Śmietnik u sąsiada

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Mój sąsiad gromadzi w ogrodzie stare żelastwo, deski i inne śmieci. Tworzy się bałagan, i to tuż przy naszym wspólnym ogrodzeniu. Na zwracaną mu uwagę nie reaguje. Czy mogę poprzeć swoje argumenty jakimiś przepisami prawnymi, które zabraniają tego typu zachowania? Edward Strzępiński

12786496 https bi
Fot. Shutterstock.com / MarFot
Przepisy dotyczące obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie sposobu gromadzenia i przekazywania uprawnionemu odbiorcy odpadów zawarte są w trzech aktach prawnych: ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała rady gminy) oraz w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania powstających na jej terenie odpadów komunalnych w sposób selektywny, wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów oraz przekazywanie odpadów uprawnionemu odbiorcy, z częstotliwością określoną w umowie.

Art. 9 ustawy o odpadach zakazuje zbierania odpadów komunalnych pochodzących z innych nieruchomości, a art. 34 daje prawo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Jak wynika z powyższego w przypadku uchylania się sąsiada od przekazania nagromadzonych odpadów uprawnionemu odbiorcy pozostaje zgłoszenie sprawy

do wydziału ochrony środowiska lub straży miejskiej.

Skomentuj:

Śmietnik u sąsiada