Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Zwierzaki - podpatrzone w akcji" ("Regulamin").

red.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zwierzaki - podpatrzone w akcji" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Pani Anna Zasada, prowadząca działalność gospodarczą pn. Creative Products Anna Zasada z siedzibą: w Krakowie, ul. Zabłocie 23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5471771314 zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.e-ogrody.pl/Ogrody/0,0.htmlzwanego dalej "Serwisem", w dniach od 4 czerwca 2012 roku do 18 czerwca 2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody, jest podanie w dostępnym w Serwisie formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 4 czerwca 2012r. od godziny 12:00 do 18 czerwca 2012r. do godziny 23:59 zamieścić plik z pracą konkursową tj. filmem na temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie, na serwerze dostępnym pod adresem ftp://ftp.agora.pl/warszawa/czasopis/Ogrody/, przy czym film nie może przekroczyć 3 min, dopuszczalne formaty pliku to MP4 lub mov, ciężar do 100 MB, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: e-ogrody@agora.plnazwę przesłanego pliku, przy czym nie może ona przekraczać 8 znaków, nie może zawierać polskich czcionek ani spacji; powinna zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko lub jego część np.:Jkowalsk. Jeśli uczestnik zamieszcza kilka filmów, to nazwa każdego z nich powinna dodatkowo zawierać kolejną cyfrę np. Jkowals1, Jkowals2 dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Zwierzaki - podpatrzone w akcji".

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 Regulaminu każdy uczestnik może zamieścić na serwerze dowolną ilość filmów.

3. Po zamieszczeniu filmu na serwerze uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, film nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia filmu do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na stronach Serwisu oraz na profilu Serwisu http://www.facebook.com/piekny.ogrodw serwisie Facebook.

5. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie filmu na stronach Serwisu, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem oraz na profilu Serwisu w serwisie Facebook

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże: laureata pierwszego miejsca, którego praca konkursowa zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu, laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu, laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu,

siedmiu laureatów wyróżnień, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt d) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Sponsora.

4. Organizator w dniu 22 czerwca 2012 r. opublikuje na stronach Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) tiret drugie Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie:

- dla laureata określonego w § 4 ust 2 pkt a) jest plecak piknikowy Czerwona Maszyna High Park,

- dla laureata określonego w § 4 ust 2 pkt b) jest zestaw obejmujący karmnik dla ptaków Kozioł Pi:P oraz dwie miski Kozioł Leaf 0,6 l,

- dla laureata określonego w § 4 ust 2 pkt c) jest zestaw obejmujący plecak piknikowy Czerwona Maszyna Camppo oraz pudełko na zdjęcia,

- dla laureatów określonych w § 4 ust 2 pkt d) jest pojemnik uniwersalny Kozioł Bottichelli 1,5 l.

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) tiret drugie Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Z chwilą wydania nagrody każdy z uczestników, o których mowa w § 4 ust 2 Regulaminu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu tj. filmu stworzonego przeze siebie w ramach konkursu organizowanego przez Organizatora, przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym, przeniesienie praw, o których mowa powyżej rozciąga się na wszystkie pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu filmów, jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Zwierzaki - podpatrzone w akcji". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisów.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Zwierzaki - podpatrzone w akcji" ("Regulamin").