Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Deweloper i projekt budowlany domu

Małgorzata Kapelusiak

Kupiłem od dewelopera nowy dom w zabudowie szeregowej. Szereg składa się z 5 domów. Czy powinienem otrzymać przed kupnem lub po zakupie projekt budowlany? A jeżeli deweloper nie ma takiego obowiązku, to w jaki sposób mogę taki projekt otrzymać? Marek P.

Projekt architektoniczno-budowlany powienien być udostępniony zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej
Projekt architektoniczno-budowlany powienien być udostępniony zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej
Rys. Małgorzata Ślińska
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską obowiązuje od 29 kwietnia 2012 roku.

Regulacje ustawowe

Ustawa ta reguluje zasady ochrony praw nabywcy. Zgodnie z tą ustawą deweloper zobowiązany jest do przeniesienia na nabywcę:

- odrębnej własności lokalu mieszkalnego (po jej wcześniejszym ustanowieniu);

- własności nieruchomości zabudowanej domem jedno- rodzinnym;

- użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Jako dom jednorodzinny ustawa definiuje przeznaczony przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dom wolno stojący, jak również samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego.

Ustawa określa też:

- środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;

- zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;

- obowiązki przedkontraktowe dewelopera;

- treść umowy deweloperskiej;

- prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;

- zasady postępowania ze środkami nabywcy w razie upadłości dewelopera.

Prospekt informacyjny

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego, zawierający także wykaz inwestycji zrealizowanych przez dewelopera. Ponadto powinien on określać, czy firma jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) działki, czy nie jest ona obciążona hipoteką, jakie jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie sąsiednich działek, oraz jakiego rodzaju inwestycje są przewidziane w promieniu kilometra. Deweloper powinien również podać, czy prowadzono (lub prowadzi się) przeciw niemu postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł.

W prospekcie deweloper ma także określić stan przygotowań do inwestycji - na przykład, czy ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz kiedy zamierza ją rozpocząć i zakończyć. Powinno także wynikać z niego, ile powstanie budynków i jak będą rozmieszczone. Ponadto deweloper powinien podać w nim, w jaki sposób mierzona jest powierzchnia mieszkania lub domu. W części indywidualnej prospektu zawarte są dane dotyczące konkretnego lokalu lub domu, w tym między innymi cena metra kwadratowego, liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard wykończenia części wspólnej oraz terenu wokół domu, liczba lokali oraz miejsc garażowych i postojowych, dostępne media, a także - czy jest dostęp do drogi publicznej.

Podana też w nim jest powierzchnia kupowanego domu lub mieszkania oraz układ pomieszczeń, a także zakres i standard prac wykończeniowych, do wykonania których zobowiązuje się deweloper.

Deweloper ma obowiązek - na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej - doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami (wzorem umowy deweloperskiej, rzutem kondygnacji itp.).

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji. Jeśli nie jest to papier, to na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, jest zobowiązany do udostępnienia prospektu w wersji papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

W razie zmian w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach, informację o nich doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt, w postaci aneksu. Możliwe jest też dostarczenie nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie.

Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje, o których mowa wyżej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Dodatkowe zobowiązania dewelopera

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper musi zapewnić możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

- aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

- kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- kopią pozwolenia na budowę;

- sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w razie realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;

- projektem architektoniczno-budowlanym.

Projekt architektoniczno-budowlany może być udostępniany w lokalu przedsiębiorstwa zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Ponieważ projekt architektoniczno-budowlany stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy, nie można go kopiować.

Ustawa gwarantuje zatem wgląd do projektu przed zawarciem umowy. Brak jest natomiast uregulowań, które nakazywałyby deweloperowi udostępnianie projektu już po sprzedaży domu; pozostaje zatem jedynie liczyć na jego dobrą wolę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (Dz. U. nr 232 poz. 1377 z 2011 r.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Deweloper i projekt budowlany domu