Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kto musi sprzątać śnieg wzdłuż posesji?

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Wzdłuż ogrodzenia mojego ogrodu biegnie chodnik. Podobno do mnie należy zamiatanie go z liści i śniegu. Tymczasem jestem osobą schorowaną, samotną i nie mam na to sił. Co mam zrobić w tej sytuacji? Jadwiga K.

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości określone są w art. 5 ustawy z 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała rady gminy). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do "uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych". Jak z tego wynika, w przypadku gdy do nieruchomości przylega droga bez chodnika, właściciel posesji nie ma obowiązku jej sprzątania w żadnym zakresie. Nie ma on również takiego obowiązku, gdy bezpo-średnio do granicy nieruchomości przylegają pasy zieleni będące we władaniu zarządu drogi a chodnik jest usytuowany między takim pasem a jezdnią, gdyż ustawa mówi o "części drogi służącej do ruchu pieszego, położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości". W takim przypadku, jak i w przypadku dopuszczenia parkowania samochodów na chodniku, jego sprzątanie (tak jak i jezdni) należy do obowiązków zarządu drogi. Również do zarządu drogi należy "pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości".

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek sprzątania chodnika (oprócz przypadków wymienionych wyżej) dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie ma zatem znaczenia, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana, czy nie, czy właściciel mieszka na posesji, czy nie, oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny (np. handlowy lub usługowy).

W przypadku gdy właściciel posesji jest osobą samotną, a wiek lub niepełnosprawność nie pozwalają mu na wywiązanie się z tego obowiązku, może on ubiegać się o pomoc w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Zakres i forma pomocy są ustalane indywidualnie, na podstawie wywiadu przeprowadzanego przez pracownika socjalnego.

ODGARNIANIE ŚNIEGU jest naszym obowiązkiem w sytuacji, gdy chodnik bezpośrednio sąsiaduje z granicą posesji (czyli np. z płotem).

    Więcej o:

Skomentuj:

Kto musi sprzątać śnieg wzdłuż posesji?