Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Niesolidny wykonawca

Małgorzata Kapelusiak

Jak poradzić sobie z nieuczciwą ekipą budowlaną?

Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie
Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie
Rys. Małgorzata Ślińska
Mam podpisaną umowę z firmą budowlaną na budowę mojego domu od fundamentów po dach, ale nie ma na niej dat. Nie było problemów do momentu, kiedy budowlaniec wziął ostatnią część pieniędzy (około 5 tysięcy zł) i miał podpisać, że przyjął taką kwotę, jak zwykle na drugi dzień, ale później już się nie pokazał (mój błąd). Do tej pory nie było z nim jednak problemów. Rozmawiałam z nim przez telefon, prosiłam grzecznie, nic to nie dało. Nie chciał przyjść skończyć prac budowlanych (wykonanie dachu i ścian działowych na piętrze). Przysłał natomiast inną firmę do zadaszenia domu. Owa ekipa wystawiła mi fakturę VAT i wszystko poszło sprawnie, ale musiałam zapłacić jeszcze raz za wykonanie prac, które miała zrobić pierwsza ekipa, i za które wzięła już pieniądze. Od pierwszego wykonawcy nie otrzymałam też faktur VAT za wykonane roboty. Czy mogę coś zrobić, żeby utrzeć nosa nieuczciwej ekipie? Czy mogę z tą sprawą iść do sądu lub zgłosić sprawę

nie otrzymania faktur do urzędu skarbowego? Anna W.


Kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Zachowanie tej formy pozwala na wzajemne określenie uprawnień i obowiązków stron.

Błędy w umowie

W niniejszej sprawie niedopatrzeniem był brak określenia terminu oddania poszczególnych etapów budowy. Za nieprawidłowe i lekkomyślne należy również uznać wypłatę pieniędzy w sposób zaliczkowy, bez pokwitowania - takie działanie sprzyja niestety nieuczciwym kontrahentom.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego, ustalając przedmiot umowy o roboty budowlane, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu. W umowie tej należy zatem ustalić zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, przy czym ta ostatnia możliwość może wynikać również z późniejszych zmian umowy. Wobec braku odnośnych postanowień w umowie, zgodnie z art. 649 k.c. przyjmuje się, że wykonawca podjął się samodzielnie wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Odstąpienie przez wykonawcę od osobistego wykonywania umowy o roboty budowlane wymaga wskazania w jej treści zakresu robót, jakie wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców, jak również zgody inwestora na zawarcie z nimi umowy. Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą może być wyrażona w każdy sposób, również ustnie.

Z treści listu wynika, iż Czytelniczka nie wyrażała zgody na prace podwykonawców, została więc postawiona przed faktem dokonanym i była zmuszona do podwójnej zapłaty.

Odpowiedzialność wykonawcy

Takiego działania wykonawcy nie należy pozostawiać bezkarnym. Wykonawca na podstawie postanowień zawartych w umowie zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu budowlanego w określonym terminie. Ponosi on także odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Zakres tej odpowiedzialności dotyczy również opóźniania się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła przez wykonawcę

do takiego stopnia, że nie zdoła on zakończyć prac w czasie określonym w umowie. Wówczas zamawiającemu przysługuje prawo - bez wyznaczania terminu dodatkowego - odstąpienia od umowy przed upływem terminu do wykonania tego dzieła.

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wykonanie usług budowlanych w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie (prace budowlane nie zostały zakończone i umowa obowiązuje). W tej sytuacji zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do dokończenia budowy i wyznaczyć mu odpowiedni termin. Należy to uczynić w formie pisemnej, listem poleconym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu przez zamawiającego, może on od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innemu wykonawcy (na koszt i ryzyko wykonawcy pierwotnego). Odstąpienie od umowy wymaga wzajemnego rozliczenia stron umowy i brak tego rozliczenia, jak również brak kontaktu z niesolidnym wykonawcą, skłaniają do skierowania sprawy na drogę sądową.

Ponadto wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, opartą na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, za wszystkie szkody powstałe podczas wykonywania prac budowlanych. Ma on bowiem obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W przedstawionej sprawie w skład poniesionej szkody wchodzić będzie wypłata, którą inwestor musiał ponieść na rzecz kolejnego wykonawcy.

Odszkodowanie i rękojmia

Kolejnym krokiem będzie złożenie powództwa o odszkodowanie w sądzie. Trzeba jednak pamiętać, że proces sądowy to koszty i konieczność udowodnienia swoich racji.

Przed rozpoczęciem drogi sądowej warto skorzystać z instytucji przedsądowego wezwania do zapłaty - wskazując niesolidnemu inwestorowi wysokość należnego odszkodowania i termin, w którym należy je wpłacić - pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Nadmienić również należy, iż wykonawca jest odpowiedzialny za zrealizowanie robót budowlanych bez wad. Nie może tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć w umowie.

Na wykonane prace przysługuje, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, roczna rękojmia, liczona od daty odbioru robót (w odniesieniu do budowy domu okres rękojmi wynosi 3 lata), z uprawnień której warto skorzystać przy odkryciu błędów niesolidnego wykonawcy. W celu korzystania z rękojmi należy wezwać w formie pisemnej niesolidnego wykonawcę (inwestor ma na to miesiąc od dnia wykrycia wady) do usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wykonawca nie usunie niezwłocznie wady, wówczas inwestor może żądać obniżenia ceny wykonanych prac i zwrotu różnicy wypłaconego wynagrodzenia. Dodatkowo, inwestor może także żądać naprawienia szkody (również na drodze sądowej), poniesionej wskutek istnienia wady.

W kwestii dopuszczalności drogi sądowej wskazać należy, iż termin na dochodzenie swoich praw jest długi, przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane następuje po dziesięciu latach liczonych od odbioru pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Niesolidny wykonawca