Ogródki, Zieleńce" ("Organizator").

Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach miesięcznika "Ogrody, ogródki, zieleńce" ("Miesięcznik") oraz na stronie internetowej www.e-ogrody.plw czasie od dnia 20 czerwca do dnia 15 września 2008 roku. Informacje o warunkach Konkursu zostaną opublikowane w numerach lipcowym (07/2008), sierpniowym (08/2008) i wrześniowym (09/2008) Miesięcznika oraz będą dostępne w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 4 poniżej, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik Konkursu oświadcza, że zna i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również spełnia wszystkie regulaminowe warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, a w szczególności, że zaprezentowany przez uczestnika ogród należy do niego lub osoby z jego najbliżej, w rozumieniu punktu 4, rodziny oraz że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do zgłaszanych do Konkursu fotografii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

ZASADY KONKURSU

Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprezentowanie ogrodu. W Konkursie udział biorą zgłoszenia nadesłane do Organizatora w czasie trwania Konkursu i spełniające łącznie wszystkie warunki, o których mowa w punktach 8, 9, 10 i 11 niniejszego regulaminu..

Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

co najmniej pięć, ale nie więcej niż 15 fotografii ogrodu własnego lub członka najbliższej rodziny uczestnika, spełniających warunki wskazane w punkcie 9;

krótki opis ogrodu (10-15 zdań) o maksymalnej objętości tekstu do strony maszynopisu;

imię, nazwisko, adres pocztowy z kodem, nr telefonu (domowego i komórkowego) oraz e-mail, jeśli wybrał tę formę zgłoszenia do Konkursu;

oświadczenie, że uczestnikowi przysługują wszelkie prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz oświadczenie, że nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do nadesłanych fotografii na wskazanych poniżej polach eksploatacji.

Fotografie, o których mowa w punkcie 8:

nie mogą być dotychczas publikowane w żadnych czasopismach;

nie mogą zostać wysłane do pism "Działkowiec" i "Mój piękny ogród";

zdjęcia robione aparatem cyfrowym muszą mieć rozdzielczość 300 dpi, przy czym w przypadku przesłania ich do Organizatora w formie e-maila zdjęcia muszą zostać pomniejszone do rozdzielczości 72 dpi. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości (300 dpi) należy zachować w pamięci komputera, w celu ich przesłania do Organizatora w razie zwycięstwa w Konkursie.

zdjęcia robione tradycyjnym aparatem muszą mieć postać odbitek o minimalnym formacie 10x15 cm i zostać opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem ich autora.

Zgłoszenia konkursowe Organizator przyjmuje:

e-mailem na adres ogrody@agora.pl z dopiskiem w temacie "Konkurs Najpiękniejszy Ogród";

pocztą w formie nagrania na płycie CD lub gotowych odbitek na adres: Miesięcznik "Ogrody", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Konkurs Najpiękniejszy Ogród" (decyduje data stempla pocztowego nadania).

Zgodnie z postanowieniem punktu 8 litera d) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie Organizatorowi przez uczestnika Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych w ramach niniejszego Konkursu fotografii przez czas nieoznaczony.

Licencja jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie i rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania - utrwalenie i zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, plastycznymi, w tym wprowadzenie do pamięci komputera, niezależnie od ilości egzemplarzy;

w zakresie obrotu egzemplarzami materiałów, na jakich utrwalono fotografie - wprowadzenie do obrotu na łamach miesięcznika "Ogrody";

w zakresie pozostałych form rozpowszechniania - wykorzystanie fotografii do reklamy i promocji wydania miesięcznika "Ogrody", w którym zostaną opublikowane, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, rozpowszechnianie w formie plakatów, folderów i/lub ulotek reklamowych, niezależnie od ich formatu, ogłoszenia, reklam, w tym reklam multimedialnych, jak również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz archiwizowanie bez ograniczeń czasowych technikami wskazanymi pod lit. a).

Wykorzystanie fotografii na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji może być dokonywane w następujących formach:

wydanie samodzielne lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;

rozpowszechnianie samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z innymi podmiotami;

rozpowszechnienie po opracowaniu, przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;

rozpowszechnienie pod dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu opisów.

Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do oznaczania fotografii, niezależnie od sposobu publikacji poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, jako autora fotografii bądź do publikowania (rozpowszechniania) fotografii bez wskazywania autorstwa, w zależności od potrzeb, jeżeli jest to podyktowane charakterem eksploatacji fotografii.

Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych do fotografii, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu i do nadzoru autorskiego.

Poprzez przesłanie zgłoszenia Konkursowego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, oraz na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na łamach Miesięcznika w sytuacji, gdy uczestnik zostanie nagrodzony lub wyróżniony w Konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się jednocześnie do wyrażenia zgody na sfotografowanie i opisanie ogrodu zgłoszonego do Konkursu, przez wysłanników redakcji, którzy na tej podstawie będą uprawnieni do przygotowania materiału prasowego w celu publikacji w Miesięczniku.

Nadesłane na Konkurs fotografie nie będą uczestnikom zwracane.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych lub internetowych.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

W celu wyłonienia najpiękniejszych zdjęć ogrodów Organizator powołuje komisję konkursową w składzie: Jolanta Zdanowska (redaktor naczelna Miesięcznika), Małgorzata Łączyńska (architekt krajobrazu, redaktor), Małgorzata Narkiewicz-Jodko (architekt krajobrazu, redaktor), Agnieszka Karmowska (grafik), Katarzyna Jodłowska (redaktor), Katarzyna Wilczek (sekretarz redakcji).

Spośród zgłoszeń dokonanych zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu komisja konkursowa wyłoni laureatów Konkursu oraz przyzna im nagrody wskazane w punkcie 19.

Komisja konkursowa może warunkowo dokonać oceny fotografii, które nie zostały nadesłane ze zgłoszeniami zawierającymi wszystkie elementy określone w pkt. 8-11. Wówczas Agora niezwłocznie zwróci się do uczestnika Konkursu, który nadesłał fotografie z niepełnym zgłoszeniem, o nadesłanie poprawnego zgłoszenia. Niedostarczenie przez uczestnika wypełnionego zgłoszenia do dnia 10 października 2008 r. powoduje, iż traci on prawo do przyznanej mu przez Komisję konkursową nagrody (decyduje data wpływu do Organizatora). Komisja konkursowa może wówczas zebrać się ponownie i dokonać uzupełniającej oceny przedstawionych na fotografiach ogrodów.

Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa weźmie pod uwagę m.in. ich estetykę, funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród.

NAGRODY

Wyłonionym laureatom Konkursu komisja konkursowa przyzna następujące nagrody, przekazane na cele konkursowe przez firmę Victus:

- 3 x nagroda główna - kosiarka do trawy Oleo-Mac G44PB

1 x nagroda druga - podcinarka elektryczna TR 91E,

1 x nagroda trzecia elektryczna pilarka łańcuchowa OM 2000E;

- 10 wyróżnień - bęben Hozelock z wężem złączkami i końcówka zraszająca, regenerator do trawników Pokon.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.

Lista laureatów zostanie podana w numerze grudniowym 2008 r. (12/2008) oraz na stronie internetowej www.e-ogrody.pl. w dniu 21 listopada 2008r.

Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu w terminie do 31 stycznia 2009 r. na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

Jeżeli laureat Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie lub nie podejmie przyznanej mu nagrody w terminie 30 dni od dnia jej nadania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody, wynikające z błędnego podania przez laureata Konkursu danych adresowych, na które nagroda została wysłana, lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

Stosowne podatki oraz koszty przesyłki związane z wydaniem nagród pokrywa Organizator.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Najpiękniejszy Ogród" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy laureatów.

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu jego przeprowadzenia, wyłonienia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 28, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.e-ogrody.plNa życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle uczestnikowi kopię regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu poprzez wprowadzenie zmian korzystnych dla uczestników Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 20 czerwca 2008 r.

    Więcej o:

Skomentuj:

REGULAMIN KONKURSU "Najpiękniejszy Ogród 2008"