Wycinka drzewa zgodnie z prawem

Adam Młynik, ogrodnik

Mam w ogrodzie stary usychający wiąz. Chciałbym go usunąć. Jakie formalności muszę załatwić? Marek S.

13070026 https bi
Usuwanie drzew i krzewów z terenu posiadłości jest regulowane przez przepisy z zakresu ochrony przyrody i wymaga uzyskania decyzji administracyjnej. Jeśli wytniemy drzewo bez uzyskania zgody, zostaniemy ukarani za zniszczenie zieleni (obwieszczenie ministra środowiska z 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 M.P.09.69.894).

Ustawodawca rozróżnia dwie kategorie składających wnioski o usunięcie drzew: osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu usuwania drzew) oraz przedsiębiorców. Osobom fizycznym nie nalicza się opłat za pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów.

Wnioski w sprawie usuwania drzew składamy do wydziału ochrony środowiska urzędu (gminy, miasta lub dzielnicy) administrującego terenem albo do miejscowego konserwatora zabytków.

Wniosek powinien zawierać:

- personalia i adresy wszystkich posiadaczy nieruchomości (muszą też oni pod nim się podpisać, co oznacza, że wniosek akceptują);

- tytuł prawny władania nieruchomością;

- określenie gatunku drzewa lub krzewu, jego wiek, obwód pnia mierzonego na wys. 130 cm;

- określenie, jakie jest przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa;

- przyczynę i planowany termin usunięcia roślin, powierzchnię, z której będą usuwane;

- ewentualną opinię eksperta.

Są przypadki, gdy do usunięcia drzew i krzewów nie jest wymagana decyzja administracji. Dotyczy to gatunków owocowych oraz okazów młodszych niż 10 lat. Pamiętajmy, by udokumentować wiek (i stan) drzew, bo usunięcie egzemplarzy ponaddziesięcioletnich jest karalne!

Wiek drzewa może być określony na podstawie daty posadzenia roślin, daty zakupu na rachunku itp. Po ścięciu okazu jego wiek łatwo precyzyjnie określić po rocznych przyrostach.

Warto uzyskać opinię eksperta potwierdzającą konieczność usunięcia drzewa. Można go wynająć np. w stowarzyszeniu SITO, w ekologicznych organizacjach pozarządowych, a także na uczelniach rolniczych.

Skomentuj:

Wycinka drzewa zgodnie z prawem