Regulamin konkursu - Ciepłe wnętrza na zimę

red.

Konkurs organizowany jest przez Edelman Polska Sp. z o.o. na łamach portalu "CzteryKaty.pl".

1. Konkurs trwa od 11.12.2012 do 21.12.2012

2. Uczestnikiem może być każda osoba będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie "Uczestnikami" lub "Uczestnikami Konkursu".

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i członkowie ich rodzin, a także pracownicy firmy, do której należy portal "CzteryKaty.pl" i członkowie ich rodzin.

4. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie na podany adres e-mail 3 autorskich zdjęć, które Uczestnik chciałby umieścić na poduszce, płótnie i lampce. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko 1 raz, wysyłając zdjęcia na adres hplatex@edelman.com wraz z adresem korespondencyjnym (miasto, ulica, numer mieszkania i kod pocztowy) oraz danymi kontaktowymi (telefon kontaktowy) do 21.12.2012 do godz. 24.00.

5. 3 najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia zostaną wybrane przez redakcję "Czterech Kątów", a ich autorzy zostaną nagrodzeni zestawami składającymi się z lampki, poduszki oraz obrazu, na które za pomocą technologii druku lateksowego HP naniesione zostaną zdjęcia lub grafiki nadesłane przez zwycięzców oraz nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz przekazana w jego imieniu, jako należny podatek od nagrody, zgodnie z art. 30 pkt 1,2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Autorzy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i modyfikację nadesłanych zdjęć lub grafik w zakresie niezbędnym do przygotowania i wyprodukowania nagród.

7. Nagrody zostaną wysłane kurierem do zwycięzców w ciągu 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.czterykaty.pl w terminie do 28.12.2012. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną, poprzez adresy, z których nadesłano zgłoszenia konkursowe.

9. Organizator konkursu jest właścicielem nagród, które zostaną przekazane Zwycięzcom. Przed wydaniem nagrody Organizator naliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego należne podatki.

10. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Edelman Polska w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy, w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dane Uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom. Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie problemów technicznych, uniemożliwiających uczestnikom Konkursu wysłanie zdjęć konkursowych.

12. Regulamin i informacja o konkursie będzie zamieszczona na stronie informacyjnej konkursu na stronie www.czterykaty.pl przez cały okres trwania konkursu.

13. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że nie naruszy on praw nabytych uczestników lub zwycięzcy konkursu. W przypadku podejmowania przez uczestników działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia uczestnika konkursu z udziału w Konkursie, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa organizatora do dochodzenia od uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu - Ciepłe wnętrza na zimę