Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

REGULAMIN KONKURSU

red.

?Zaprojektuj swoją rabatkę a wyślemy Ci ją do domu?

10414096 https bi
Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie pod nazwą "Zaprojektuj swoją rabatkę a wyślemy Ci ją do domu" (dalej "Konkurs"), a także zasady przeprowadzenia Konkursu, w tym zasady przyznania nagród.

Organizatorem Konkursu jest firma Cebule.pl z siedzibą przy Rzeczyckiej 26 w Warszawie , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 472222 , posiadająca nr NIP 952-204-49-17 , nr Regon 141486660 (dalej "Organizator").

Konkurs będzie trwał od dnia 5 października 2011 r. do dnia 15 października 2011 r. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pieknyogrod#!/pages/Pi%C4%99kny-ogr%C3%B3d/327461648761 ("Strona konkursowa").

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna mająca konto na portalu www.facebook.pl, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych ("Uczestnik Konkursu"). Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu rabatki w sklepie internetowym TwojaRabatka.pl z wykorzystaniem dużego zestawu "Z ogrodowej apteki" lub dużego zestawu "Sami swoi".

Zgłoszenia konkursowe powinny zostać opublikowane na fanpage'u Piękny ogród w formie linka do projektu w sklepie TwojaRabatka.pl

Zwycięzcą zostaje dziesięciu Uczestników Konkursu, którzy otrzymają najwięcej głosów oddanych w głosowaniu, które zostanie opublikowane na fanpage'u Piękny ogród w dniu 16 października. Głosowanie będzie trwało do 18 października 2011 do godziny 23.59

Informacja o zwycięzcy zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 19 października ogłaszana najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, poprzez podanie imienia i nazwiska zwycięzcy na Stronie konkursowej. Niezależnie od ogłoszenia na Stronie konkursowej, każdy zwycięzca otrzyma informację o wygranej przesłaną za pomocą wiadomości prywatnej, z prośbą o przesłanie danych tj. adres e-mail, telefon kontaktowy, na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z ust. 9 poniżej oraz na potrzeby przekazania nagrody w przypadku jej wygrania.

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 3 zestawy cebul o wartości 449,90 lub 499,90 zgodnie z wyborem zestawu dokonanego przez Uczestnika Konkursu oraz 7 kart stałego klienta uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie TwojaRabatka.pl z 10% zniżką . Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje możliwość zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną. Uczestnik może odstąpić prawo do nagrody osobie trzeciej za zgoda takiej osoby trzeciej. Odstąpienie prawa do nagrody nie będzie możliwe po wykorzystaniu przez Uczestnika Konkursu kodu o którym mowa w ust. 10 powyżej. Uczestnikowi konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora w przypadku niewykorzystania nagrody przez Uczestnika konkursu lub osobę trzecią, o której mowa powyżej w niniejszym punkcie.

Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przekazanie powyższych danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika konkursu zgody na ich dalsze przetwarzanie teraz lub w przyszłości przez Organizatora jako administratora danych w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu kontroli nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także, ogłoszenia wyników oraz dostarczenia nagrody. Dane te zostaną w całości i bezpowrotnie usunięte po upływie okresu przewidzianego na złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 7 niniejszego Regulaminu jest konieczne do wzięcia uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia do Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora ani za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu nieprawidłowych danych.

Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na Stronie konkursowej.

Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. O zmianie regulaminu Organizator powiadomi na Stronie konkursowej.

    Więcej o:

Skomentuj:

REGULAMIN KONKURSU