Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami

red.

Dla Czytelników ?Ładnego Domu? razem z firmą Jula przygotowaliśmy konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie, żeby zyskać szansę na wygranie narzędzi lub ubrań, które mogą się przydać do prac remontowych.

Konkurs z firmą Jula
Konkurs z firmą Jula
I
Nagrody, które czekają na naszych Czytelników, to m.in. wiertarko-wkrętarki, młotowiertarka, wiertarka udarowa, zestaw kluczy nasadowych, a także spodnie, koszule, rękawice i pasy na narzędzia.

Konkurs trwa do 12 października 2015.

Regulamin konkursu SMS "Ładny dom 10/2015"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu SMS-owego w Miesięczniku "Ładny dom" 10/15, zwanego dalej "Konkursem" jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika "Ładny Dom" oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ladnydom.pl, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator informuje o Konkursie na łamach Miesięcznika "Ładny dom", dalej zwanego "Miesięcznikiem", w numerze 10/2015, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.ladnydom.pl, zwanej dalej "Serwisem",

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Udział w Konkursie jest możliwy od dnia 15.09.2015 od godziny 9.00 do dnia 12.10.2015 do godziny 23:59.

1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

1.6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają warunki określone w Regulaminie.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie osób, które odwiedzą na pytanie: "Jakie prace remontowe planujesz w najbliższym czasie". Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Organizatora. Jury kieruje się kreatywnością i pomysłowością dotyczącą odpowiedzi na pytanie.

3.2. Uczestnik wysyła SMS na numer 72466 odpowiedzią na pytanie konkursowe. Cena SMS-a to 2,46 zł z VAT. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków, a jej maksymalna długość to 160 znaków ze spacjami. Odpowiedź należy poprzedzić prefiksem konkurs (PRZYKŁAD: konkurs.remont lazienki)

SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest zaliczony jeśli wpłynie do Organizatora najpóźniej dnia 12.10.2015 do godziny 23:59.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y wysłane błędnie lub za SMS-y, które nie doszły w określonym powyżej terminie.

3.3. Nagrodami w konkursie są:

Wiertarko-wkretarka z udarem 1 sztuka, Wiertarko-wkretarka z udarem 1 sztuka, Młotowiertarka 1 sztuka, Narzędzie wielofuncyjne 1 sztuka, Wiertarka udarowa 1 sztuka, Zestaw kluczy nasadowych 1 sztuka, Zestaw narzędzi 6 sztuk, Spodnie robocze 6 sztuk, Koszula flanelowa 6 sztuk, Rękawice robocze 6 sztuk, Pas na narzędzia 6 sztuk

3.4. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora.

3.5. Uczestnik Konkursu obowiązany i zapewnia, że przesłana odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

4.1. O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje jury

4.2. O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora SMSem wysłanym pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia do 12 października 2015 r.

4.3. Autorzy wyłonionych haseł zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania poprzez wysłanie SMSa na nr 72466 (koszt smsa 2zł + VAT, tj 2,26 zł brutto) o treści i schemacie podanym w SMSie informującym o wygranej.

4.4. Organizator prześle do Laureatów nagrody za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 3 tygodni od otrzymania danych adresowych. Odmowa odebrania przesyłki lub nieodebranie przesyłki awizowanej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę w SMS wysłanym zgodnie z pkt. 4.3 uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora pod adresem określonym w pkt. 1.1. Regulaminu na okres 6 miesięcy. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 6 miesięcy prawo do nagrody wygasa.

4.5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach niniejszego Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.6. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs SMS "Ladny Dom 10/2015". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu i Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

6.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu oraz na otrzymywanie informacji handlowej od AGORA SA i jej kontrahentów środkami komunikacji elektronicznej oraz powiadomień drogą sms.

6.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

    Więcej o:

Skomentuj:

Konkurs z firmą Jula! Remontuj z nami