Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Z nami masz czas"

red.

 

Z nami masz czas

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Z nami masz czas” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

4. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród wskazanych w §4 ust. 3 jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), Okunin 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 93441, kapitał zakładowy w wysokości: 75.302.660 PLN wpłacony w całości, NIP 5310005448, zwana dalej "Partnerem".

5. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu, na stronach serwisu Organizatora http://czterykaty.pl („Serwis”), w dwóch częściach:

a) część I - zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w okresie od dnia 25.04.2013 od godziny . do 14.05.2013 do godziny .

b) część II - zgłoszenia konkursowe zostaną poddane głosowaniu użytkowników Serwisu w dniach od22.05.2013 od godziny . do dnia 04.06.2013 do godziny ..

6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może wziąć udział w jednej lub w obu częściach Konkursu.

7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami każdej z części Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 i § 4  Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu przekazania i realizacji nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronach serwisu internetowego http://czterykaty.pl. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

§ 3 Przebieg I części Konkursu

1. Warunkiem udziału w I części Konkursu jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wysłanie mailem na adres konkurs.maszczas@gazeta.pl zdjęcia własnej kuchni i krótkiego opisu, co uczestnik zrobi z zaoszczędzonymi pieniędzmi i 15 dniami w roku wolnymi dzięki zmywaniu w zmywarce. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu.

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5 a). Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze.

5. Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

6. Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć na stronach Serwisu.

7. W wyniku zakończenia I etapu Konkursu jury, o którym mowa w § 1 ust. 7, wyłoni do dnia 22.05.2013 roku 8 finalistów, których zgłoszenia konkursowe uzna za najciekawsze i które zostaną ocenione przez użytkowników Serwisu w II etapie Konkursu.

 

§ 4 Przebieg II części Konkursu

1.      Uczestnikami II etapu Konkursu mogą być użytkownicy Serwisu, którzy korzystając z zamieszczonego w sekcji konkursowej Serwisu mechanizmu oddawania głosów wyłonią 4 laureatów I etapu Konkursu.

2.      Oddanie głosu na finalistów II etapu odbywa się poprzez oznaczenie wybranego zdjęcia i wskazanie w opisie uzasadnienia tego wyboru. Warunkiem uznania głosu za oddany ważnie jest podanie przez uczestnika II etapu adresu e-mail.

3.      W wyniku zakończenia II etapu Konkursu jury, o którym mowa w § 1 ust. 7, wyłoni do dnia 06.06.2013 roku:

a)      czterech laureatów Konkursu spośród uczestników, którzy zgłosili swoje prace i otrzymali największą liczbę głosów w II etapie Konkursu,

b)      pięciu użytkowników, którzy oddali ważne głosy w II etapie konkursu, a których uzasadnienia jury uzna za najciekawsze.

 

§ 5 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są:

a)      dla każdego z 4 laureatów Konkursu, o których mowa w § 4 ust. 3 a) - nagroda rzeczowa - zmywarka marki Electrolux model .. oraz część pieniężna nagrody o wartości 10%, przeznaczona na pokrycie podatku od wygranych w Konkursie;

b)      dla każdego z 5 uczestników II etapu Konkursu, o których mowa w § 4 ust. 3 b) - blender  marki Electrolux model ..

2. Każdy z uczestników może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3.Część pieniężna nagród, o której mowa w ust. 1 a), nie jest wypłacana laureatom, ale uiszczana przez Fundatora na konto właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku od osób fizycznych należnego od wygranych w konkursach.

4. Dane osób nagrodzonych w Konkursie (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego http://czterykaty.pl w dniu ..

5. Fundator skontaktuje się z nagrodzonymi z wykorzystaniem podanego w zgłoszeniu konkursowym adresu e-mail, w celu wydania nagród, nie później niż do 31.07.2013.

6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie do czternastu dni roboczych od wysłania jego prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.

8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody pozostaje ona do dyspozycji Fundatora

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: AGORA Czasopisma, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Z nami masz czas” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje dotyczące wydania nagród w Konkursie przyjmowane będą w terminie do 31.08.2013 przez Fundatora, na adres:  Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Nowy Dwór Mazowiecki (05-100), Okunin 1.

3. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie jego trwania w siedzibie Organizatora oraz w serwisie http://czterykaty.pl, na stronach sekcji konkursowej.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Z nami masz czas"