Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bulinex

red.

konkurs
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs miesięcznika Ładny Dom nr 12/2014 (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej "Organizatorem"), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika "Ładny Dom" i właścicielem serwisu www.ladnydom.pl.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Bulinex sp. z o.o. z siedzibą w (80-463) Gdańsku, przy ul. Ciołkowskiego 3F/1 (zwana dalej "Fundatorem"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000200300.

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 listopada 2014 roku, od godziny 00:01 do dnia 6 grudnia 2014 roku do godziny 23.59.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe polegające na ułożeniu i wysłaniu SMS-em najoryginalniejszych życzeń świątecznych zawierających wyrażenie "ŁADNY DOM"

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych.

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie 25 autorów najoryginalniejszych życzeń, które przyszły w trakcie trwania konkursu.

3. Uczestnik wysyła SMS-a o treści LD12.LED.x, gdzie x to życzenia świąteczne bez polskich znaków, nieprzekraczające 160 znaków i zawierające wyrażenie LADNY DOM na numer 7268. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. Wiadomości SMS mogą być nadsyłane od dnia 15 listopada 2014 r. godz. 00:01 do dnia 6 grudnia 2014 r. godz. 23:59.

4. SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony, jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej do dnia 6 grudnia 2014 roku do godziny 23:59.

5. Wyłonienie zwycięzców następuje w ten sposób, że Organizator ustali 25 (dwudziestu pięciu) uczestników, których życzenia przysłane w trakcie trwania konkursu zostały uznane przez redakcję za najoryginalniejsze.

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy Uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS-ów z różnymi odpowiedziami, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi i nadesłania więcej niż raz SMS-a.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 25 uczestników, których SMS-y z życzeniami świątecznymi zostały uznane przez redakcję za najoryginalniejsze i zostały doręczone w trakcie trwania konkursu.

3. Do nadawców SMS, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu (tj. do 16 grudnia 2014 r.) i po ustaleniu numerów telefonów, z których wysłano SMS uprawniający do otrzymania nagrody, wyśle SMS zwrotny informujący o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać w postaci SMS wysłanego na numer 7268 (koszt 2,46 zł z VAT), poprzedzone prefiksem LD12.LED. informacje: swoje imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania i numer PESEL, w terminie 24 godzin od chwili otrzymania SMS zawierającego informację o otrzymaniu prawa do nagrody. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną przesłane Organizatorowi w określonym powyżej czasie. Nieprzesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

4. Nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe z jednego numeru abonenckiego poczytuje się za zgłoszenie odpowiedzi autorstwa jednej osoby.

5. Konkurs zakończy się posiedzeniem komisji konkursowej, która na podstawie wysłanych SMS-ów ustali zwycięzców Konkursu.

6. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są zestawy kurtyna sople led 100 oraz świąteczny fartuch kuchenny, o wartości 109,76 zł netto (tj. sto dziewięć złotych 76 groszy plus VAT) za zestaw.

7. Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, pod adresy wskazane zgodnie z ust.3. W przypadku niemożności doręczenia nagrody na skutek podania błędnego adresu lub odmowy przyjęcia i pokwitowania przesyłki przez dorosłą osobę obecną pod wskazanym adresem nagrody zostaną postawione do dyspozycji zwycięzców w siedzibie Organizatora na okres do 31 stycznia 2015 r., skąd zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę osobiście na swój koszt i ryzyko. Po upływie terminu wskazanego powyżej prawo do nagrody wygasa.

§ 5 Przesyłanie Nagród

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany w SMS-ie zwrotnym Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 3.2. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzców konkursu jest przesłanie dodatkowego SMS na numer 72466 (koszt 2,46 z VAT), usługę wykonuje Agora SA, zgodnie z par. 4 ust.3.

3. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w SMS-ie zwrotnym, jego prawo do nagrody wygasa. Postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Ładny Dom", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs z numeru 12/2014 Ładny Dom", w terminie 14 dni od zakończenia konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w serwisie www.ladnydom.pl

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 listopada 2014 roku.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin Konkursu SMS-owego Ładny Dom 12/14 z firmą Bulinex