Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Green Earth – ekologia + oszczędzanie cz. 2

Piotr Krzywicki

W ciągu ostatnich kliku lat doświadczamy coraz bardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Wiosna i lato, w znacznie większym stopniu niż kiedyś, wydają się cechować długimi okresami suszy, lub wręcz przeciwnie: niezwykle ulewnymi opadami. Również coraz bardziej rygorystyczne podejście do zabiegów agrotechnicznych z punktu widzenia szeroko pojętej ekologii sprawia, że wybór odpowiednich produktów używanych chociażby do zakładania i pielegnacji trawników staje sie nie lada wyzwaniem.

Boiska treningowe Manchester City
Boiska treningowe Manchester City
Materiały partnera

Mniej nawozów?

Wybór odpowiedniej mieszanki traw może w dużym stopniu przekładać się także na różnice w nawożeniu. Przeprowadzone badania dowodzą, że niektóre mieszanki mogą osiągnąć wysoką wydajność bez potrzeby stosowania dużej ilości nawozów. Oznacza to, że darń będzie mogła się rozwijać przy zastosowaniu małych dawek nawozu, zachowując przy tym doskonałą jakość. Rzeczą oczywistą jest fakt, że zapotrzebowanie traw na substancje odżywcze zależy głównie od następujących czynników:


- przeznaczenia: trawy na boiskach sportowych mają zupełnie
inne wymagania niż trawy na polach golfowych czy
w parkach;
- gatunku: życica trwała potrzebuje więcej składników
odżywczych niż kostrzewa czerwona;
- odmiany genetycznej: niektóre odmiany różnią się pod względem zapotrzebowania na substancje odżywcze.


Wieloletnie niezależne badania brytyjskiego instytutu STRI Bingley wykazały, że kostrzewa czerwona i kostrzewa szczeciniasta doskonale radzą sobie na trawnikach i polach golfowych przy minimalnych dawkach nawozu. Pokazały to wyniki badań jakości darni, która nie zmieniła się po obniżeniu dawki nawozu. Badania te, koncentrowały się głównie na porównaniu wydajności mieszanek i odmian przy niskich dawkach nawozu (60 kg N/ha/rok) i standardowych dawkach (120 kg N/ha/rok).

Położono również szczególny nacisk na ustalenie, jak niższe dawki nawozu wpływają na odporność na choroby, przyrost wiechliny rocznej, gęstość runi, szybkość piłki (golfowej) oraz formowanie się filcu. Ponadto wykazano, że w porównaniu do standardowej dawki nawozu udział kostrzewy czerwonej zwiększył się przez lata przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki nawozu.

Jak można zobaczyć na rysunku, proporcja kostrzewy czerwonej na obszarze green jest mniejsza przy standardowych dawkach nawozu, natomiast większa przy dawkach niskich. W rezultacie Bar Fescue cechuje się lepszą jakością podczas stosowania niewielkich ilości nawozu. Łatwo można wysnuć z tego wniosek, że przy zmniejszeniu dawki nawozu ze 120 do 60 kg/ha/rok trawa nie tylko zachowa pożądaną jakość, lecz pozwoli ograniczyć nawożenie aż o 50%. Te same badania wykazały również, że dzięki obniżeniu ilości stosowanego nawozu wiechlina roczna nie będzie miała możliwości rozwoju.
Źródło: Badania STRI 2010 r.

19699036 https bi
Materiały partnera

Mniej koszenia

Koszenie ma znaczący wpływ na perfekcyjny wygląd trawnika, a ponieważ jakość darni w większym stopniu jest związana z pokryciem gleby i gęstością roślin niż produkcją liści, dlatego możliwe jest utrzymanie stałej wysokiej jakości darni, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji biomasy. Na takie ograniczenie, możemy wpłynąć poprzez stosowanie właściwych nawozów (Barfertile) oraz wybór odpowiednich gatunków i odmian traw.

Jak pokazały wyniki badań, prowadzonych przez firmę Barenbrug, różnice w producji biomasy (i wysokości trawy) wystąpiły nie tylko między poszczególnymi gatunkami, lecz również na poziomie samych odmian traw. Najlepiej ukazują to dysproporcje pomiędzy odmianami życicy trwałej. Ogólnie rzecz biorąc, starsze odmiany sportowe produkują o wiele więcej biomasy niż nowsze, zwłaszcza odmiany dorbnolistne. Różnice mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Rysunek 1 przedstawia ilość biomasy produkowanej przez dwie odmiany życicy trwałej na m2 w skali rocznej.

Ciemna odmiana Barblack charakteryzująca się nieco drobniejszymi listkami, wytwarza aż o 20% mniej biomasy niż inne odmiany o szerokich liściach przeznaczone na boiska sportowe .
Źródło: Landlab, 2009


Podobnie wygląda sytuacja wśród odmian wiechliny łąkowej. Pomimo, że różnice w produkcji biomasy są w przypadku tego gatunku mniejsze niż u życicy trwałej, jej odmiany mogą osiągać znaczną wysokość. Zaznaczmy jednak jeszcze raz, że drobnolistne odmiany, takie jak Barhelene, rosną o wiele wolniej niż odmiany o liściach szerokich. Rysunek 2 przedstawia produkcję biomasy przez dwie odmiany wiechliny łąkowej na m2 w skali roku.


Reasumując, powyższe przykłady użycia odpowiednich odmian nasion traw mogą w znaczący sposób przyczynić się do ułatwienia „życia” osobom opiekującym się murawami. Natomiast ciągle prowadzone badania, wciąż przynoszą nowe odmiany traw, które z powodzeniem wpisują się we współczesną „ekonomiczno – ekologiczną” jakość utrzymania ternów zieleni.

    Więcej o:

Skomentuj:

Green Earth – ekologia + oszczędzanie cz. 2