Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

red

Jak podpisać umowę kupna mieszkania - poradnik

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA

zawarta dnia............................ w ................................................. pomiędzy:

..............................................., używając... imienia ......................... syn (córka), żonaty (kawaler), zam. w................................., ul........................, dowód osobisty serii....., numer..............................., PESEL..........................., NIP............................................... zwany -(ą) w dalszej części umowy sprzedającym

a

..............................................., używając... imienia ......................... syn (córka), żonaty (kawaler), zam. w................................., ul........................, dowód osobisty serii....., numer..............................., PESEL..........................., NIP............................................... zwany -(ą) w dalszej części umowy

kupującym .

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości lokalowej - mieszkania położonego w ....................................................... przy ul........................................., o powierzchni....................................... , dla którego Sąd Rejonowy w.............................................. prowadzi księgę wieczystą nr...................................................., (lokal).

2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie i że nieruchomość pozbawiona jest wad fizycznych.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że:

- wszelkie opłaty związane z eksploatacją lokalu zostały uiszczone i z tego tytułu nie istnieją żadne zaległości,

- nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia niniejszej umowy,

- z tytułu sprzedaży lokalu nie będzie opodatkowany podatkiem VAT,

- prawo do lokalu nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz umów, z których wynikałoby zobowiązanie do zbycia na rzecz osób innych niż druga strona niniejszej czynności, nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi.

Kupujący oświadcza, że:

- nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji,

- zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy,

- posiada środki na zakup prawa do lokalu.

Przy umowie okazane zostały:

a) akt notarialny własności lokalu,

b) wypis z księgi wieczystej lokalu.

§ 3

1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której............................................................. sprzeda wolne od wad, opisane w § 1 tej umowy prawo własności lokalu za cenę........................................., a kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za cenę.......................................................... kupić.

2. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie później niż do dnia........................................

§ 4

ZAPŁATA CENY

Strony zgodnie ustalają następujący sposób zapłaty łącznej ceny:

a) część ceny, tj.......................................................... tytułem zadatku została przez kupującego już zapłacona, co sprzedający niniejszym potwierdza i kwituje odbiór tej części ceny.

b) reszta ceny, tj..............................................................., zostanie przez kupującego zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przelewem na poniżej podane konto sprzedającego , tj:

....................................................................................................................

c) W razie niewykonania umowy przez kupującego sprzedający jest uprawniony otrzymany zadatek w kwocie .................................. zatrzymać.

d) W razie niewykonania umowy przez sprzedającego kupujący może żądać od sprzedającego kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku, tj. kwoty .....................................................

§ 5

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Strony oświadczają, że wszystkie informacje zawarte w przedmiotowej umowie są prawdziwe.

2. Sprzedający oświadcza, że nie zataił nic z tego, co jest mu znane, w szczególności co do stanu fizycznego i prawnego nieruchomości określonej w § 1 ust. 1.

3. W razie gdyby do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. do dnia ..............................................................., ujawniły się jakiekolwiek wady prawne nieruchomości określonej w § 1 ust. 1, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

4.Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez odpowiedni sąd w....................................................

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo do lokalu poniesie kupujący .

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. jednym dla kupującego i jednym dla sprzedającego .

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

    Więcej o:

Skomentuj:

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania