Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

Tekst: Małgorzata Reut

Dobra wiadomość dla rozpoczynających budowę - przepisy obowiązujące od 26 września 2005 roku znacznie uprościły budowę przyłączy do domu jednorodzinnego

Budowa przyłączy nie wymaga już pozwolenia na budowę. Teraz wystarczy tylko zgłosić ten zamiar staroście, określając przy tym rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- odpowiednie szkice lub rysunki (m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane),

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (omówione w dalszej części artykułu).

Do wykonywania prac można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia staroście nie wniesie on - w drodze decyzji - sprzeciwu. Prace należy rozpocząć nie później niż w ciągu 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Przyłącze Pelektryczne

Złożenie wniosku. Przyłącze elektroenergetyczne wykonywane jest na koszt właściciela domu. Pierwszy krok w sprawie budowy takiego przyłącza stanowi złożenie w rejonowym zakładzie energetycznym wniosku o określenie warunków przyłączenia. Składa się go na formularzu przygotowanym przez zakład. We wniosku muszą się znaleźć:

- dane wnioskodawcy,

- określenie mocy przyłączeniowej,

- dane techniczne urządzeń niezbędnych do przepływu prądu,

- przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej,

- przewidywany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.

Ile się czeka. Po złożeniu dokumentów i uiszczeniu opłaty (120 złotych + VAT) pozostaje czekać na wydanie przez zakład energetyczny warunków przyłączenia. Czas oczekiwania dla wnioskodawców zaliczonych do IV, V, VI grupy przyłączeniowej - czyli wiejskich i miejskich gospodarstw domowych - wynosi maksymalnie 14 dni.

Warunki przyłączenia określają:

- miejsce przyłączenia (czyli miejsce, w którym przyłącze łączy się z siecią),

- miejsce dostarczania energii (dane adresowe nieruchomości),

- moc przyłączeniową,

- szereg technicznych ustaleń dotyczących przepływu prądu,

- miejsce zainstalowania licznika,

- przewidywany koszt wykonania przyłącza (jest inny dla każdego odbiorcy, a zależy od tego, czy przyłącze jest napowietrzne, czy kablowe, i od długości przyłącza).

Warunki przyłączenia do sieci zachowują ważność przez 2 lata od dnia ich wystawienia. Wnioskodawca otrzymuje je wraz z projektem umowy o przyłączenie.

Umowa o przyłączenie do sieci. Jeśli obydwie strony akceptują warunki przyłączenia, wówczas podpisują umowę o przyłączenie do sieci energetycznej. W umowie tej zawarte są:

- dane stron umowy (właściciela i zakładu energetycznego),

- termin, w którym nastąpi budowa przyłącza,

- wysokość opłaty za przyłączenie i sposób jej uregulowania (możliwe jest uregulowanie w przeciągu określonego czasu lub też zapłata przy pierwszym rachunku za energię),

- sposób wykonania prac związanych z budową przyłącza i ich odbioru,

- wskazanie własności sieci zakładu i części będącej własnością inwestora,

- planowany pobór energii,

- termin zawarcia umowy sprzedaży energii,

- warunki, na jakich właściciel będzie udostępniał swoją nieruchomość w celu rozbudowy sieci niezbędnej do wykonania przyłącza,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy (przede wszystkim finansowa),

- termin ważności umowy.

Projekt i budowa przyłącza. Po podpisaniu umowy o przyłączenie zakład może przystąpić do wykonania dokumentacji projektowej, a następnie do prac budowlanych (po dokonaniu zgłoszenia do starosty). Prace te zleca się osobie (czy też firmie) mającej kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci energetycznych. Takie kwalifikacje potwierdza specjalne świadectwo - otrzymują je osoby, które przeszły odpowiedni egzamin. Potocznie (np. w ogłoszeniach prasowych) nazywa się je uprawnieniami energetycznymi.

Umowa sprzedaży energii. Po wykonaniu przyłącza można przystąpić do ostatniego już etapu starań o prąd, czyli do podpisania z zakładem energetycznym umowy sprzedaży energii elektrycznej. Umowa ta określa:

- dane stron umowy,

- przedmiot umowy (czyli dostarczanie energii elektrycznej),

- miejsce dostarczania energii,

- miejsce pomiaru (zainstalowania licznika),

- moc prądu,

- grupę taryfową,

- obowiązki i prawa odbiorcy oraz sprzedawcy,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy (w praktyce - odcięcie prądu, jeśli odbiorca zań nie zapłaci),

- termin obowiązywania umowy (standardowo jest to czas nieokreślony) i warunki jej zmiany.

Po podpisaniu powyższej umowy wystarczy już tylko terminowo opłacać rachunki.

Przyłącze gazowe

Złożenie wniosku. Aby zainstalować przyłącze gazowe, najpierw należy wystąpić do rejonowego przedsiębiorstwa gazowniczego z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Wzory wniosków dostępne są w zakładach gazowniczych; odmienne dla odbiorców z dwóch grup przyłączeniowych deklarujących pobór gazu w ilości:

- nie większej niż 10 m3 na godzinę (I grupa przyłączeniowa),

- powyżej 10 m3 na godzinę (II gr. przyłączeniowa).

Niezależnie od grupy przyłączeniowej we wniosku należy określić:

- dane wnioskodawcy (właściciela),

- rodzaj obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci (mieszkalny lub usługowy), i adres domu,

- rodzaj gazu,

- cel wykorzystania gazu,

- moc poboru,

- termin, od którego nastąpi odbiór gazu.

Wniosek dla II grupy przyłączeniowej zawiera dodatkowo dokładne określenia ilości pobieranego gazu, opisy urządzeń gazowych, dodatkowe warunki dostarczania gazu. Mapa, którą należy dołączyć do wniosku, powinna być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem poboru gazu. Otrzymuje się ją w ewidencji gruntów w starostwie. Za określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej nie pobiera się opłat.

Ile się czeka. Na określenie warunków przyłączenia przedsiębiorstwo gazownicze ma:

- 30 dni - jeśli wniosek dotyczy I grupy przyłączeniowej,

- 60 dni - jeśli wniosek dotyczy II grupy.

Jeżeli złożone dokumenty są niekompletne, zakład gazowniczy wezwie do ich uzupełnienia w terminie 21 dni. Jeśli wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, wniosek nie będzie rozpatrzony.

Warunki przyłączenia ważne są przez rok od ich wydania. Określają one:

- miejsce podłączenia gazociągu odbiorcy do sieci gazowej,

- zakres rozbudowy sieci gazowej, konieczny ze względu na przyłączenie, wraz z danymi technicznymi przyłącza,

- rodzaj i ciśnienie gazu,

- miejsce dostawy gazu,

- miejsce zainstalowania licznika, jego rodzaj i warunki techniczne ochrony antykorozyjnej,

- zasady dotyczące kontroli poboru gazu,

- rozgraniczenie własności sieci gazowej przedsiębiorstwa i instalacji gazowej odbiorcy,

- planowany koszt wykonania przyłączenia (jeśli zlecimy jego wykonanie zakładowi gazowniczemu; oprócz tego przyłącze może wykonać osoba lub firma mająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych).

Umowa o przyłączenie do sieci. Po otrzymaniu warunków przyłączenia można wnioskować o podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Należy w tym celu złożyć w zakładzie gazowniczym dokumenty potwierdzające tytuł prawny do domu, warunki przyłączenia i mapę zasadniczą terenu do celów projektowych (w skali 1:500; jej wykonanie można zlecić zakładowi gazowniczemu). W umowie określa się:

- dane stron umowy,

- wysokość opłaty za przyłącze oraz sposób jej uiszczenia (opłata jest inna dla każdego odbiorcy i zależy od rodzaju taryfy oraz długości i średnicy przyłącza),

- czas, w którym przyłącze zostanie wykonane,

- warunki, na jakich właściciel udostępni swoją nieruchomość zakładowi - w celu rozbudowy sieci koniecznej do wykonania przyłączenia,

- przewidywany termin zawarcia docelowej umowy sprzedaży gazu.

Projekt oraz budowa przyłącza. Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci można przystąpić do budowy przyłącza. Budowane jest ono według projektu technicznego (musi go wykonać projektant mający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych) i zgodnie ze zgłoszeniem do miejscowego starosty. Po zakończeniu budowy pracownicy zakładu gazowniczego dokonują jej odbioru technicznego, sprawdzają szczelność, dodatkowo sporządzany zostaje protokół kominiarski potwierdzający sprawność układu wentylacyjnego, zaś właściciel uiszcza opłatę za przyłączenie.

Umowa sprzedaży gazu. Kiedy zostanie dokonany odbiór przyłącza, można już podpisać ostateczną umowę sprzedaży gazu. W umowie tej określa się:

- strony umowy,

- grupę taryfową odbiorcy i ilość dostarczanego paliwa gazowego,

- termin, w którym przedsiębiorstwo gazowe rozpocznie dostawy gazu,

- terminy odczytów licznika,

- prawa i obowiązki stron umowy,

- czas, na jaki umowa została zawarta, oraz zasady zmiany i wypowiedzenia umowy.

Po podpisaniu umowy zakład gazowniczy niezwłocznie instaluje gazomierz - i gaz zaczyna płynąć.

Przyłącze wody i kanalizacji

Złożenie wniosku. Aby uzyskać dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy się zwrócić do miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (należy ją dołączyć do wniosku) pobiera się w wydziale geodezji miejscowego starostwa.

Ile się czeka. Czas oczekiwania nie jest określony, ale w praktyce nie czeka się długo - każdy nowy klient to zysk. Opłata za wydanie warunków technicznych jest różna na terenie kraju, tak jak różna jest opłata za wodę i ścieki (wodociągi to przedsiębiorstwa gminne i działają według stawek gminnych). Oscyluje wokół 100 złotych.

Projekt i budowa przyłącza. Po wydaniu warunków technicznych można przystąpić do sporządzenia projektu przyłącza wodociągowego. Projekt taki musi sporządzić projektant z uprawnieniami wodno-kanalizacyjnymi i po jego wykonaniu uzgodnić go z wodociągami. Zatwierdzony projekt jest ważny przez 3 lata. W tym czasie - po zgłoszeniu tego zamiaru u starosty - należy wybudować przyłącze wodne i kanalizacyjne.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Po wybudowaniu przyłącza i jego odbiorze technicznym oraz pomyślnej próbie szczelności można podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wodociągi mają obowiązek podpisania takiej umowy, jeśli dom został przyłączony do sieci i właściciel wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. W umowie takiej określa się:

- strony umowy,

- rodzaj świadczonych usług, ich parametry jakościowe,

- terminy rozliczeń,

- wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,

- zasady kontroli instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- czas, na jaki zawarta jest umowa,

- warunki jej wypowiedzenia.

Po podpisaniu umowy można już korzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jakie dokumenty potrzebne

Do każdego wniosku o określenie warunków przyłączenia trzeba dołączyć akt własności działki. Ponadto do wniosków dołącza się mapy (przeznaczone do celów projektowych przyszłego przyłącza) zawierające potrzebne dane: planowany dom i sąsiednie budynki oraz istniejącą sieć.

Co to jest przyłącze

Przyłącze - według prawa budowlanego przyłącze jest to związane z obiektem budowlanym urządzenie techniczne zapewniające dopływ prądu, wody oraz gazu, urządzenia kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne, czyli umożliwiające użytkowanie domu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podstawa prawna

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 207, poz. 2016 z 2003 r. ze zm.)

- Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747 z 2001 r. ze zm.)

- Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (DzU nr 105, poz. 1113 z 2004 r.)

- Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (DzU nr 2, poz. 6 z 2005 r.)

***

Doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów to spore koszty i kilka wizyt w urzędach. Ale ponieważ bez prądu, wody czy gazu trudno byłoby się cieszyć nowym domem, dobrze jest zadbać, by stosowne instalacje zostały właściwie zaplanowane, wykonane i kontrolowane.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego