Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom

red.

Serdecznie zapraszamy do konkursu jubileuszowego, który zorganizowaliśmy z okazji 200 wydania Ładnego Domu! Do wygrania wyposażenie łazienki!

konkurs
Konkurs jubileuszowy z okazji 200. wydania miesięcznika Ładny Dom
LD
Regulamin konkursu SMS "Ładny Dom" 7/14 ("Regulamin").

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1 Organizatorem konkursu SMS-owego w miesięczniku "Ładny Dom" 7/14, zwanego dalej "Konkursem" jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Ładny Dom" oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ladnydom.pl, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator informuje o Konkursie na łamach miesięcznika "Ładny Dom", dalej zwanego "Miesięcznikiem", w numerze 7/2015, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.ladnydom.pl, zwanej dalej "Serwisem", jak również na stronie internetowej serwisu Facebook.com, w tzw. profilu użytkownika "Ładny Dom".

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 01.07.2015 od godziny 00:00 do dnia 20.07.2015 do godziny 23:59.

1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

1.6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Zasady i przebieg konkursu

3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych odpowiedzi na zakończenie zdania "Najciekawszy dział miesięcznika "Ładny Dom" to ., ponieważ " Konkurs przeprowadzony będzie w następujących etapach:

a) etap I: Uczestnik wysyła SMS zgłoszeniowy o treści LD200 na numer 72466. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT,

b) etap II: Uczestnik otrzymuje SMS zwrotny potwierdzający jego uczestnictwo w Konkursie wraz z instrukcją, aby wysłał SMS na numer 72466 o treści 1, 2 lub 3 czyli z numerem nagrody o którą gra. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT .

c) etap III: Po wysłaniu SMS-a z numerem nagrody uczestnik otrzymuje wiadomość z zadaniem konkursowym polegającym na dokończeniu "Najciekawszy dział miesięcznika "Ładny Dom" to ., ponieważ " i wysyła SMS na numer 72466, treść odpowiedzi poprzedzając odpowiednim prefiksem przesłanym w instrukcji. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony, jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej 20.07.2015 do godziny 23:59.

d) etap IV: wyłonienie zwycięzców - autorów najciekawszych odpowiedzi, poinformowanie laureatów Konkursu, wydanie nagród wskazanych w ust. 3.2, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4.

3.2 Nagrodami w konkursie są:

1. Zestaw nr 1 - strefa prysznicowa - składający się z Kabiny prysznicowej KOŁO ULTRA oraz Brodzika PACYFIK, o łącznej wartości 3.607 zł brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT);

2. Zestaw nr 2 - strefa ceramiczno-meblowa - składający się z kompletu TWINS (umywalka, szafka podumywalkowa, lustro oraz szafka wysoka) o łącznej wartości 2.066 zł brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT);

3. Zestaw nr 3 - strefa WC - składający się ze stelażu podtynkowego do WC Technic GT, Miski Rimfree NOVA PRO z wolnoopadającą deską NOVA PRO i przyciskiem Camelon o wartości 1.592 zł brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT);

3.3. Uczestnik Konkursu może oddać dowolną liczbę głosów i grać o każdą z trzech nagród, o których mowa w ust. 3.2 w okresie trwania konkursu tj. od dnia 01.07.2015 od godziny 00:00 do dnia 20.07.2015 do godziny 23:59, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda. Uczestnik może przesyłać w poszczególnych kategoriach to samo hasło konkursowe lub różne hasła konkursowe. W przypadku zwycięstwa w dwóch lub więcej kategoriach zwycięzca nabywa prawo do jednej nagrody wskazanej w pkt. 3.2 - o większej wartości. Warunkiem ważnego zgłoszenia jest przesłanie SMS-ów zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.1. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków, a jej maksymalna długość to 160 znaków ze spacjami. Koszt każdej wiadomości SMS ponoszony przez zgłaszającego to 2 zł + 23 proc. VAT, tj. 2,46 zł brutto. Przykład: grając o nagrodę nr 1 (zestaw strefa prysznicowa), uczestnik wysyła pierwszy SMS pod numer 72466 o treści: LD200, drugi SMS o treści: 1 pod numer 72466 oraz trzeci SMS pod nr 72466 o treści: LD1. dokończenie zdania "Najciekawszy dział miesięcznika "Ładny Dom" to ., ponieważ "

3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

3.5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że przesłana odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi w Konkursie oraz do udzielenia Organizatorowi uprawnień określonych w pkt. 3.6 - 3.8 poniżej.

3.6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania haseł konkursowych w Miesięczniku, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem - na okres do dnia 13 sierpnia 2020 r., bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych.

3.7. Zwycięzcy Konkursu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi udzielą Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanych przez siebie treści w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania Miesięcznika. Na każde wezwanie Organizatora Uczestnik przystąpi do odpłatnej umowy o udzielenie wyłącznej licencji do hasła lub o przeniesienie autorskich majątkowych praw do hasła konkursowego.

3.8. Z dniem przesłania wiadomości SMS zawierającej hasło konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do hasła, jako utworu literackiego w zakresie zwielokrotniania hasła na łamach miesięcznika "Ładny Dom" (w wydaniu papierowym i e-wydaniu), rozpowszechniania w Serwisie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu czasie dowolnie wybranym, a także na nośnikach reklamy zewnętrznej materiałach reklamowych miesięcznika "Ładny Dom" lub Serwisu, a także emitowanie (remitowanie) w TV, kinach, radiu i Internecie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

4.1. Odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną ocenione ze względu oryginalność i walory estetyczne przez komisję konkursową powołaną spośród pracowników lub współpracowników Organizatora. Komisja konkursowa wybierze trzy zwycięskie odpowiedzi konkursowych w terminie do 10 sierpnia 2015 r. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 Uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze, najbardziej oryginalne i pomysłowe w poszczególnych kategoriach wyróżnionych ze względu na wskazaną przez Uczestnika nagrodę, o jaką się ubiega. 

4.2. O przyznaniu Nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, za pośrednictwem numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia, w ciągu 7 dni roboczych po dniu, w którym Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów, tj. do 19 sierpnia 2015 r. 

4.3. Laureaci nagród zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru konta bankowego, na które Organizator przekaże nagrodę, poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści i schemacie na numer podany w SMS-ie informującym o wygranej.

4.4. Po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania, adresem e-mail oraz nr PESEL Organizator prześle do Laureata informację dotyczącą sposobu i terminu przekazania nagrody.

4.5. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w ten sposób, że spośród wszystkich zgłoszeń na poszczególną nagrodę wyłonione zostaną trzy najciekawsze odpowiedzi po jednej spośród zgłoszonych do konkursu w kategorii dotyczącej jednej z trzech nagród.

4.6. W przypadku, gdyby w wyniku głosowania w gronie nagrodzonych znalazło się więcej niż jedno hasło Uczestnika, Uczestnik ten ma prawo do otrzymania jednej nagrody w konkursie.

4.7. Organizator uzależnia wydanie nagród o wartości brutto wynoszących co najmniej 760 złotych brutto od uiszczenia na rachunek bankowy Organizatora kwoty stanowiącej równowartość 10 proc. wartości wygranej nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Numer rachunku bankowego zostanie wskazany przez Organizatora w e-mailu wysyłanym pod adres określony zgodnie z pkt. 4.4. W przypadku braku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie 30 dni od dnia przekazania rachunku bankowego Organizator może pozbawić zwycięzcę prawdo nagrody i przekazać ją innemu uczestnikowi w danej kategorii.

4.8. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.7 nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od daty wpływu na rachunek bankowy Organizatora kwoty zaliczki na podatek dochodowy od nagrody, na adres wskazany Organizatorowi przez Uczestnika w trybie przewidzianym ust. 4.3

4.9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach niniejszego Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.10. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS "Ładny Dom" 7/15". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu i Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

6.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Konkurs jubileuszowy miesięcznika Ładny Dom