Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Blog Design" ("Regulamin").

red.

Regulamin konkursu "Blog Design" („Regulamin”).
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU I KONKURSU
 
Organizatorem konkursu "Blog Design", zwanego dalej "Konkursem" jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dom&Wnętrze” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.domiwnetrze.pl, zwana dalej "Organizatorem".
Współorganizatorem  Konkursu jest Łódź Art Center, fundacja z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 246599, NIP 728-260-49-12, organizator Łódź Design Festival oraz właściciel serwisów internetowych www.lodzartcenter.com i www.lodzdesign.com, zwana dalej „Współorganizatorem”.
Organizator informuje o Konkursie na łamach miesięcznika „Dom&Wnętrze”, dalej zwanego „Miesięcznikiem”, od numeru 7/8 2014 do numeru 10/2014, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.domiwnetrze.pl, zwanej dalej „Serwisem”, jak również na stronie internetowej serwisu Facebook.com, w tzw. profilu użytkownika „Dom&Wnętrze” (url: https://www.facebook.com/DOMIWNETRZE)
Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierowanej przez uczestników pod należący do Organizatora adres: BlogDesign@agora.pl oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Udział w I Etapie Konkursu jest możliwy od dnia 15.07.2014 od godziny 12:00 do dnia 15.08.2014 do godziny 23:59.
Udział w III Etapie Konkursu jest możliwy od dnia 01.09.2014 od godziny 12:00 do dnia 30.09.2014 do godziny 23:59.
Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.
Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy Organizatora oraz Współorganizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Blogi uczestniczące w Konkursie muszą być co najmniej polskojęzyczne. Blogi uczestniczące w Konkursie winny być prowadzone od co najmniej 6 miesięcy, z wyjątkiem kategorii „Debiut roku”, który winien być prowadzony nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 12 miesięcy.
 
3. ZASADY I PRZEBIEG  KONKURSU
 
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych blogów o szeroko pojętej tematyce wnętrzarskiej (design, wnętrza, architektura, DIY).
Organizator i Współorganizator powołuje Jury ds. Konkursu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach:
 
etap I: od dnia 15.07.2014 do dnia 15.08.2014 - nadsyłanie zgłoszeń przez uczestników Konkursu. Zgłoszenia będą rejestrowane na platformie Konkursowej (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3) w 4 kategoriach: wnętrza, design, architektura, DIY. Jeden blog może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii konkursowej. Osoba zgłaszająca do Konkursu własny blog winna wskazać nadto imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; inni zgłaszający mogą wskazać ww. dane o ile są im znane i nie sprzeciwia się to wiadomej im woli Glogera;
etap II: od dnia 20.08.2014 do dnia 01.09.2014 - prace jury: zebranie wyników Konkursu, wyłonienie short listy blogów, która zostanie umieszczona na Serwisie i poddana ocenie;
etap III: od dnia 01.09.2014 do dnia 30.09.2014 -głosowanie czytelników Miesięcznika oraz użytkowników Serwisu i serwisu Facebook na Bloga Publiczności - najciekawszego Bloga według publiczności poprzez platformę Konkursową (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3);
etap IV: od dnia 01.09.2014 do 11.10.2014 - wyłonienie głównych zwycięzców przez jury -  autorów najciekawszych blogów w kategoriach: Blog Roku, Bloger roku i Debiut Rok oraz czterech blogów wyróżnionych, po jednym z kategorii architektura, wnętrza, design oraz DIY, a także czterech autorów najciekawszych uzasadnień do głosów oddanych w Konkursie, ogłoszenie wyników Konkursu, wydanie nagród wskazanych w rozdziale 5, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.6.
 
4. ETAP I:
 
Zgłoszeń do Konkursu może dokonać zarówno właściciel bloga, jak i osoba nie będąca właścicielem Bloga.
W celu dokonania ważnego zgłoszenia udziału w Konkursie na blog w danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3)
Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora. W przypadku zgłoszenia bloga do konkursu przez osobę inną niż bloger, blogerowi przysługuje prawo wycofania należącego do niego bloga z konkursu. Bloger zwraca się do Organizatora z żądaniem wycofania blogu z konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej pod adres: BlogDesign@agora.pl.
Organizatorowi i Współorganizatorowi przysługuje prawo do opublikowania listy blogów na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora i Współorganizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.
 
ETAP II:
 
W II etapie Konkursu, jury, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej,  dokona oceny blogów zgłoszonych do Konkursu mając na uwadze w szczególności jakość oraz unikatowość treści publikowanych na blogu, aktywność blogera, estetykę bloga, poszanowanie praw autorskich w publikowanych na blogu materiałach. W wyniku przeprowadzonych obrad i dokonanej oceny jury:
ogłosi short listę ze wszystkich kategorii (nie więcej niż 30 blogów w każdej kategorii), którą następnie opublikuje na stronach Serwisu, by poddać je głosowaniu publiczności;
decyzja w sprawie zakwalifikowania blogów do etapu III podejmowana będzie uznaniowo przez jury.
Jury może podjąć decyzję o zamknięciu Konkursu w poszczególnych kategoriach bez wyłaniania short listy i dalszego biegu Konkursu.
 
ETAP III
 
W III etapie Konkursu  komisja:
a) opublikuje w Serwisie blogi, o których mowa w ust. powyżej. lit. B)
b) rozpocznie prace nad wyłonieniem zwycięzców Konkursu
c) umożliwi głosowanie poprzez platformę Konkursową (url: https://www.surveymonkey.com/s/GV7NSF3) na najciekawszego Bloga zdaniem publiczności. Głos winien wskazywać jednoznacznie najlepszy blog w ocenie głosujących, a ponadto może zawierać uzasadnienie dla wskazania głosującego.
 
ETAP IV
 
7.1. W IV etapie Konkursu komisja Organizatora:
a) wyłoni zwycięzców w kategorii: Blog Roku, Bloger Roku, Debiut Roku oraz ustali na podstawie ilości głosów oddanych zgodnie z pkt. 6 lit. c) zwycięzcę w kategorii Blog Publiczności;
b) niezależnie od wyłonienia zwycięzców zgodnie z lit. a) wskaże po jednym blogu z kategorii: architektura, wnętrza, design oraz DIY - jako blogu wyróżnionym;
c) prześle  blogerom prowadzącym zwycięskie Blogi oraz autorom najciekawszych uzasadnień, wiadomość telefoniczną lub mailową o wygranej lub poprosi o przesłanie na adres zwrotny imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego celem przekazania nagrody;
d) dnia 11.10.2014 ogłosi wyniki Konkursu w trakcie Łódź Design Festival, podczas MeetBlogIn;
e) dnia 14 listopada opublikuje listę zwycięzców w wydaniu 12/2014 Miesięcznika
oraz w Serwisie i na profilu Miesięcznika w serwisie Facebook;
d) do dnia 21.11.2014 prześle osobom, które spełniły warunek podania danych osobowych zgodnie z ust. b) nagrody wskazane w rozdziale 8
.
 
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY KONKURSOWE
 
8.1. Poprzez zliczenie głosów oddanych przez publiczność, których zgłoszenia spełniły warunki Regulaminu zostanie wyłoniony Blog Publiczności oraz poprzez wskazanie jury, zostaną wyłonione:
a) Blog Roku, Bloger Roku, Debiut Roku;
b) jedno wyróżnienie w każdej z kategorii tematycznej:  wnętrze, design, architektura, DIY
c) cztery nagrody dla publiczności, po jednej dla każdego ze zwycięzców, który zdaniem komisji najciekawiej uzasadnił swoja ocenę Bloga.
8.2. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez jury jako Blog Roku - współpraca przy sesji wnętrzarskiej dla magazynu „Dom&Wnętrze, aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014. Łączna wartość nagród wynosi 706 zł brutto (po uwzględnieniu zniżek Organizatora)
b) dla osoby uhonorowany przez jury jako Bloger Roku -  aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014. Łączna wartość nagród wynosi  706 zł brutto;
c) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez jury jako Debiutu Roku - , aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014. Łączna wartość nagród wynosi 706  zł brutto;
d) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez głosujących jako Blog Publiczności - , aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014. Łączna wartość nagród wynosi 706  zł brutto;
e) dla blogów wyróżnionych przez komisję, po jednym w każdej z 4 kategorii: architektura, wnętrza, design oraz DIY - roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 - łączna wartość nagrody wynosi  107,60 złotych brutto;
f) dla czterech osób głosujących w Konkursie, wyróżnionych za najciekawsze uzasadnienie oddanego głosu - 4 nagrody w postaci rocznych prenumerat Miesięcznika o wartości 149,89 zł brutto.
8.2.
Nagroda rzeczowa w postaci pobytu w hotelu obejmuje jedną dobę Holewą zgodnie z regulaminem Hotelu Novotel w Łodzi, z tym że zwycięzcy może nie przysługiwać prawo wyboru konkretnego pokoju w hotelu.
 
9. REKLAMACJE
 
9.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Blog Design”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia IV etapu Plebiscytu i Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
9.2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
10.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników  oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
10.2. Dane zwycięzców uprawnionych do nagrody rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych mogą zostać przekazane Olympus Polska Spółce z o.o. z siedziba w (02-676) Warszawie, przy ul. Suwak 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 63126, NIP: 522-16-51-738 wyłącznie na potrzeby wydania nagród rzeczowych.
10.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

Regulamin konkursu "Blog Design" („Regulamin”).

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU I KONKURSU

Organizatorem konkursu "Blog Design", zwanego dalej "Konkursem" jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Dom&Wnętrze” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.domiwnetrze.pl, zwana dalej "Organizatorem".

Współorganizatorem  Konkursu jest Łódź Art Center, fundacja z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 246599, NIP 728-260-49-12, organizator Łódź Design Festival oraz właściciel serwisów internetowych www.lodzartcenter.com i www.lodzdesign.com, zwana dalej „Współorganizatorem”.

Organizator informuje o Konkursie na łamach miesięcznika „Dom&Wnętrze”, dalej zwanego „Miesięcznikiem”, od numeru 7/8 2014 do numeru 10/2014, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.domiwnetrze.pl, zwanej dalej „Serwisem”, jak również na stronie internetowej serwisu Facebook.com, w tzw. profilu użytkownika „Dom&Wnętrze” (url: https://www.facebook.com/DOMIWNETRZE)

Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierowanej przez uczestników pod należący do Organizatora adres: BlogDesign@agora.pl oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Udział w I Etapie Konkursu jest możliwy od dnia 15.07.2014 od godziny 12:00 do dnia 15.08.2014 do godziny 23:59.

Udział w III Etapie Konkursu jest możliwy od dnia 01.09.2014 od godziny 12:00 do dnia 30.09.2014 do godziny 23:59.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy Organizatora oraz Współorganizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Blogi uczestniczące w Konkursie muszą być co najmniej polskojęzyczne. Blogi uczestniczące w Konkursie winny być prowadzone od co najmniej 6 miesięcy, z wyjątkiem kategorii „Debiut roku”, który winien być prowadzony nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 12 miesięcy.

3. ZASADY I PRZEBIEG  KONKURSU

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych blogów o szeroko pojętej tematyce wnętrzarskiej (design, wnętrza, architektura, DIY).

Organizator i Współorganizator powołuje Jury ds. Konkursu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech etapach:

etap I: od dnia 15.07.2014 do dnia 15.08.2014 - nadsyłanie zgłoszeń przez uczestników Konkursu. Zgłoszenia będą rejestrowane na platformie Konkursowej LINK>> w 4 kategoriach: wnętrza, design, architektura, DIY. Jeden blog może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii konkursowej. Osoba zgłaszająca do Konkursu własny blog winna wskazać nadto imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; inni zgłaszający mogą wskazać ww. dane o ile są im znane i nie sprzeciwia się to wiadomej im woli Glogera;

etap II: od dnia 20.08.2014 do dnia 01.09.2014 - prace jury: zebranie wyników Konkursu, wyłonienie short listy blogów, która zostanie umieszczona na Serwisie i poddana ocenie;

etap III: od dnia 01.09.2014 do dnia 30.09.2014 -głosowanie czytelników Miesięcznika oraz użytkowników Serwisu i serwisu Facebook na Bloga Publiczności - najciekawszego Bloga według publiczności poprzez platformie Konkursowej LINK>>

etap IV: od dnia 01.09.2014 do 11.10.2014 - wyłonienie głównych zwycięzców przez jury -  autorów najciekawszych blogów w kategoriach: Blog Roku, Bloger roku i Debiut Rok oraz czterech blogów wyróżnionych, po jednym z kategorii architektura, wnętrza, design oraz DIY, a także czterech autorów najciekawszych uzasadnień do głosów oddanych w Konkursie, ogłoszenie wyników Konkursu, wydanie nagród wskazanych w rozdziale 5, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.6.

4. ETAP I:

Zgłoszeń do Konkursu może dokonać zarówno właściciel bloga, jak i osoba nie będąca właścicielem Bloga.

W celu dokonania ważnego zgłoszenia udziału w Konkursie na blog w danej kategorii należy zarejestrować bloga na platformie Konkursowej LINK>>

Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora. W przypadku zgłoszenia bloga do konkursu przez osobę inną niż bloger, blogerowi przysługuje prawo wycofania należącego do niego bloga z konkursu. Bloger zwraca się do Organizatora z żądaniem wycofania blogu z konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej pod adres: BlogDesign@agora.pl.

Organizatorowi i Współorganizatorowi przysługuje prawo do opublikowania listy blogów na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora i Współorganizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

ETAP II:

W II etapie Konkursu, jury, o którym mowa w pkt. 3.2 powyżej,  dokona oceny blogów zgłoszonych do Konkursu mając na uwadze w szczególności jakość oraz unikatowość treści publikowanych na blogu, aktywność blogera, estetykę bloga, poszanowanie praw autorskich w publikowanych na blogu materiałach. W wyniku przeprowadzonych obrad i dokonanej oceny jury:

ogłosi short listę ze wszystkich kategorii (nie więcej niż 30 blogów w każdej kategorii), którą następnie opublikuje na stronach Serwisu, by poddać je głosowaniu publiczności;

decyzja w sprawie zakwalifikowania blogów do etapu III podejmowana będzie uznaniowo przez jury.

Jury może podjąć decyzję o zamknięciu Konkursu w poszczególnych kategoriach bez wyłaniania short listy i dalszego biegu Konkursu.

ETAP III

W III etapie Konkursu  komisja:

a) opublikuje w Serwisie blogi, o których mowa w ust. powyżej. lit. B)

b) rozpocznie prace nad wyłonieniem zwycięzców Konkursu

c) umożliwi głosowanie poprzez platformę Konkursową LINK>> na najciekawszego Bloga zdaniem publiczności. Głos winien wskazywać jednoznacznie najlepszy blog w ocenie głosujących, a ponadto może zawierać uzasadnienie dla wskazania głosującego.

ETAP IV

7.1. W IV etapie Konkursu komisja Organizatora:

a) wyłoni zwycięzców w kategorii: Blog Roku, Bloger Roku, Debiut Roku oraz ustali na podstawie ilości głosów oddanych zgodnie z pkt. 6 lit. c) zwycięzcę w kategorii Blog Publiczności;

b) niezależnie od wyłonienia zwycięzców zgodnie z lit. a) wskaże po jednym blogu z kategorii: architektura, wnętrza, design oraz DIY - jako blogu wyróżnionym;

c) prześle  blogerom prowadzącym zwycięskie Blogi oraz autorom najciekawszych uzasadnień, wiadomość telefoniczną lub mailową o wygranej lub poprosi o przesłanie na adres zwrotny imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego celem przekazania nagrody;

d) dnia 11.10.2014 ogłosi wyniki Konkursu w trakcie Łódź Design Festival, podczas MeetBlogIn;

e) dnia 14 listopada opublikuje listę zwycięzców w wydaniu 12/2014 Miesięcznika

oraz w Serwisie i na profilu Miesięcznika w serwisie Facebook;

d) do dnia 21.11.2014 prześle osobom, które spełniły warunek podania danych osobowych zgodnie z ust. b) nagrody wskazane w rozdziale 8

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY KONKURSOWE

8.1. Poprzez zliczenie głosów oddanych przez publiczność, których zgłoszenia spełniły warunki Regulaminu zostanie wyłoniony Blog Publiczności oraz poprzez wskazanie jury, zostaną wyłonione:

a) Blog Roku, Bloger Roku, Debiut Roku;

b) jedno wyróżnienie w każdej z kategorii tematycznej:  wnętrze, design, architektura, DIY

c) cztery nagrody dla publiczności, po jednej dla każdego ze zwycięzców, który zdaniem komisji najciekawiej uzasadnił swoja ocenę Bloga.

8.2. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez jury jako Blog Roku - współpraca przy sesji wnętrzarskiej dla magazynu „Dom&Wnętrze, aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych;

b) dla osoby uhonorowany przez jury jako Bloger Roku -  aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych;

c) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez jury jako Debiutu Roku - , aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych;

d) dla osoby prowadzącej blog uhonorowany przez głosujących jako Blog Publiczności - , aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 z obiektywem 14-42 mm, roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 r. oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagród rzeczowych;

e) dla blogów wyróżnionych przez komisję, po jednym w każdej z 4 kategorii: architektura, wnętrza, design oraz DIY - roczna prenumerata Miesięcznika, 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Novotel, adres ul. Piłsudskiego 11a, Łódź, wraz ze śniadaniem  w terminie 11/12 października 2014 oraz karnet na wszystkie wydarzenia Łódź Design Festival 2014 - łączna wartość nagrody wynosi  107,60 złotych brutto;

f) dla czterech osób głosujących w Konkursie, wyróżnionych za najciekawsze uzasadnienie oddanego głosu - 4 nagrody w postaci rocznych prenumerat Miesięcznika o wartości 149,89 zł brutto.

8.2.

Nagroda rzeczowa w postaci pobytu w hotelu obejmuje jedną dobę Holewą zgodnie z regulaminem Hotelu Novotel w Łodzi, z tym że zwycięzcy może nie przysługiwać prawo wyboru konkretnego pokoju w hotelu.

8.3.

Wydane nagród rzeczowych określonych w ust. 8.1 lit. a) - d) Organizator uzależnia od wyrażenia przez zwycięzcę zgody na potrącenie z pieniężnej części nagrody wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody oraz od wskazania danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku (imiona, nazwisko, miejsce (adres) zamieszkania, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy).

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Blog Design”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia IV etapu Plebiscytu i Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

9.2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników  oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

10.2. Dane zwycięzców uprawnionych do nagrody rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych mogą zostać przekazane Olympus Polska Spółce z o.o. z siedziba w (02-676) Warszawie, przy ul. Suwak 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 63126, NIP: 522-16-51-738 wyłącznie na potrzeby wydania nagród rzeczowych.

10.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

Regulamin zmieniony 09.09.2014

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Blog Design" ("Regulamin").