Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Organizacja w jednym palcu, czyli dziennik budowy

Robert Gutowski

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem potwierdzającym przebieg wykonywania robót budowlanych oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. To nic innego jak chronologiczny zbiór wszystkich prac związanych z inwestycją np. budową domu czy podjazdu. Dziennik budowy jest obowiązkiem każdego inwestora, który uzyskuje pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub montaż. Co powinniśmy wiedzieć na temat dziennika budowy?

Zmiana pokrycia dachowego
Skan z dziennika budowy
Fot. Tomasz Rybarczyk

Dziennik budowy - co warto o nim wiedzieć?

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem, o którym zapisy zostały zawarte w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy można kupić w większości sklepów budowlanych, księgarniach, przez internet,  a także w urzędzie, w którym będziemy go rejestrować. Często dziennik budowy dołączany jest już do gotowego projektu, który chcemy realizować jako inwestor. Wyboru ilu stronicowy ma być dokument dokonujemy sami przed zakupem, bądź w porozumieniu z kierownikiem budowy. Format zawsze jest jednakowy - A4.  Strony dodatkowo są podwójne, aby można było dokonywać kopii. Każda strona dziennika budowy powinna posiadać pieczęć organu go wydającego czyli starostwa powiatowego bądź urzędu miasta.

Kto wydaje dziennik budowy?

Zarejestrowany dziennik budowy wydawany jest przez urząd miasta bądź starostwo powiatowe. Dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czas, jaki inwestor będzie czekał na wydanie zarejestrowanego dziennika budowy wynosi do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, o ile decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna.  Wydanie dziennika budowy jest bezpłatne.

Dziennik budowy inwestor odbiera osobiście lub poprzez upoważnioną osobę - w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną pobierana jest opłata skarbowa kwocie 17 zł brutto od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, bądź gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę w odpowiedniej wysokości należy wpłacić na konto odpowiedniego urzędu: przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie. Najważniejsze, aby opłata była wniesiona najpóźniej w dniu składania wniosku.

Jeżeli chcemy zarejestrować kolejny tom dziennika budowy , musimy przedstawić do wglądu poprzedni dziennik (przebieg robót budowlanych) wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania tego typu prac. Jeżeli przerwa w budowie trwała dłużej nić 3 lata, wydanie kolejnego tomu dziennika budowy będzie niemożliwe i cały proces trzeba będzie rozpoczynać od nowa.

Jak prowadzić dziennik budowy?

Przy prowadzeniu dziennika budowy trzeba wykazać się dużą dokładnością. Sam dokument został zaprojektowany w taki sposób, aby zamieszczane w nim informacje były w kolejności chronologicznej wykonywania robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dlatego też strony są kolejno ponumerowane, a organ wydający potwierdza zgodność ich kolejności odpowiednimi pieczęciami. Dodatkowo każda ze stron jest podwójna po to, aby można było kopiować treść.

Pierwsza strona dziennika budowy powinna składać się z następujących danych:

 • numer dziennika budowy (nadany przez organ),
 • datę wydania pozwolenia,
 • liczba stron,
 • dane inwestora,
 • dane dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy),
 • numer i data wydania pozwolenia na budowę.

Kolejne strony dokumentu są przeznaczone na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis powinien być oznaczony dokładną datą, przy czym chodzi o datę wykonania wpisu, a nie robót. Pod wpisem parafuje się osoba, która go dokonała, z dokładnym podaniem: imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki lub organu, który reprezentuje.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Aspekty prawne związane z dziennikiem budowy

Aspekty prawne związane z prowadzeniem dziennika budowy regulują dokumenty:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);

 To do nich warto zajrzeć, jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz dziennik jest prowadzony poprawnie. Na poczatku warto również zajrzeć na stronę www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dziennik-budowy, gdzie w prosty i przejrzysty sposób dowiemy się, od czego zacząć przygodę z budową i prowadzeniem dziennika, a także do jakich organów się zgłosić.

Dziennik budowy a kierownik budowy - co warto wiedzieć?

Kierownik budowy nadzorujący przebieg naszej inwestycji to jedna z osób, która może dokonywać wpisów w dzienniku. Zazwyczaj z pełnym zaufaniem powierzamy mu wiele kwestii. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach warto być odpowiednio przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje, które przez niewiedzę mogą skutkować późniejszymi problemami. Dlaczego? Dość często zdarza się, że musimy zrezygnować z usług kierownika budowy, który rozpoczynał nasze prace. Sprawa jest łatwa, jeżeli jesteśmy w stanie porozumieć się z nim i dokona odpowiednich wpisów w naszym dzienniku budowy. Najczęściej jednak jest tak, że kierownik budowy przestaje być dla nas osiągalny. Wówczas pojawia się problem, ponieważ przed zmianą kierownika budowy w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osób przekazujących i przyjmujących obowiązki. Brak wpisu niesie za sobą dużo problemów formalnych, z którymi inwestor na pewno nie chciałby się mierzyć. Warto mieć to na uwadze.

Za nieprawidłowe i niedokładne prowadzenie dziennika budowy kierownik budowy może zostać ukarany mandatem przez organ nadzoru budowlanego.

Dziennik budowy to obowiązek każdego inwestora, który uzyskał  pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub montaż. Jego zgubienie, braki odpowiednich wpisów, brak stron skutkuje dużymi problemami przy zakończeniu robót i oddaniu inwestycji do użytku. W niektórych przypadkach konieczne jest odtwarzanie kolejności robót i wpisów związanych z pracami każdego etapu. Warto mieć to na uwadze i od początku zadbać, aby nasz dziennik był prowadzony z wielką starannością od samego początku.

 

 

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Organizacja w jednym palcu, czyli dziennik budowy