Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nie wylewaj ścieków [Porada eksperta]

Mirosława Pawłowska-Nowak

Mój sąsiad wykopał rowek wzdłuż swojego ogrodu i odprowadza ścieki do strumienia na łące. Jak go przekonać, że to nielegalne i szkodliwe dla środowiska?Jarosław Wolny

Do strumieni i rowów nie wolno odprowadzać żadnych ścieków
Do strumieni i rowów nie wolno odprowadzać żadnych ścieków
Fot. Shutterstock/Ralf Neumann
Nieoczyszczonych ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych nie można odprowadzać do zbiorników wodnych, sieci drenarskiej ani wylewać na grunt (swój lub sąsiedni). Sposób postępowania z nieczystościami płynnymi powstającymi na nieruchomości określa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest "przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposażono w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych". W przypadku stwierdzenia niewykonania powyższych obowiązków wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organa gminy mają prawo kontroli wykonywania obowiązków przez właściciela nieruchomości.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nie wylewaj ścieków [Porada eksperta]