Przepisy budowlane. Budowa bez kary

Tekst: Małgorzata Reut

Wybieranie sprawdzonych ekip budowlanych, poszukiwanie odpowiednich materiałów, zdobywanie pieniędzy. Mnóstwo decyzji do podjęcia... Zwykle w takim zabieganiu mało kto zaprząta sobie głowę tym, czy wszystko na budowie jest zgodne z przepisami.Jeśli okaże się, że budowa naszego domu ma z nimi niewiele wspólnego, wówczas czekają nas nie lada problemy, które mogą skończyć się wysoką grzywną. Dlatego też nie warto ryzykować: lepiej całą budowę przeprowadzić z prawem budowlanym w ręku.

Zobowiązania inwestora

Przed przystąpieniem do budowy domu inwestor ma obowiązek:

1. Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac zawiadomić właściwy organ (starostę) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę;

2. Dopilnować, by budowa była kierowana przez osobę, która ma do tego odpowiednie uprawnienia;

3. Właściwie zabezpieczyć teren budowy, tak aby nie stwarzała żadnego niebezpieczeństwa ani osobom przebywającym na jej terenie, ani osobom postronnym;

4. Wystąpić do starostwa o wydanie dziennika budowy.

Podczas prac budowlanych inwestor powinien:

1. Dbać o to, by były one wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;

2. Sprawdzać, czy materiały przeznaczone do budowy są dopuszczone do stosowania w budownictwie, tzn. czy mają symbol CE (oznacza on zgodność tychże materiałów z europejską aprobatą techniczną) lub znak budowlany B (wskazuje, że dany wyrób jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną);

3. Zadbać o to, by na prowadzonej budowie były przestrzegane podstawowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego;

4. Dopilnować, by prowadzone roboty nie przekraczały dopuszczalnego poziomu hałasu;

5. Zwrócić uwagę na to, czy grunt, wody gruntowe i znajdujące się w pobliżu zbiorniki wodne oraz sąsiednie posesje nie są przypadkiem zanieczyszczane ściekami pochodzącymi z budowy.

Po zakończeniu inwestycji inwestor powinien:

1. Zawiadomić urząd o zakończeniu budowy domu (lub uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie);

2. Co najmniej raz w roku zlecić uprawnionej do tego osobie dokonanie kontroli budynku, w tym - sprawdzenia stanu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, a co najmniej raz na 5 lat - także kontroli stanu technicznego całego budynku;

3. Przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące budowy domu, dokumentację powykonawczą jak również projekty oraz dokumenty robót technicznych wykonywanych już w trakcie użytkowania budynku;

4. Użytkować budynek zgodnie z przeznaczeniem.

Za co grożą kary

Inwestorowi grozi kara grzywny wymierzana przez sąd grodzki w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł., jeżeli:

1. Przystępuje on do budowy domu bez uprzedniego zawiadomienia właściwego urzędu o rozpoczęciu robót budowlanych albo bez dziennika budowy (np. postanawia, że będzie robił wpisy tymczasowo w podręcznym notesie);

2. Powierza kierowanie budową osobie, która nie ma uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności (np. murarzowi z sąsiedztwa);

3. Nie dołoży wszelkich starań, by budowa była prowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pozwoleniem na budowę (np. samowolnie decyduje się dostawić piętro, mimo że w projekcie jest przewidziany dom parterowy);

4. Nie zabezpieczy we właściwy sposób terenu, na którym są prowadzone prace (np. aby nie ponosić dodatkowych kosztów, nie ogrodzi placu budowy);

5. Wykorzystuje do budowy materiały, które nie spełniają wymogów i nie powinny być wprowadzone do obrotu (np. kupuje pustaki po okazyjnej cenie od firmy "Krzak");

6. Toleruje łamanie podstawowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. nie reaguje na to, że na budowie panuje nieporządek, pracownicy spożywają alkohol podczas pracy);

7. Nie utrzymuje domu w należytym stanie technicznym (np. nie przeprowadza koniecznych remontów);

8. Nie przestrzega obowiązku okresowych kontroli (w ogóle go ignoruje lub też ogranicza się do samodzielnego kontrolowania tego, co trzeba powierzyć fachowcowi, np. sprawdzenie drożności kominów czy przegląd kotła gazowego);

9. Zmienia sposób użytkowania budynku lub jego części bez wymaganego zgłoszenia tego faktu staroście albo pomimo jego sprzeciwu wobec wnioskowanej zmiany (np. przekształca parter domu w warsztat samochodowy);

10. nie udostępnia dokumentów związanych z prowadzeniem robót budowlanych na żądanie inspektora nadzoru budowlanego lub starosty albo w ogóle nie przechowuje kompletu dokumentacji dotyczącej budowy domu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (ostatnia nowelizacja DzU nr 163 poz. 2016 z 2005 r.),

  • Ustawa z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (DzU nr 12 poz. 114 z 1971 r. ze zm.).

    Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje inwestora, jako osobę, która jest odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje na budowie. Do obowiązków inwestora należy również zatrudnienie kierownika budowy. Może on jednak ów obowiązek przekazać na ręce wykonawcy (czyli firmy podejmującej się wykonania całości robót związanych z budową domu). Zapis tej treści powinien znaleźć się w zawartej na piśmie umowie o roboty budowlane.

    • Więcej o:

    Skomentuj:

    Przepisy budowlane. Budowa bez kary