Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin akcji promocyjnej

red.

"Weekend zniżek" ("Akcja Promocyjna"), odbywającej się w dniach 22-23 marca 2013 roku

§1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").

Akcja Promocyjna trwa w okresie od 22-23 marca 2014 roku, przy czym:

z zastrzeżeniem postanowienia lit. b) Akcja Promocyjna w większości sklepów trwa od 22 do 23 marca 2014;

b) dla następujących sklepów określa się odrębne okresy trwania Akcji Promocyjnej:

- Archon i Archonhome - 22- 31.05.2014

- Albamar - 10.02-31.05.2014

- ATM świat sypialni - 22.03-15.05.2014

- Bellodecore - 13-31.03.2014

- Cellofan - 13.03-13.06.2014

- Cub Cadet - 01.03-15.04.2014

- Dekoria - 22-31.03.2014

- eHortico - 01.03-05.05.2014

- Etnikana - 17-23.03.2014

- Floks - 01.03-30.04.2014

- Florini - 13.03-30.04.2014

- Grillsklep - 24-30.03.2014

- Home&Loft - 13-23.03.2014

- Iste - 22-30.03.2014

- Kapibara - 22.03-3.04.2014

- Karcher 21-27.03.2014

- Lampy i światło - 22.03-01.05.2014

- Meblobranie - 13-28.03.2014

- MDT - 01.03-15.04.2014

- MSpa - 22-24.03.2014

- Nexterio - 13.03-30.04.2014

- Ogrodowa sceneria - 13.03-31.05.2014

- Kursy projektowania ogrodów - 13.03 - 30.06.2014

- Rent Design - 24-28.03.2014

- Sia Home Fasion - 13-31.03.2014

- superkoszyk.pl - 13-31.03

- Świat kwiatów - 22.03-30.04.2014

- Szafy na miarę - 13.03 - 13.04.2014

Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie www.e-ogrody.pl.

Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

§2.

Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 4/2014 miesięcznika "Magnolia" i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.

Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 4/2014 miesięcznika "Magnolia" określają szczegółowo miejsce, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.

Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z numeru 4/2014 Miesięcznika "Magnolia", a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.

Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 4/2014 miesięcznika "Magnolia" lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj. nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.

§ 3

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.

Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

§4.

Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.e-ogrody.pl.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin akcji promocyjnej