Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Małgorzata Kapelusiak

Zgodnie z art. 29 ust. 1 punkt 2 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 - przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 jej powierzchni.

Jeśli powierzchnia ogrodu zimowego ma przekroczyć 25 m2, inwestor musi wystapić o pozwolenie na budowę
Jeśli powierzchnia ogrodu zimowego ma przekroczyć 25 m2, inwestor musi wystapić o pozwolenie na budowę
Fot. Schueco
Budowa ogrodów zimowych wymaga jednak zgłoszenia. Inwestor składa je we właściwym miejscowo starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie - w drodze decyzji - sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jeśli planowana powierzchnia zabudowy przekroczy 25 m2, inwestor musi wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami, minimalna odległość, na jaką ściana z oknem (przeszklona) musi być oddalona od granicy działki, wynosi 4 metry.    Więcej o:

Skomentuj:

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym