Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

Marcin Czyżewski Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękujemy radcy prawnemu Marcinowi Płoszce z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie.

Wielu z nas mieszka w lokalach, które są własnością np. spółdzielni mieszkaniowej, zakładu pracy albo gminy. Nawet wtedy po śmierci głównego najemcy mieszkanie może pozostać w rękach jego rodziny.

Aby mieszkanie zostało w rodzinie...
Aby mieszkanie zostało w rodzinie...
Fot. Mika Heittola/Shutterstock.com


Mieszkania spółdzielcze

Dziedziczeniu nie podlega lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a jedynie wkład mieszkaniowy opłacony przez osobę zmarłą.

O takie mieszkanie mogą się starać najbliżsi osoby zmarłej, która była głównym lokatorem, np. współmałżonek, dzieci, inne bliskie osoby. Mogą oni wystąpić o przeniesienie prawa do lokalu na siebie.

JAK TO ZROBIĆ?

PRZYKŁAD: Jeżeli wdowa po głównym najemcy nie jest członkiem spółdzielni, musi w ciągu roku złożyć deklarację członkowską, dołączając do niej akt zgonu i dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie, spółdzielnia poczeka kolejne pół roku, określając nowy termin. Jeśli i w tym czasie formalności nie zostaną dopełnione, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i nakazać wyprowadzkę.

Oprócz męża lub żony o zawarcie umowy dotyczącej ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz przyjęcie do spółdzielni mogą się starać w dalszej kolejności:

zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),

wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

rodzeństwo,

dzieci rodzeństwa,

osoba przysposabiająca i przysposobiona,

osoba, która faktycznie pozostawała we wspólnym pożyciu.

Mieszkania zakładowe

Wciąż mieszka w nich około 200 tys. rodzin. Są to głównie mieszkania należące do PKP, Lasów Państwowych, wojska. Jeżeli umrze główny najemca, w lokalu będą mogły zostać osoby, które z nim mieszkały w momencie jego śmierci.

Według prawa są to: żona lub mąż, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), rodzeństwo, osoba przysposabiająca najemcę albo przez niego przysposobiona oraz osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym (np. konkubina czy konkubent). Wszystkie osoby, które mieszkają w danym lokalu, są wymienione w umowie najmu.

Po śmierci najemcy mieszkania należącego do wojska mieszkające w nim osoby muszą się zwrócić do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która wyda im tytuł prawny do lokalu (czyli np. podpisze umowę najmu lub wyda decyzję administracyjną). Zasady te dotyczą żony, męża, dzieci i rodziców, nie odnoszą się jednak do wnuków zmarłego.

Mieszkania komunalne

To lokale należące do gmin. Gdy główny lokator umrze, w mieszkaniu będą mogli pozostać: mąż lub żona, dzieci, konkubent albo konkubina, a także inne osoby, w stosunku do których zmarły najemca był sądownie zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego.

Wszystkie te osoby w chwili śmierci głównego najemcy muszą mieszkać na stałe w danym mieszkaniu (co nie jest równoznaczne z meldunkiem). W urzędzie miasta lub gminy są zobowiązane podpisać nową umowę najmu.Jeśli masz książeczką mieszkaniową

Dowiedz się, ile jest warta. W oddziale PKO BP możesz poprosić o wyliczenie tzw. premii gwarancyjnej z budżetu państwa, która należy się właścicielom książeczek założonych przed 24 października 1990 r. Właściciele książeczek założonych później otrzymają tylko zgromadzony wkład oraz odsetki. Warunkiem otrzymania premii jest przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe ściśle określone w ustawie.

Gdy nie jesteś zainteresowany likwidowaniem książeczki lub nie masz szansy na premię, możesz przepisać książeczkę na kogoś z najbliższej rodziny, kto ma w planach inwestycję związaną z mieszkaniem.

Cesja, czyli przekazanie praw do wkładu na książeczce, jest możliwa pomiędzy: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (w tym przysposobionymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami). Osoby zainteresowane muszą odwiedzić oddział PKO BP z dokumentami, które potwierdzają pokrewieństwo, i wypełnić oświadczenie w sprawie cesji.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE PRZEPISY, KTÓRE REGULUJĄ "DZIEDZICZENIE" MIESZKAŃ KOMUNALNYCH (TZW. WSTĘPOWANIE W ICH NAJEM), MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ. ROZWAŻANA JEST OPCJA, ABY UMOWA NAJMU WYGASAŁA PO ŚMIERCI NAJEMCY MIESZKANIA KOMUNALNEGO. DECYZJA W TEJ SPRAWIE JESZCZE NIE ZAPADŁA.

    Więcej o:

Skomentuj:

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy