Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

REGULAMIN KONKURSU "Ogrodowe migawki II" ("Regulamin")

red.

.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Ogrodowe migawki II", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.e-ogrody.pl/Ogrody/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 13 lutego 2012 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, posiadający w ramach Serwisu profil.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 17 stycznia 2012 roku od godziny 10:00 do dnia 13 lutego 2012 roku do godziny 23:59.

a) zamieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające roślinę w skali makro i otagować je kategorią "makro" oraz

b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: e-ogrody@gazeta.pl: wiadomość zawierającą odnośnik linkujący do zamieszczonego w Serwisie w sposób opisany w pkt b) powyżej zdjęcia.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.

4. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, a także na łamach wydawanego przez Organizatora miesięcznika "Ogrody". Uczestnik Konkursu wyraża także zgodę na uzasadnione wymogami redakcyjnymi modyfikacje zdjęcia oraz jego opisu, umożliwiające publikację zdjęcia zgodnie z charakterem, szatą graficzną i strukturą Serwisu oraz miesięcznika "Ogrody".

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu, przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże zdjęcie najciekawsze, a uczestnikowi, który je nadesłał przyznana zostanie nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu dnia 13 lutegoa 2012 roku oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach miesięcznika "Ogrody";

b) półroczna prenumerata miesięcznika "Ogrody".

- dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 Regulaminu.

c) dla dwóch kolejnych osób: za II miejsce szklane podkładki pod kubki, za III miejsce album "Małe ogrody".

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres zwycięzców wskazany w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulamin.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskażą danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 bądź nie odbiorą przyznanych im nagród w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: "Ogrodowe migawki" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

REGULAMIN KONKURSU "Ogrodowe migawki II" ("Regulamin")