Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Redakcja Pressland

Warunki techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie są dokładnie opisane w przepisach Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego warto dowiedzieć się, co regulują przepisy, aby nie narażać się na konsekwencje prawne oraz na niesnaski z sąsiadami.

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Fot. shutterstock

Jak to wygląda prawnie?

Do kompetencji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie należy ocena konkretnego stanu faktycznego. GUNB udziela wyłącznie ogólnych wyjaśnień dotyczących zastosowania przepisów ustawy oraz poszczególnych rozporządzeń wydawanych na jej podstawie. Przyjmuje się, że budowa ogrodzeń nie domaga się uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Tylko i wyłącznie budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych, a także ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 metra wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej. Jest to uregulowane zapisami prawa budowlanego.
Ustawa nie precyzuje natomiast jak należy rozumieć wysokość ogrodzenia, czy też jak przeprowadzać jego pomiary.

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Fot. shutterstock

O zachowaniu wysokości ogrodzenia często decyduje z kolei wysokość konstrukcji naziemnej, liczona w najwyższym punkcie ogrodzenia, w tych samych miejscach po obu stronach. Warunki techniczne, jakie powinno spełniać ogrodzenie określono w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejszym ustaleniem polskich przepisów co do ogrodzeń jest stwierdzenie, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych, podobnych wyrobów i materiałów. Znajduje to zastosowanie w ogrodzeniach pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami. Minimalna wysokość na jakiej mogą znajdować się ostre zakończenia na całej długości to 1,8 metra.

Ostateczna kwalifikacja w sprawach indywidualnych

Ostateczna kwalifikacja w sprawach indywidualnych co do stanu faktycznego należy do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, a więc do starosty albo do organu nadzoru budowlanego. W drugim przypadku ma to znaczenie wtedy, gdy ocena ma nastąpić podczas lub po wykonaniu robót.

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Fot. shutterstock

Ustalenia odbywają się w oparciu o przepisy ustawy oraz o to, jak wygląda stan faktyczny. Kiedy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że stan obiektu budowlanego narusza wymagania, w tym również te, jakie wynikają z aktualnych przepisów techniczno – budowlanych i ogrodzenie powoduje zagrożenie albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym to w nawiązaniu do artykułu 66 ustawy 1 - Prawo budowlane ma obowiązek wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Dlatego, jeśli na przykład sąsiad posiada informacje o wystąpieniu nieprawidłowości w sprawach uregulowanych przepisami ustawy – Prawo budowlane powinien zawiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, jaki podejmie działania w przedmiotowym zakresie.
Równocześnie, należy wyraźnie podkreślić, że stosunki cywilnoprawne pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości nie zaliczają się do Prawa budowlanego. Zajmuje się tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Spory wynikające ze stosunków cywilnoprawnych rozstrzygają sądy powszechne.

Każdy właściciel może zbudować ogrodzenie w celu zabezpieczenia własnej posesji. Nie można tego jednak robić w sposób dowolny. Trzeba liczyć się jednocześnie z przepisami prawa budowlanego oraz z racjami sąsiadów. Warto więc orientować się w przepisach prawnych, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Należy mieć świadomość, z czym związane są konkretne przepisy i czego należy bezwzględnie przestrzegać. Wówczas ogrodzenie międzysąsiedzkie nie wywoła zastrzeżeń.

Skomentuj:

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?