Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak skorzystać z dopłaty do instalacji PV?

Bartłomiej Jaworski

Panele fotowoltaiczne (PV) można zamontować zarówno w budynkach już zamieszkałych, jak i nowo budowanych. Firmy zajmujące się ich montażem podpowiedzą nam, gdzie najlepiej je umieścić i jak rozplanować okablowanie. Co więcej większość z nich wyjaśni również w ramach kompleksowej oferty, jakie dokumenty są wymagane, aby uzyskać dofinasowanie do tej inwestycji. Podpowiadamy, jak skorzystać z dopłaty do instalacji PV.

1.	Liczbę paneli fotowoltaicznych dostosowuje się do potrzeb i możliwości danej inwestycji
1. Liczbę paneli fotowoltaicznych dostosowuje się do potrzeb i możliwości danej inwestycji
Fot. Shutterstock.com

Sposoby dofinansowania instalacji fotowoltaicznej

Do wyboru mamy różne sposoby dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Poniżej omawiamy  najpopularniejsze z nich wraz z kryteriami, które trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę do inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna (podatkowa)

Termomodernizacja to modernizacja budynku mająca na celu zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię. W rozumieniu ustawy to również całkowita lub częściowa zmiana źródła zasilania na odnawialne, w tym instalację fotowoltaiczną.

Od stycznia 2019 roku właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mają prawo ubiegać się o ulgę podatkową do kwoty 53 tys. zł na jego termomodernizację. Odliczenie można przeprowadzić, rozliczając się według skali podatkowej 18%, 32%, liniowo 19%, a także ryczałtem.

Jeżeli rozpoczęliśmy modernizację przed rokiem 2019, odliczyć można jedynie koszty za rok 2019 i późniejsze. Na przeprowadzenie prac mamy 3 lata od momentu poniesienia pierwszego wydatku. Przykładowo pierwszy wydatek poniesiony w styczniu 2020 roku oznacza, że prace należy zakończyć nie później niż 31 grudnia 2023 roku. Jeśli termin ten przekroczymy, ulga musi zostać zwrócona.

Istotną informacją jest też to, że nie jest wymagany specjalistyczny audyt energetyczny. Ponadto ustawa dotyczy budynków już wybudowanych, więc koszty poniesione w trakcie budowy, np. montaż instalacji fotowoltaicznej nie mogą zostać odliczone. Odliczeniu nie podlegają środki sfinansowane lub dofinansowane ze środków publicznych, np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub WSOŚiGW, a także te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych. Zwracane są natomiast wydatki, które w całości obciążają podatnika, jak pożyczki czy kredyty.

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej (podatkowej), należy:

 • rozpocząć prace termomodernizacyjne;
 • kupować te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem, można odliczyć od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat, a poczynione wydatki odliczać za każdy rok w deklaracji PIT.

Wykaz wydatków dotyczących materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną znajdziemy w rozporządzenie ministra inwestycji z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zobacz też: Panele fotowoltaiczne razem z pompą cieplną - sięgnij po korzyści>>

Program „Mój Prąd”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej mikroinstalacji PV. Polega on na dofinansowaniu instalacji o mocy od 2 do 10 kW, czyli typowych dla zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Z programu "Mój Prąd" skorzystać mogą osoby fizyczne, spełniające dwa warunki:

 • wytwarzają na własne potrzeby energię elektryczną;
 • zawarły umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wymagane dokumenty to:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji; powinna być ona opatrzona adnotacją: Zgłoszono do programu priorytetowego „Mój Prąd";
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie;
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano.

Wniosek można złożyć:

 • przez internet, korzystając z profilu zaufanego na stronie www.gov.pl;
 • w siedzibie NFOŚiW;
 • listownie, wysyłając dokumenty do NFOŚiW.

Wnioski zbierane były do 20 grudnia ubr., a nowy nabór na 2020 rok ruszył 13 stycznia i będzie trwać do 18 grudnia. Więcej informacji można znaleźć na www.nfosigw.gov.pl.

Zobacz też: montaż paneli fotowoltaicznych krok po kroku>>

2.	Najkorzystniej układać panele fotowoltaiczne na połaci dachu skierowanej na południe, pod kątem około 35oC
2. Najkorzystniej układać panele fotowoltaiczne na połaci dachu skierowanej na południe, pod kątem około 35oC
Fot. shutterstock.com

Program „Czyste powietrze”

Ma za zadanie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków lub wydzielonych w domach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dla istniejących budynków podstawowym wymogiem jest wymiana starego kotła na nowoczesne źródło ciepła. Natomiast dla nowo budowanych budynków (nie oddanych jeszcze do użytkowania), warunkiem jest zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymóg programu.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, nie więcej jak 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowalny to 7 tys.zł. Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji lub pożyczki.

W przypadku montażu wyłącznie paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych, program przewiduje tylko preferencyjną pożyczkę dla wnioskodawcy, gdzie koszt kwalifikowalny wynosi maksymalnie 30 tys. zł.

Program „Mój Prąd” łączy się z ulgą termomodernizacyjną. Właściciel, dokonując inwestycji w instalację fotowoltaiczną na poziomie 27 tys. zł i otrzymując dotację w wysokości 5 tys. zł, ponosi koszt 22 tys. zł. Będąc na stawce podatkowej 18%, otrzyma 3960 zł ulgi podatkowej

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym portalu beneficjenta, należącym do właściwego ze względu na lokalizację budynku WFOŚiGW. Dodatkowo należy dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego WFOŚiGW lub gminy. Drugi sposób to przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • w formie wydruku, a obowiązujące formularze wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie.

-----

Bartłomiej Jaworski - absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej, członek SEP, członek komitetu technicznego SPAE w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Skomentuj:

Jak skorzystać z dopłaty do instalacji PV?