Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Uciążliwa altana śmietnikowa

Małgorzata Kapelusiak

Na nieruchomości należy wcześniej przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Choć może nie zawsze wyglądają one estetycznie, to jednak są po prostu konieczne na każdej posesji.

śmietnik, altana śmietnikowa
Altana śmietnikowa
Rys. Małgorzata Ślińska
Należę do spółdzielni mieszkaniowej. Mam wykupione mieszkanie. Niedawno tuż pod moimi oknami postawiono altanę śmietnikową. Nikt mnie jednak nie poinformował o tej "inwestycji". Podobno zbudowano ją przy moim budynku ze względu na to, że mieszkańcy tzw. gabaryty i resztki po remontach wrzucali do sąsiadującej z nami altany, należącej do bloku obok. Byłam w wydziale architektury i budownictwa prosząc o sprawdzenie, czy zamiar jej budowy został wcześniej zgłoszony, a jeśli tak, to czy urząd dzielnicy wydał takie zezwolenie. Okazało się, że nie wpłynęło żadne pismo, tym samym nie wydawano takiej zgody. Nadmienię, że spółdzielnia ma spory teren do dyspozycji i na pewno mogła inaczej rozwiązać ten problem. Proszę o radę, co w tej sytuacji zrobić? Małgorzata K., Warszawa

Gdzie zostawiać śmieci?

Oczywiste jest, że nie wolno wyrzucać śmieci tam, gdzie popadnie. Należy to robić w miejscach do tego wyznaczonych (w przeciwnym razie grozi nam za to kara grzywny w wysokości 500 zł, względnie nagana). Miejscami tymi mogą być:

- zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

- wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu śmieciarki odbierającej odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m. Do tej kategorii należą także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, z daszkiem sięgającym co najmniej 1 m i przedłużonym na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,

- utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Między wejściami do pomieszczeń lub placami - o których wspomnieliśmy - a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady, powinno być utwardzone dojście umożliwiające przemieszczanie pojemników na kołach lub na wózkach.

Nie zapominajmy również o tym, że zgodnie z obowiązującymi od ubiegłego roku przepisami (tzw. ustawa śmieciowa), mamy obowiązek segregacji śmieci. Dotyczy on zarówno osób zamieszkałych w domach jednorodzinnych, jak i mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Uwaga! Punkty do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie może stanąć śmietnik?

Prawo szczegółowo reguluje kwestię odległości miejsc przeznaczonych na pojemniki i kontenery na odpady stałe. Ogólnie zasada jest taka, że śmietnik powinien stanąć co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Nie może to być jednak więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mówiąc wprost - nasze okna nie mogą sąsiadować bezpośrednio z "wysypiskiem," ale z drugiej strony dobrze, jeśli będzie ono usytuowane w "bezpiecznej" odległości, tak aby wynoszenie śmieci nie było uciążliwe.

Śmietnik: pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Na prace związane z budową śmietnika konieczne jest zgłoszenie, bowiem zgodnie z prawem budowlanym wymaga tego budowa "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan (...) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki".

W tym przypadku władze spółdzielni, zanim podjęły decyzję o jego usytuowaniu, powinny zgłosić ten fakt we właściwym miejscowo urzędzie przed terminem rozpoczęcia prac. W zgłoszeniu należało określić między innymi rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz to, kiedy budowa będzie miała miejsce. Do zgłoszenia, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, powinno zostać dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne uzgodnienia oraz opinie wskazane w odrębnych przepisach.

Uwaga! Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jeżeli okaże się, że zgłoszenia wcześniej nie było - to jest to niezgodne z prawem. Wówczas można o tym fakcie poinformować odpowiedni organ - powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Gdy zarzuty wobec spółdzielni się potwierdzą, inspektor może nakazać wykonanie robót budowlanych przywracających stan zgodny z prawem, czyli w praktyce rozbiórkę uciążliwego śmietnika.

Można naturalnie spróbować wcześniej rozwiązać sprawę polubownie, czyli zwrócić się pisemnie do spółdzielni, aby usunęła uciążliwy problem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami).


Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Uciążliwa altana śmietnikowa