Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Małgorzata Kapelusiak

Przed zakupem działki, na której chcemy postawić nasz dom, sprawdźmy czy aby na pewno ma ona status budowlanej. Dowiedzmy się także, jak zagospodarowane będą okoliczne nieruchomości, bo może się okazać, że tuż za naszym płotem zaplanowano inwestycje przemysłowe albo trasę szybkiego ruchu.

20421341 https bi
rys. Małgorzata Ślińska

Myślimy z żoną o budowie domu. niedaleko za miastem znaleźliśmy działkę, położoną w cichej i spokojnej okolicy. Obawiamy się jednak, iż z czasem może to się zmienić - usłyszeliśmy, że planowana jest tu obwodnica. Gdzie możemy sprawdzić tę informację? Pyta Szymon S., Dolny Śląsk

Pierwszym krokiem, który powinien uczynić potencjalny właściciel działki, oprócz przejrzenia księgi wieczystej nieruchomości, jest wizyta w miejscowym urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP ustala się m.in. przeznaczenie terenu oraz określa sposoby jego zagospodarowania i warunki zabudowy. Ustalenia planu miejscowego mają charakter normatywny, a zatem są powszechnie obowiązujące. Wiążą zarówno organy gminy i administracji publicznej, jak i obywateli. Plan zagospodarowania jest ogólnodostępny, co oznacza, że nie musimy uzasadniać wniosku o jego przejrzenie, ani mieć tytułu prawnego do nieruchomości.

Poza informacjami z MPZP, warto zwrócić się o wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Otrzymujemy go w starostwie powiatowym. W tej sytuacji dostęp do danych wymaga już wykazania interesu prawnego (trzeba umotywować, w jakim celu ich potrzebujemy). Aby otrzymać dokument, musimy znać m.in. numer ewidencyjny działki. Możemy go znaleźć np. w księdze wieczystej.

Wypis i plan

Dane z ewidencji gruntów i budynków to dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz ich właścicieli (a w przypadku braku danych o właścicielach, dane innych osób, które tymi nieruchomościami władają). Dowiemy się zatem np., jaka jest powierzchnia interesującej nas działki, gdzie przebiega jej granica, a także jak jest wykorzystywana. Czy są to:

B - tereny mieszkaniowe,

Ba - tereny przemysłowe,

Bi - inne tereny zabudowane,

Bp - tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

Ls - lasy,

Ł - łąki,

R - grunty orne,

S-R, S-Ł, S-Ps - sady,

Ps - pastwiska,

W - rowy,

Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps - grunty zadrzewione i zakrzewione,

N - nieużytki,

dr - drogi.

Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części - opisowej i rysunkowej. W pierwszej znajdziemy wiele ważnych informacji na temat możliwości budowy domu - wskazane są przeznaczenie działki, liczba kondygnacji i maksymalna wysokość budynku, rodzaj dachu, powierzchnia zabudowy, kwestie związane z możliwością budowy szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a także zagadnienia dostępu do dróg publicznych.

Z części rysunkowej MPZP odczytamy również rodzaj zabudowy, oznaczonej różnymi kolorami, oraz sprawdzimy, jakie możliwości lokalizacji budynku na działce (obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy) daje plan.
Potrzebne są obie części - wypis i wyrys, gdyż uzupełniają się one wzajemnie i dopiero analiza obu dokumentów da nam pełny pogląd na możliwość wyboru projektu domu.

Przeglądając gminny plan, trzeba zwrócić uwagę na następujące symbole (litery):

MN - oznaczają tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (zaznaczone są na planie kolorem jasnobrązowym),

MW - to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej (kolor ciemnobrązowy),

U - tereny zabudowy usługowej (kolor czerwony),

US - tereny sportu, rekreacji (kreskowanie zielono-czerwone),

UC - tereny, na których będą obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, czyli w praktyce centra handlowe (kreskowanie czerwono-ciemnoszare),

6R, RU, RM - to obszary rolnicze, obsługi gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych, rybackich, tereny zabudowy zagrodowej (kolor żółty, kreskowanie żółto-czerwone, kreskowanie żółto-jasnobrązowe),

7P, PG - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny górnicze (kolor fioletowy),

ZN, ZL - tereny zieleni objęte ochroną, lasy (kolor ciemnozielony),

ZP, ZD, ZC - parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, ogrody działkowe, cmentarze (kolor zielony),

ZZ - obszary zagrożone powodzią (kreskowanie jasnozielone na tle w kolorze odpowiednim do przeznaczenia danego terenu),

WM, WS - wody morskie, wody śródlądowe: rzeki, jeziora, stawy, kanały (kolor jasnoniebieski),

KD - drogi publiczne (kolor biały),

KDW - drogi wewnętrzne, osiedlowe (kolor jasnoszary),

KW - szlaki wodne, komunikacja wodna (kolor ciemnoniebieski),

E, G, W, K, T, O, C - to symbole infrastruktury technicznej: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, kanalizacji, telekomunikacji, gospodarowania odpadami, ciepłownictwa (kolor ciemnoszary).

Uwaga! I za wypis, i za plan trzeba zapłacić.

Ile to kosztuje

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) wypis do 5 stron - 30 zł; powyżej 5 stron - 50 zł,

2) wyrys - 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, nie może to być więcej niż 200 zł.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów:

1) sam wypis - 40 zł (dokument elektroniczny), 50 zł (dokument drukowany),

2) sam wyrys z mapy ewidencyjnej - 105 zł (postać elektroniczna), 110 zł (postać drukowana),

3) wypis oraz wyrys - 140 zł (wersja elektroniczna), 150 zł (wersja drukowana).

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przedmiotowe dokumenty przed ich sporządzeniem i wydaniem. W przeciwnym razie, gdy tego nie zrobi, po prostu ich nie otrzyma.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 roku ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587 z 2003 roku).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. nr 783 z 2015 r.).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD

Skomentuj:

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?