Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Dzika kuchnia" ("Regulamin")

red.

.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dzika kuchnia,” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród, o których mowa w § 5 ust. 1, jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 24c, 02-868 Warszawa, zarejestrowane pod numerem NIP 526-020-52-85, o numerze KRS 0000038853, zwane dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22 lipca do 19 sierpnia 2013 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.e-ogrody.pl, zwanego dalej „Serwisem”, będącego częścią portalu Gazeta.pl.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika jest podanie w zgłoszeniu konkursowym prawdziwych danych kontaktowych obejmujących adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22 lipca od godz. 12:00 do 19 sierpnia lipca 2013 roku do godz. 23:59:

- zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu dla użytkowników portalu gazeta.pl,

- zamieścić w swoim profilu w Serwisie zdjęcie potrawy z dziko rosnącej rośliny obrazujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie i otagować je kategorią „dzika kuchnia”, a w polu „opis” odpowiedzieć na konkursowy temat,

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 Regulaminu jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.

3. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

5. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

 

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. Spośród nadesłanych prac jury wskaże pięć najtrafniej odpowiadających tematyce konkursowej.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców zawierającą loginy oraz prace nagrodzonych osób oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji w Serwisie do dnia 22 sierpnia 2013 roku.

 

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna: książka Łukasza Łuczaja „Dzika Kuchnia” oraz Kulinarne Warsztaty Dzikiego Gotowania w Rzepniku w dniach 14 - 15 września 2013 r. o wartości 650 złotych, przy czym uczestnik sam pokrywa koszt dojazdu.

b) cztery nagrody wyróżnienia: książki Łukasza Łuczaja „Dzika Kuchnia” przy czym jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę wymienioną w niniejszej lit.

2. W celu realizacji nagrody głównej jej Fundator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu Konkursowym, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu. W przypadku dwukrotnej bezskutecznej próby skontaktowania się ze zwycięzcą lub też w przypadku , gdy nie będzie on mógł zrealizować nagrody w podanym terminie, nagroda zostanie przyznana kolejnemu laureatowi wyznaczonemu przez jury.

3. Nagrody dla wyróżnionych laureatów Konkursu zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem „Dzika kuchnia” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące wydania nagród lub ich jakości należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania nagrody, a w razie ich nie wydania - w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia konkursu na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundatora na adres: Helion S.A., ul. Kościuszki 1 C, 44-100 Gliwice - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną przekazane do jednokrotnego wykorzystania Fundatorowi nagród w celu wydania nagród w Konkursie.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, w celu opublikowania przebiegu i wyników Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu w okresie trwania Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Dzika kuchnia" ("Regulamin")