Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Autor: Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, na podstawie której można rozpocząć prace budowlane. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy jednak uzyskać szereg niezbędnych dokumentów. Przygotowanie tej dokumentacji wymaga dość dużo czasu, dlatego jej gromadzenie warto rozpocząć z dużym wyprzedzeniem..

Pozwolenia na budowę wydaje starosta
Pozwolenia na budowę wydaje starosta
Fot. Budowlany.pl
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenia na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu (Starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu).

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

•  oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

•  cztery egzemplarze projektu budowlanego,

•  wymagane w danym przypadku opinie, uzgodnienia i pozwolenia,

•  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - jeśli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony w terminie obowiązywania (ważności) decyzji o warunkach zabudowy. Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do wojewody.

Wygaśnięcie decyzji

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (tj. nie można się już od niej odwołać). Decyzja wygasa również jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie wolno rozpocząć żadnych prac budowlanych. Jeżeli zostaną wykryte, będą traktowane jak samowola budowlana karana nakazem rozbiórki. Obiekt budowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie będzie podlegał rozbiórce, ale właściwy organ wstrzyma budowę aż do momentu, kiedy zostaną mu przedstawione niezbędne dokumenty. Są nimi zaświadczenia właściwego organu do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe potrzebne dokumenty. Jeżeli dokumenty te nie zostaną złożone to również zostanie nakazana rozbiórka obiektu.

Jakie dokumenty musimy zgromadzić?

Mapa geodezyjna: pokazuje obiekty znajdujące się na działce i w jej otoczeniu (budynki, infrastrukturę uzbrojenia terenu, przyłącza, ogrodzenia itp.). Wyrys mapy zasadniczej można otrzymać w wydziale geodezji urzędu powiatowego. Przyda się ona jedynie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Mapa do celów projektowania budynku i przyłączy musi być zaktualizowana przez geodetę.

Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Decyzja ta określa między innymi jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz podaje okres ważności decyzji. Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Wniosek o wydanie decyzji składa się w urzędzie gminy. Wniosek może być sporządzony samodzielnie, choć wygodniej jest wypełnić formularz przygotowany przez urząd. We wniosku należy określić co zamierza się wznieść podając charakterystykę planowanej zabudowy. Do wniosku należy dołączyć dwie kserokopie mapy geodezyjnej z zaznaczeniem działki, której ma dotyczyć inwestycja. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wystarczy złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością są właściciele nieruchomości (muszą mieć przynajmniej jeden z dokumentów poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest właścicielem działki może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki.

Projekt budowlany: powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach. Składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno - budowlanego. Projekty przyłączy mogą być częścią składową projektu budowlanego, lub można je opracować oddzielnie. Projekt może sporządzić wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów: Taki obowiązek może być już wskazany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacja o przyłączach: Przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi. Chodzi tutaj o przyłącza do budynków - elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Skomentuj:

Jak uzyskać pozwolenie na budowę